Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

ANACID 12X5ML Suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11333

85 % 8 recenzí

Při zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, alkoholem nebo kouřením.

Více informací

56
Běžná cena: 66 Kč, Ušetříte: 15 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (8)
Diskuze

Podrobné informace

Při zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, alkoholem nebo kouřením.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: ANACID
Kód výrobku: 11333
Kód EAN: 8594737001611
Kód SÚKL: 45310
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo jeho dlouhodobější podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls177322/2013 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

ANACID 

 

(Magnesii hydroxidum, Algeldrati suspensio) 

perorální suspenze 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek těsně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýcholi nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci (viz. bod 4) 

 

Pokud se do 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.Co je přípravek ANACID a k čemu se používá 

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANACID užívat 

3.Jak se přípravek ANACID užívá 

4.Možné nežádoucí účinky 

5.Jak přípravek ANACID uchovávat 

6.Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek ANACID a k čemu se používá  

Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích. 

Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením 
ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici. 

Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční 
šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, 
alkoholem nebo kouřením. 

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, nebo u dospělých při 
žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných 

užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější 
podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře. 

O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek  ANACID užívat 

Neužívejte přípravek ANACID 

Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku ANACID 
(uvedenou v bodě 6). 

Nepodávejte dětem do 6 let. 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku ANACID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže trpíte těžší poruchou ledvin. 

Děti a dospívající: 

Přípravek ANACID není určen k léčbě dětí mladších 6 let. Léčba dětí ve věku od 6 do 14 let je možná 
na základě doporučení lékaře. 

Dakší léčivé přípravky a přípravek ANACID 

Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a 
protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo 
po podání přípravku ANACID. 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné dově užíval 
(a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem. 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek ANACID obsahuje: 

malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete 
přípravek užívat. 

natrium – benzoát a kyselinu benzoovou – tyto mohou mírně dráždit sliznice. 
Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku. 

3. Jak se přípravek ANACID užívá 

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci nebo 
podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jisti kontaktujte svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Dospělí a dospívající nad 14 let: 
Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a 
to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při 
obtížích. 

Děti 6-14 let: 
U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček 
při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby. 

Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty. 

Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je 
třeba se poradit s lékařem. 

Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ANACID 

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANACID nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze 
střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí u starších lidí a poruchám funkce ledvin u 
mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny 
hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů. 

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 

 

5. Jak přípravek ANACID uchovávat 

Uchovávejte mimo dohleda dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Chraňte před mrazem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek ANACID obsahuje 

Léčivými látkami jsou Magnesii hydroxidum 258 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii 
hydroxidum 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček). 
Pomocnými látkami  jsou:  glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina 
benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda. 

Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení 

Sáček je tvořen kombinovanou folií (papír – polyetylén – hliník – polyetylén), krabička. 

Přípravek ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně. 
Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava,-Komárov, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  

22.11.2013 

 

Recenze (8)

Recenze produktu ANACID 12X5ML Suspenze

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Uleví od problému a je příjemný v ústech.

100 %

80 %

Dobrý, přenosný do kabelky, rychlá pomoc. Je slabší oproti gavisconu

40 %

Dávám plus

Nejlepší ze skupiny těchto léků
100 %

100 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu ANACID 12X5ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Dana M.

100 % 02/11/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám