Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

DOLOBENE 20GM Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13680
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: DOLOBENE
Kód výrobku: 13680
Kód EAN: 4030096772099
Kód SÚKL: 14861
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Dolobene se používá k podpůrné léčbě otoků, podlitin a zánětů a doprovodných bolestí po uzavřených poraněních svalů, synoviálních pochev (obalových pouzder šlach), šlach a kloubů, jako jsou zhmožděniny, namožení, podvrtnutí a vymknutí, tenisový loket, záněty tíhových váčků a dále k podpůrné léčbě ztuhlosti paží a ramen (humeroskapulární periartritidy), akutních obtíží spojených s žilními chorobami dolních končetin, jako jsou otoky a povrchové záněty provázené bolestí a případně zrudnutím kůže. Přípravek je určen pro používání u dospělých, mladistvých a dětí od 5 let věku. Přípravek je vhodný především k léčbě sportovních poranění.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

Strana1 z 9 

Sp.zn.sukls251074/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

balance 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
   
1.  Co je balance a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete balance používat 
3.  Jak se přípravek balance používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek balance uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 

1. Co je balance a k čemu se používá 
balance
 se používá k očišťování krve pomocí pobřišnice u pacientů v konečném stádiu 
chronického selhání ledvin. Tento druh očišťování krve se nazývá peritoneální dialýza. 
 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete balance používat 
Nepoužívejte balance
 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium 
•  jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi   
•  jestliže máte příliš vysokou hladinu vápníku v krvi  
•  jestliže máte poruchu metabolismu známou jako laktátová acidóza 
 
Léčba peritoneální dialýzou nesmí být zahájena, jsou-li u Vás přítomny 
•  změny v oblasti břicha, jako např. 

-  poranění nebo stav po operaci 
-  popáleniny 
-  rozsáhlé zánětlivé reakce na kůži 
-  zánět pobřišnice 
-  nehojící se mokvající rány 
-  pupeční, tříselná nebo brániční kýla 
-  nádory v břiše nebo ve střevech 

 

 

 

 

 

 

Strana2 z 9 

•  zánětlivé onemocnění střev 
•  střevní neprůchodnost 
•  onemocnění plic, zvláště zápal plic 
•  bakteriemi způsobená otrava krve 
•  nadměrně vysoké hladiny tuku v krvi 
•  otrava způsobená močovými látkami v krvi, kterou nelze léčit očišťováním krve 
•  těžká podvýživa a úbytek hmotnosti, zvláště pokud není možné zajistit dostatečný příjem 

stravy s obsahem bílkovin 

 
Upozornění a opatření 
Neprodleně informujte svého lékaře 
•  jestliže u Vás došlo v důsledku zvracení a/nebo průjmu k závažné ztrátě elektrolytů (solí) 
•  jestliže Vaše ledviny nemají obvyklý tvar (polycystické ledviny)  
•  jestliže trpíte zánětem pobřišnice, který se projevuje zakaleným dialyzátem a/nebo bolestí 

břicha. Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu svému lékaři. 

 
Peritoneální dialýza může vést ke ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě. 
K zabránění jejich nedostatku se doporučuje odpovídající dieta nebo užívání potravních 
doplňků. 
 
Lékař u Vás bude kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), funkci ledvin, tělesnou hmotnost a 
stav výživy. 
 
Vzhledem k vysoké koncentraci glukózy má být balance 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium 
používán opatrně a pod dohledem lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a balance 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Protože peritoneální dialýza může ovlivnit účinky léků, může být třeba, aby Vám lékař upravil 
jejich dávkování. To se týká především 
•  léků na srdeční selhání, jako je např. digoxin. 

Lékař Vám bude kontrolovat hladiny draslíku v krvi a pokud to bude nezbytné, učiní 
vhodná opatření. 

•  léků, které ovlivňují hladiny vápníku, jako např. léky obsahující vápník nebo vitamin D. 
•  léků, které zvyšují vylučování moči, jako např. diuretik. 
•  léků užívaných ústy ke snížení hladiny krevního cukru nebo inzulin. Bude u Vás třeba 

pravidelně kontrolovat hladiny krevního cukru. U pacientů s diabetem může být nutné 
upravit denní dávku inzulinu. 

 

Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nejsou k dispozici 
dostatečné údaje s léčbou přípravkem balance u těhotných žen nebo v období kojení. Jestliže 
jste těhotná nebo kojíte, smíte používat balance jen pokud to Váš lékař považuje za zcela 
nezbytné.
 

 

 

 

 

 

 

Strana3 z 9 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
balance nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

 
3. Jak se přípravek balance
 používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Způsob, trvání a četnost používání a potřebný objem roztoku a doby prodlevy v peritoneální 
dutině určí Váš lékař. 
 
Pokud se u Vás objeví tlak v břišní oblasti, může Vám lékař objem snížit. 
 
Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD): 
•  Dospělí: Obvyklá dávka je 2000 až 3000 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné 

hmotnosti a funkci ledvin. 
Roztok se ponechá v břišní dutině 2 až 10 hodin a poté se vypustí. 

•  Děti: Lékař určí potřebný objem dialyzačního roztoku v závislosti na snášenlivosti, věku, a 

ploše povrchu těla dítěte. 
Doporučená počáteční dávka je  600–800 ml/m

2

 (až do 1000 ml/m

2

 přes noc) plochy 

povrchu těla čtyřikrát denně. 

 
Automatizovaná peritoneální dialýza (APD): 
Při tomto způsobu se používá systém sleep•safe nebo SafeLock. Výměna vaků se provádí 
automaticky během noci pomocí cycleru.   
 
•  Dospělí: Obvykle se předepisuje 2000 ml (maximum 3000 ml) na jednu výměnu, při 3–10 

cyklech za noc, s dobou na cycleru 8 až 10 hodin, a jedna až dvě výměny během dne. 

•  Děti:  Objem na jednu výměnu má být 800-1000 ml/m

2

 (až do 1400 ml/m

2

) plochy 

povrchu těla, s 5–10 cykly během noci. 

 

balance se podává pouze do peritoneální dutiny
 
balance lze použít pouze v případě, že je roztok čirý a vak nepoškozený. 
 
balance se dodává v dvoukomorovém vaku. Roztoky z obou komor se musí před použitím 
smíchat podle popsaného postupu.  
 
Návod k použití 
 
stay•safe systém pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD) 
Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla. K tomu má být použit vhodný ohřívač vaků. 
Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22°C je přibližně 120 minut. 
Podrobnější informace naleznete v návodu k použití ohřívače vaků. Použití mikrovlnného 
ohřevu není dovoleno z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí. Po zahřátí roztoku můžete 
zahájit výměnu vaků. 
1.  Příprava roztoku 

 

Zkontrolujte vak s ohřátým roztokem (

etiketa

, doba použitelnosti, čirost roztoku, 

neporušenost vaku a přebalu, celistvost švu). 

 Položte vak na pevnou podložku.  Otevřete ochranný 

 

 

 

 

 

 

Strana4 z 9 

přebal vaku a obal dezinfekční čepičky.  Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem  R

olujte vak, 

který leží na vnějším přebalu, z okraje jedné strany, až se středový šev otevře. Roztoky z obou 
komor se automaticky smíchají. 

 Nyní srolujte vak od horního kraje, až se zcela otevře šev dolního 

trojúhelníku.  

Zkontrolujte, jestli jsou všechny švy zcela otevřeny.  Zkontrolujte, jestli je 

roztok čirý a vak neprosakuje. 
 
2.  Příprava na výměnu vaku 
 Zavěste vak s roztokem na horní závěs infúzního stojanu, rozviňte set vaku s roztokem a 
vložte DISC do organizéru. Po rozvinutí setu k odpadnímu vaku zavěste odpadní vak na 
spodní závěs infúzního stojanu.  Vložte konektor katetru do jednoho ze dvou vstupů 
organizéru.  Vložte novou dezinfekční čepičku do dalšího volného vstupu organizéru. 

 

Vydezinfikujte si ruce a odstraňte ochrannou čepičku z DISCu. 

 Připojte konektor katetru 

k DISCu. 

3.  Vypouštění 
 Otevřete tlačku prodloužení. Začne vypouštění.  

Poloha 

 

4.  Propláchnutí 
 Po úplném vypuštění propláchněte čerstvým roztokem do odpadního vaku (asi 5 sekund).  
 Poloha 

••

 

5.  Napouštění 
 Zahajte napouštění otočením ovládacího přepínače.  Poloha 

 

6.  Bezpečnostní krok 
  Uzavřete prodloužení katetru zasunutím PINu do konektoru katetru.   Poloha 

••••

 

7.  Odpojení 
 Odšroubujte kryt z nové dezinfekční čepičky a našroubujte kryt na použitou dezinfekční 
čepičku.  Odšroubujte konektor katetru z DISCu a našroubujte na něj novou dezinfekční 
čepičku. 
8.  Uzavření DISCu 

 Uzavřete DISC otevřeným koncem použité dezinfekční čepičky, která zůstala v pravém otvoru 

organizéru. 
9.  Zkontrolujte čirost a hmotnost vypuštěného dialyzátu a je-li čirý, zlikvidujte jej. 
 
 
sleep•safe systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD): 
Při automatizované peritoneální dialýze (APD) se roztok zahřívá automaticky cyclerem.  
 
 3000 ml sleep•safe systém 
1.  Příprava roztoku: 
viz stay•safe systém 
2.  Rozviňte set vaku. 
3.  Odstraňte ochrannou čepičku. 
4.  Vložte konektor vaku do volné zásuvky sleep•safe 
cycleru. 
5.  Nyní je vak připravený k použití se setem sleep•safe

 
5000 a 6000 ml sleep•safe systém 
1.  Příprava roztoku 

 

 

 

 

 

 

Strana5 z 9 

 Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku 
a přebalu, celistvost švu).  Položte vak na pevnou podložku.  Otevřete ochranný přebal 
vaku.  Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem.  Rozviňte středový šev a konektor 
vaku.  Srolujte vak, který leží na přebalu, z diagonálního konce směrem ke konektoru vaku. 
Středový šev se otevře.  Pokračujte, dokud se neotevře i šev malé komory.  Zkontrolujte, 
jestli jsou všechny odstranitelné švy zcela otevřeny.  Zkontrolujte, jestli je roztok čirý a vak 
neprosakuje. 
2. - 5.: viz 3000 ml sleep•safe systém 
 

Safe•Lock systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD) 

Při automatizované peritoneální dialýze (APD) se roztok zahřívá automaticky cyclerem. 
 
1.  Příprava roztoku: 
viz 5000 a 6000 ml sleep•safe systém 
2.  Odstraňte ochrannou čepičku konektoru ze spojovacího setu. 
3.  Připojte sety k vaku. 
4.  Rozlomte vnitřní zámek ohnutím setu a PINu o více než 90° na obě strany. 
5.  Vak je nyní připraven k použití. 
 
Každý  vak  smí  být  použit  pouze  jednou  a  jakýkoliv  zbylý  nepoužitý  roztok  musí  být 
zlikvidován. 
 
Po náležitém zácviku je možné používat balance nezávisle doma. K tomu je nutné zajistit 
striktní dodržování všech kroků naučených při zácviku i hygienických podmínek při výměně 
vaků. 
 
Vždy zkontrolujte, zda není vypuštěný dialyzát zakalen. Viz bod 2. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku balance než jste měl(a): 
Jestliže jste do peritoneální dutiny napustili příliš mnoho roztoku, je možné přebytek vypustit. 
Pokud jste použil(a) příliš mnoho vaků, obraťte se, prosím, svého lékaře, neboť by mohlo dojít 
k poruše rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít balance 
Snažte se dosáhnout  předepsaného objemu dialyzátu  za každých 24 hodin,  aby se zabránilo 
riziku  možných  život  ohrožujících  důsledků.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým 
lékařem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Obecně se mohou jako důsledek léčby peritoneální dialýzou objevit následující nežádoucí 
účinky: 
velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

 

 

 

 

 

 

Strana6 z 9 

•  zánět pobřišnice projevující se zakalením vypouštěného dialyzátu, bolestí břicha, 

horečkou, pocitem nevolnosti nebo velmi zřídka otravou krve. 
Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu svému lékaři. 

•  zánět kůže v místě vstupu katetru nebo podél průběhu katetru, projevující se zarudnutím, 

otokem, bolestí, mokváním nebo strupy. 

•  kýla břišní stěny. 
Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, neprodleně 
svému lékaři. 
 
Další nežádoucí účinky léčby jsou: 
časté (postihují až 1 z 10 pacientů): 
•  potíže při napouštění nebo vypouštění dialyzátu 
•  pocit napětí nebo plnosti v oblasti břicha 
•  bolest ramene  
méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): 
•  průjem 
•  zácpa 
velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů): 
•  otrava krve 
není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 
•  dechové potíže 
•  pocit nevolnosti 
 
Při používání balance se mohou objevit následující nežádoucí účinky:  
velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 
•  nedostatek draslíku 
časté (postihují až 1 z 10 pacientů): 
•  nadbytek vápníku, pokud je příliš vysoký příjem vápníku 
•  vysoká hladina krevního cukru 
•  vysoká hladina krevních tuků 
•  zvýšení tělesné hmotnosti 
méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): 
•  příliš nízká hladina tělních tekutin, která se projevuje rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, 

nízkým krevním tlakem, rychlým pulsem 

•  příliš vysoké hladiny tělních tekutin, které se projevují vodou ve tkáních a v plicích, 

vysokým krevním tlakem, dechovými potížemi 

•  závratě 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

 

 

 

 

 

Strana7 z 9 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5. Jak přípravek balance uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a krabici za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte balance při teplotě nad 4°C. 
Roztok  připravený  k použití  má  být  použit  bezodkladně,  nejpozději  však  do  24  hodin  po 
smísení. 
 
 

6. Obsah balení a další informace 
Co balance obsahuje 
Léčivé látky v jednom litru roztoku připraveného k použití
 jsou: 
 
 

Calcii chloridum dihydricum 

0,2573 g 

Natrii chloridum 

5,640 g 

Natrii (S)-lactatis solutio  
(natrii (S)-lactas 3,925 g) 

7,85 g 

Magnesii chloridum 
hexahydricum 

0,1017 g 

Glucosum monohydricum 
(glucosum 22,73 g) 

25,0 g 

 
Toto množství léčivých látek odpovídá: 
1,75 mmol/l vápníku, 134 mmol/l sodíku, 0,5 mmol/l hořčíku, 101,5 mmol/l chloridu, 35 
mmol/l laktátu a 126,1 mmol/l glukózy. 
 
Dalšími složkami jsou voda na injekci, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný 
a hydrogenuhličitan sodný.  
 
Jak balance
 vypadá a co obsahuje toto balení 
Roztok je čirý a bezbarvý.  
Teoretická osmolarita roztoku připraveného k použití je 401 mOsml/l, pH je přibližně 7,0. 
 
balance se dodává v dvoukomorovém vaku. Jedna komora obsahuje zásaditý roztok natrium-
laktátu, druhá komora obsahuje kyselý roztok elektrolytů na bázi glukózy. 
 
balance se dodává v následujících aplikačních systémech a velikostech balení v krabici: 
 

stay•safe
4 x 2000 ml 
4 x 2500 ml 

sleep•safe
4 x 3000 ml 
2 x 5000 ml 

Safe•Lock: 
2 x 5000 ml 
2 x 6000 ml  

 

 

 

 

 

 

Strana8 z 9 

4 x 3000 ml 

2 x 6000 ml  

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1,61352 Bad Homburg 
v.d.H., Německo 
 
Výrobce 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, 
Německo 
 
Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci: Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o., Tel: +420 273 037 900 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Viz konec této vícejazyčné příbalové informace. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Strana9 z 9 

 
 
 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

B, NL 

balance 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, oplossing voor peritoneale dialyse  

CZ 

balance 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu  

D, A, L 

balance 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung  

DK 

balance 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, peritonealdialysev

æ

ske, opl

ø

sning  

balance 2,3 % glucosa, 1,75 mmol/l de calcio, solución para diálisis peritoneal  

EST 

balance 2,3 % glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus  

Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire 4,  solution pour dialyse péritonéale  

FIN 

balance 2.3 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium, peritoneaalidialyysineste  

GB, M 

balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium, solution for peritoneal dialysis  

GR, CY 

balance 2.3 % γλυκόζη, 1.75 mmol/l ασβέστιο, 

Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης 

(κάθαρσης)

 

balance 2,3 % glükóz, 1,75 mmol/l kalcium, peritoneális dializáló oldat 

HR 

balance 2,3% glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu  

equibalance 2,3 % glucosio, 1,75 mmol/l calcio, soluzione per dialisi peritoneale  

LT 

balance 2,3 % gliukozės, 1,75 mmol/l kalcio, pilvaplėvės ertmės dializės tirpalas  

LV 

balance 2,3 % glikoze, 1,75 mmol/l kalcijs, šķīdums peritoneālai dialīzei  

balance 2,3 % glukose, 1,75 mmol kalsium/l, peritonealdialysev

æ

ske  

balance 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l de cálcio, soluçăo para diálise peritoneal  

PL 

balance 2,3 % z 2,3 % glukozą i wapniem 1,75 mmol/l, roztwór do dializy otrzewnowej  

RO 

balance 2,3 % glucoză, 1,75 mmol/l calciu, soluţie pentru dializă peritoneală 

balance 2.3 % glucose, 1.75 mmol/l calcium, peritonealdialysvätska  

SK 

balance 2.3 % glucose, 1.75 mmol/l calcium, roztok na peritoneálnu dialýzu  

SLO 

balance 23 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za peritonealno dializo

 

 
 
 

Recenze

Recenze produktu DOLOBENE 20GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu DOLOBENE 20GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám