Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 369429

Dulcolax se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let.

Více informací

86 (2,15 Kč/kapsle)
Ušetříte: 33 % (43 Kč) Běžná cena: 129 Kč

Skladem

Odesíláme zítra, u vás v pondělí 25. 2.

Odesíláme zítra, u vás v pondělí 25. 2.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet

Dulcolax se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let.

1/6 sp.zn.sukls164145/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DULCOLAX 5 mg, enterosolventní tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 34,9 mg monohydrátu laktosy a 23,4 mg sacharosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta Kulaté, béžovo-žluté, bikonvexní obalené tablety s hladkým, lesklým povrchem a bílým jádrem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Krátkodobá léčba zácpy. Příprava pacientů k diagnostickým výkonům, použití v předoperační a pooperační péči, a při stavech, které vyžadují podporu defekace. Tablety DULCOLAX jsou určeny pro dospělé a děti od 2 let. 4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování Krátkodobá léčba zácpy Dospělí 1 - 2 tablety (5 - 10 mg bisakodylu) 1x denně Je doporučeno začít s nejnižší dávkou. Dávka může být upravena až do maximální doporučené dávky pro navození pravidelné stolice. Maximální doporučená denní dávka by neměla být překročena. Pediatrická populace Dospívající a děti nad 10 let 1 - 2 tablety (5 - 10 mg bisakodylu) 1x denně Je doporučeno začít s nejnižší dávkou. Dávka může být upravena až do maximální doporučené dávky pro navození pravidelné stolice. Maximální doporučená denní dávka by neměla být překročena.

Děti 2 - 10 let 1 tableta (5 mg bisakodylu) 1x denně Děti ve věku 2-3 roky by měly užívat tablety výjimečně, po doporučení lékařem, umožní-li to schopnosti dítěte. U této věkové skupiny může být vhodné podat bisakodyl ve formě čípků. 2/6 Doporučená denní dávka by neměla být překročena.

Děti ve věku do 10 let s chronickou zácpou musí být léčeny pouze pod dohledem lékaře. Přípravek není určen pro děti mladší 2 let. Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně Pro přípravu k diagnostickým výkonům, v předoperační a v pooperační péči a stavech vyžadujících podporu defekace musí být DULCOLAX užíván pod lékařským dohledem.

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let k dosažení úplného vyprázdnění střeva se jeden den před vyšetřením užijí 2 tablety (10 mg bisakodylu) ráno a 2 tablety (10 mg bisakodylu) večer, následující den ráno se před vyšetřením podá laxativum s okamžitým účinkem (např. Dulcolax čípky) Pediatrická populace Děti ve věku 4 – 10 let užijí jeden den před vyšetřením večer 1 tabletu (5 mg bisakodylu), následující den ráno před vyšetřením pak užijí laxativum s okamžitým účinkem. Způsob podání Perorální podání. Doporučuje se užít tablety večer před spaním, aby následující den ráno došlo k vyprázdnění.

Enterosolventní tablety se polykají vcelku a zapíjejí se přiměřeným množstvím tekutiny. Tablety se nesmějí zapíjet mlékem.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě

6.1. Ileus, střevní obstrukce, náhlá příhoda břišní s nutností chirurgického výkonu (včetně zánětu slepého střeva), akutní zánětlivé střevní onemocnění. Silná abdominální bolest spojená s nauzeou a zvracením, která může být známkou závažného onemocnění. Těžká dehydratace.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podobně jako všechna laxativa by DULCOLAX neměl být užíván každodenně nebo po delší dobu bez zjištění příčiny chronické zácpy. Dlouhodobé užívání může vyvolat poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů a hypokalemii. Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci. K příznakům dehydratace patří žízeň a oligurie. U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde dehydratace může být nebezpečná (například při renální insuficienci, u starších pacientů), je nutno podávání přípravku DULCOLAX přerušit a jeho opakované podávání zahájit jen pod lékařským dohledem. Může dojít k hematochezii (výskytu krve ve stolici), která je obecně mírná a spontánně vymizí.

U pacientů, kteří užívali DULCOLAX, byly hlášeny závratě a/nebo synkopy. Detailní údaje, které jsou k dispozici k těmto případům, naznačují, že šlo o synkopy spojené s defekací (nebo synkopy způsobené tlakem při stolici), nebo šlo o vazovagální odpověď na bolesti břicha v souvislosti se zácpou. Nemuselo tedy nutně jít o spojitost s podáváním samotného přípravku DULCOLAX.

Enterosolventní tableta DULCOLAX obsahuje 33,2 mg laktózy, odpovídající 66,4 mg laktózy v maximální doporučené denní dávce pro dospělé, dospívající a děti od 10 let. Pro radiodiagnostické vyšetření to odpovídá 132,8 mg v maximální doporučené denní dávce pro dospělé. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, např. galaktosemie, nesmí tento přípravek užívat.

3/6 Enterosolventní tableta DULCOLAX obsahuje 23,4 mg sacharózy, odpovídající 46,8 mg sacharózy v maximální doporučené denní dávce pro dospělé, dospívající a děti od 10 let. Pro radiografické vyšetření to odpovídá 93,6 mg v maximální doporučené denní dávce pro dospělé. Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance fruktózy nesmí tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání diuretik nebo kortikosteroidů při užívání zvýšených dávek přípravku DULCOLAX může zvyšovat riziko poruchy elektrolytové rovnováhy. Porucha elektrolytové rovnováhy (např. hypokalémie) může vést ke zvýšení citlivosti na srdeční glykosidy.

Enterosolventní tablety DULCOLAX se nesmí užívat spolu s potravinami nebo přípravky snižujícími kyselost v horní části gastrointestinálního traktu, jako je mléko, antacida nebo inhibitory protonové pumpy, aby se předešlo předčasnému rozpuštění enterosolventního obalu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství

Nejsou k dispozici odpovídající studie na těhotných ženách. Dlouhodobé zkušenosti nepřinesly žádné důkazy o nepříznivých nebo škodlivých vlivech při užívání během těhotenství.

DULCOLAX se má v těhotenství podávat jen po pečlivém zvážení poměru mezi přínosem a riziky léčby. Kojení Klinické údaje ukazují, že ani aktivní metabolit bisakodylu – BHPM (bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methan) ani jeho glukuronidy nejsou vylučovány do mateřského mléka zdravých kojících žen. DULCOLAX tedy lze během kojení užívat. Fertilita Nebyly provedeny žádné studie vlivu na fertilitu u lidí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně pacienti by měli být poučeni, že vzhledem k vasovagální odpovědi (např. abdominální spasmy) se může objevit závrať a/nebo synkopa. Pokud se u pacientů vyskytne abdominální spasmus, musí se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby byly bolest břicha a průjem.

Vyjadřování frekvence podle MedDRA:

velmi časté ≥ 1/10

časté ≥ 1/100 až 1/10

méně časté ≥ 1/1 000 až 1/100

vzácné ≥ 1/10 000 až 1/1 000

velmi vzácné (1/10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy

Časté: abdominální křeče, abdominální bolest, průjem, nauzea

Méně časté: abdominální obtíže, zvracení, hematochezie (krev ve stolici), anální a rektální potíže 4/6 Vzácné: kolitida*

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné: dehydratace* Poruchy nervového systému

Méně časté: závrať

Vzácné: synkopa Závrať a synkopa po podání bisakodylu souvisejí s vasovagální odpovědí (např. abdominální spasmus, defekace).

Poruchy imunitního systému

Vzácné: hypersenzitivní reakce, angioedém*, anafylaktické reakce* *

Nežádoucí účinek nebyl pozorován v žádné klinické studii s přípravkem DULCOLAX. Odhad je založen na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti, počítáno z celkového počtu léčených pacientů v souladu s EU SmPC pokynem (3/3056, který se vztahuje k „vzácné“).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování Příznaky

Při podávání vysokých dávek se může objevit vodnatá stolice (průjem), abdominální křeče a klinicky závažné ztráty tekutin, draslíku a dalších elektrolytů. DULCOLAX, stejně jako jiná laxativa, při dlouhodobém předávkování může způsobit chronický průjem, bolesti břicha, hypokalemii, sekundární hyperaldosteronismus a vznik ledvinových kamenů. V souvislosti s chronickým nadužíváním projímadel bylo také popsáno poškození tubulů ledvin, metabolická alkalóza a sekundární svalová slabost způsobená hypokalemií.

Léčba

Po požití přípravku DULCOLAX lze minimalizovat nebo zabránit jeho vstřebávání navozením zvracení nebo výplachem žaludku. Může být potřeba náhrady tekutin a potřeba korekce nerovnováhy elektrolytů, zejména u dětí a starších osob. Je vhodné zvážit podání spasmolytik.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kontaktní laxativa, ATC kód: A06AB02 Bisakodyl je lokálně působící projímadlo ze skupiny derivátů difenylmethanu. Jako kontaktní laxativum s popsanými antiresorpčními účinky bisakodyl po hydrolýze v tlustém střevě stimuluje peristaltiku tlustého střeva a podporuje zadržování vody, a následně elektrolytů, v lumen tlustého střeva. To má za následek stimulaci defekace, zkrácení času střevní pasáže a změkčení stolice.

5/6 Jelikož bisakodyl působí v tlustém střevě, nedochází ke změně (porušení) vstřebávání energetických složek stravy a esenciálních živin v tenkém střevě.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním nebo rektálním podání je bisakodyl rychle hydrolyzován na léčivou látku bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methan (BHPM), zejména esterázami střevní sliznice. Podání enterosolventních tablet vedlo k maximální plazmatické koncentraci BHPM mezi 4 a 10 hodinami od podání, zatímco projímavý účinek se objevil mezi 6 a 12 hodinami od podání. Naproti tomu při podání ve formě čípku došlo k projímavému účinku v průměru přibližně 20 minut od podání; v některých případech nastal projímavý účinek 45 minut po podání. Maximální plazmatické koncentrace BHPM byly dosaženy za 0,5 – 3 hodiny po podání ve formě čípku. Projímavý účinek bisakodylu tedy nekoreluje s plazmatickou hladinou BHPM. Místo toho BHPM působí lokálně v dolních partiích střeva a neexistuje žádný vztah mezi projímavým účinkem a plazmatickými koncentracemi léčivé látky. Proto mají enterosolventní tablety bisakodylu takovou formu, která je odolná proti vlivu žaludeční a střevní sekrece. Výsledkem toho je uvolnění léčivé látky zejména v tlustém střevě, které je také požadovaným místem působení léku. Po perorálním nebo rektálním podání se jen malé množství léku vstřebává a je téměř úplně konjugováno ve střevní stěně a v játrech, kde vzniká neaktivní BHPM glukuronid. Plazmatický eliminační poločas BHPM glukuronidu byl odhadnut přibližně na 16,5 hodiny. Po podání enterosolventních tablet bisakodylu bylo ve stolici zjištěno v průměru 51,8% dávky v podobě volného BHPM a průměrně 10,5% dávky bylo zjištěno v moči v podobě BHPM glukuronidu. Po podání ve formě čípku bylo v moči zjištěno průměrně 3,1% dávky ve formě BHPM glukuronidu. Stolice obsahovala velké množství BHPM (90% celkové exkrece) spolu s malým množstvím nezměněného bisakodylu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní perorální toxicita bisakodylu u hlodavců i mimo skupinu hlodavců je nízká a překročila dávku 2 g/kg. Psi tolerovali dávky až 15 g/kg. Hlavním klinickým příznakem akutní toxicity byl průjem, snížení motorické aktivity a piloerekce. Studie toxicity při opakovaném podávání v délce až 26 týdnů byly provedeny u potkanů, malých laboratorních vepřů a u opic makak rhesus. Podle očekávání lék způsobil těžký průjem v závislosti na dávce u všech druhů (kromě vepřů). Nedošlo k žádným zřetelným histopatologickým změnám a zejména k žádné nefrotoxicitě v souvislosti s lékem. Bisakodylem indukoval proliferativní léze viděné v močovém měchýři potkanů léčených 32 týdnů. Tyto proliferace nelze přisoudit samotnému bisakodylu, jsou považovány za sekundární v důsledku vzniku mikrokaménků kvůli změnám v močových elektrolytech, a proto pro člověka nejsou považovány za klinicky významné. Data z rozsáhlé sady bakteriálních a savčích testovacích systémů mutagenicity neprokázala genotoxický potenciál bisakodylu. Bisakodyl také nevedl k žádnému významnému nárůstu morfologické transformace embryonálních buněk syrských křečků (SHE). Narozdíl od genotoxického a kancerogenního projímadla fenolftaleinu nevykazuje bisakodyl v příslušných testech žádný mutagenní potenciál. Žádná konvenční kancerogenní studie (celoživotní) není pro bisakodyl dostupná. Vzhledem k terapeutické podobnosti s fenolftaleinem byl bisakodyl zkoumán po dobu 26 týdnů v modelu p53 transgenních myší. Nebyl pozorován vznik žádné neoplazie v souvislosti s léčbou až do perorální dávky na úrovni 8000 mg/kg/den. Nebyly zjištěny žádné teratogenní účinky u potkanů a králíků (riziko pro těhotenství kategorie B podle FDA) až do dávky 1000 mg/kg/den, což převyšuje maximální doporučenou denní dávku u lidí (MRHDD; v mg/m2) nejméně 800krát. U potkanů byla toxicita pro samice a embryotoxicita pozorována při dávce 80krát vyšší než je MRHDD.

6/6 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Monohydrát laktosy, sušený kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, glycerol 85%, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, práškovaná arabská klovatina, oxid titaničitý (E 171), kopolymer MM/MMA 1:1, methakrylátový kopolymer typ S, panenský ricinový olej, makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E 172), bílý vosk, karnaubský vosk, šelak.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Žádné zvláštní podmínky uchovávání

6.5 Druh obalu a obsah balení

PVC/PVdC/Al blistr Velikosti balení: 10, 20, 30, 40, 50 a 100 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

61/406/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. 7. 2008 Datum posledního prodloužení registrace: 23.9.2015 10. DATUM REVIZE TEXTU 31. 7. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: DULCOLAX
Kód výrobku: 369429
Kód EAN: 8595116522628
Kód SÚKL: 0223129
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Dulcolax je místně působící projímadlo. Působí v tlustém střevě, kde zvyšuje peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva) a změkčuje stolici. Přípravek Dulcolax usnadňuje vyprázdnění při zácpě. Používá se krátkodobě. Tablety Dulcolax jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti od 2 let. Děti mohou přípravek užívat pouze pod dohledem lékaře.

Jak se přípravek Dulcolax tablety užívá

Dospělí užívají 1x denně 1-2 tablety. Dospívající a děti od 10 let užívají 1x denně 1-2 tablety. Začíná se s 1 tabletou denně. Maximální denní dávka jsou 2 tablety. Děti ve věku 2-10 let užívají 1x denně 1 tabletu. Doporučuje se užít tablety večer před spaním, aby následující den ráno došlo k vyprázdnění. Přípravek není určen pro děti mladší 2 let. Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Složení tablet

Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sušený kukuřičný škrob, rozpustný škrob, glycerol 85%, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, práškovaná arabská klovatina, oxid titaničitý, kopolymer MM/MMA 1:1, methakrylátový kopolymer typ S, panenský ricinový olej, makrogol 6000, žlutý oxid železitý, bílý vosk, karnaubský vosk, šelak.

Balení obsahuje 40 enterosolventních tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet.

Recenze

Recenze produktu DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet

Diskuze

Diskuze k produktu DULCOLAX 5 mg 40 enterosolventních tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám