Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

ALMIRAL Gel 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 90349
100 % Recenze

K léčbě sportovních poranění (podvrtnutí, vykloubení, pohmoždění) a k léčbě poúrazových zánětů svalů, kloubů a vazů.

Více informací

Běžná cena: 104 Kč
79
Ušetříte: 24 % (25 Kč)

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 23. 7.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 23. 7.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ALMIRAL Gel 50 g

K léčbě sportovních poranění (podvrtnutí, vykloubení, pohmoždění) a k léčbě poúrazových zánětů svalů, kloubů a vazů.

1/6 sp. zn. sukls173801/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ALMIRAL GEL

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem: propylenglykol Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Gel Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Dospívající od 14 let

Krátkodobá lokální symptomatická úleva od bolesti, zánětu a otoku při:

 • akutních poraněních, jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná při sportu)

Dospělí (od 18 let)

Lokální symptomatická léčba bolesti a zánětu u:

 • poranění měkkých tkání, např. poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním
 • bolesti zad (poranění utrpěná při sportu)
 • lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy a periartropatie
 • lokalizované formy degenerativního revmatizmu, jako např. osteoartrózy periferních kloubů a kolen

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a dospívající od 14 let

Dávkování ALMIRAL GEL se aplikuje lokálně na kůži 3–4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá.

Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2–4 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu).

Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400–800 cm2 . Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení. Délka léčby Délka léčby závisí na indikaci a dosažené odpovědi pacienta na léčbu.

Bez doporučení lékaře se gel nemá používat déle než dva týdny. Při používání přípravku bez doporučení lékaře má pacient vyhledat lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje nebo se naopak zhoršuje.

2/6 Dospělí

 • U poranění měkkých tkání se gel nemá používat déle než 14 dní bez doporučení lékaře.
 • U bolestivé artrózy a revmatismu měkkých tkání rozhodne o délce léčby lékař. Dospívající od 14 let U dospívajících od 14 let, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.

Děti a dospívající do 14 let

Nejsou dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku u dětí a dospívajících do 14 let (viz bod 4.4) Starší pacienti (nad 65 let) Mohou být používány dávky obvyklé pro ostatní dospělé.

4.3 Kontraindikace

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1
 • Pacienti s anamnézou záchvatu astmatu, urtiky, nebo akutní rhinitidy po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě nebo pokud je použit v kombinaci s perorálně užívanými přípravky NSAID, nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích účinků (viz souhrn údajů o přípravku systémových forem diklofenaku).

ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi.

Nesmí se užívat perorálně.

Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit. ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné, místní kožní podráždění. ALMIRAL GEL může být používán s neokluzivní bandáží, ale neměl by být používán s neprodyšným okluzivním obvazem.

Pacienti by se měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření za účelem snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce. Pediatrická populace Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 14 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože je systémová absorpce při topické aplikaci gelu velmi nízká, jsou interakce velmi nepravděpodobné.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Systémová koncentrace diklofenaku je nižší po lokální aplikaci ve srovnání s perorálním podáním. Se zřetelem na zkušenosti s léčbou NSAID se systémovým účinkem je doporučeno následující: Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo embryo/fetální vývoj.

Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschíz po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních 3/6 malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie.

U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a embryo/fetální letality. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné.

Pokud diklofenak užívají ženy, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

 • kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze)
 • renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion matku a novorozence na konci těhotenství:
 • potenciálnímu prodloužení doby krvácení, anti-agregačnímu účinku, který se může vyskytnout dokonce i při velmi nízkých dávkách
 • inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.
 • Kojení Stejně tak jako jiná NSAID, tak i diklofenak prostupuje do mateřského mléka v malém množství. Přesto se při terapeutických dávkách ALMIRAL GELU nepředpokládá žádný účinek na kojené dítě. Pro nedostatek kontrolovaných studií u kojících matek může být přípravek používán v průběhu kojení pouze po poradě s lékařem. Za této okolnosti nesmí být ALMIRAL GEL aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu (viz bod 4.4).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje ALMIRAL GEL

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou v následující tabulce řazeny podle frekvence výskytu od nejčastějšího na prvním místě a dále dle následující konvence:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
             

  Velmi časté    Časté Méně časté   Vzácné  Velmi vzácné Není známo  
Infekce a infestace         pustulózní vyrážka  
Poruchy imunitního systému         hypersenzitivita (včetně kopřivky), angioneurotický edém  
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy         astma  
Poruchy kůže a podkožní tkáně   dermatitis (včetně kontaktní   bulózní dermatitida fotosenzitivní reakce  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování je velmi nepravděpodobné z důvodu nízké systémové absorpce topicky aplikovaného diklofenaku. Nicméně pokud omylem dojde k pozření přípravku ALMIRAL GEL, dají se očekávat nežádoucí účinky podobné těm, které se vyskytují po předávkování diklofenakem ve formě tablet (1 tuba o obsahu 100 g obsahuje ekvivalent 1 g diklofenaku sodného).

V případě náhodného požití přípravku, které vede k významným systémovým nežádoucím účinkům, by měla být použita obecná terapeutická opatření běžně užívaná k léčbě předávkování nesteroidními protizánětlivými látkami. Je třeba zvážit výplach žaludku a použití aktivního uhlí, zejména v krátkém období po požití.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina:

nesteroidní antiflogistika k lokální aplikaci ATC kód:

MO2AA15 Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky ALMIRAL GEL je protizánětlivý analgetický nesteroidní přípravek pro topické užití na kloubní a svalovou bolest. Přípravek obsahuje nesteroidní protizánětlivou látku diklofenak (NSAID) s výraznými analgetickými, protizánětlivými a antipyretickými vlastnostmi. Inhibice syntézy prostaglandinů je primárním mechanismem účinku diklofenaku. U zánětu a bolesti traumatického nebo revmatického původu ALMIRAL GEL zbavuje bolesti, zmenšuje otoky a zkracuje dobu návratu k normální funkci. Vzhledem k základu gelu vytvořenému na bázi voda-alkohol má gel zklidňující a chladivý účinek.

5/6

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Množství diklofenaku, které se absorbuje kůží je úměrné velikosti plochy, na kterou byl ALMIRAL GEL aplikován. Závisí též na celkové dávce a na stavu hydratace kůže.

Po topické aplikaci 2,5 g ALMIRAL GELU na 500 cm2 kůže se vstřebává asi 6 % dávky diklofenaku. Tato hodnota je určena referencí k celkové renální eliminaci ve srovnání s tabletami diklofenaku. Okluze po dobu 10 hodin vede k trojnásobnému zvýšení absorpce diklofenaku.

Distribuce

Po lokální aplikaci ALMIRAL GELU na koleno a klouby ruky je možné měřit množství diklofenaku v plazmě, synoviální tkáni a synoviální tekutině. Maximální plazmatická koncentrace diklofenaku po lokální aplikaci ALMIRAL GELU je asi 100krát nižší než po perorálním podání stejného množství diklofenaku.

Diklofenak se z 99,7 % váže na plazmatické bílkoviny, zejména na albumin (99,4 %). Diklofenak se akumuluje v kůži, která je zásobníkem, ze kterého se postupně uvolňuje léčivá látka do tkání uložených pod kůží.

Z nich se diklofenak přednostně šíří a setrvává hluboko v zanícených tkáních, jako jsou klouby, kde je jeho koncentrace více než 20krát vyšší než v plasmě. Biotransformace Biotransformace diklofenaku zahrnuje zčásti glukuronidaci intaktní molekuly, ale hlavně jednorázovou a mnohočetnou hydroxylaci.

Výsledkem celého procesu je vytvoření několika fenolových metabolitů diklofenaku, z nichž je většina následně přeměněna na glukuronidové konjugáty. Dva z těchto fenolových metabolitů jsou biologicky aktivní, ale v menší míře než diklofenak.

Eliminace

Celková systémová clearance diklofenaku z plazmy je 263 ± 56 ml/min (průměrná hodnota ± SD). Konečný poločas vylučování v plazmě je 1–2 hodiny.

Čtyři z metabolitů, včetně dvou aktivních mají také krátký poločas vylučování 1–3 hodiny. Jeden metabolit, 3'-hydroxy-4'-methoxy diklofenak má mnohem delší poločas vylučování. Avšak tento metabolit je ve skutečnosti neúčinný. Diklofenak a jeho metabolity jsou vylučovány převážně močí.

Charakteristika pro pacienta Nebyla zjištěna žádná kumulace diklofenaku a jeho metabolitů u pacientů s renální insuficiencí. U pacientů s chronickou hepatitidou nebo nedekompenzovanou cirhózou je kinetika a metabolizmus diklofenaku stejný jako u pacientů bez postižení jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinická data založená na studiích akutní toxicity a toxicity po opakovaném podání, stejně tak jako genotoxicity, mutagenicity a karcinogenním potenciálu, nevykazují u lidí v určených terapeutických dávkách žádné speciální riziko. Žádné známky teratogenního působení diklofenaku nebyly pozorovány u myší, potkanů nebo králíků. Diklofenak neovlivňuje fertilitu rodičovských zvířat (potkani) ani pre-, peri- a postnatální vývoj potomků. Diklofenak byl dobře tolerován v různých studiích. Nebyl pozorován žádný potenciál pro fototoxicitu a diklofenak nezpůsobuje kožní senzibilizaci. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Propylenglykol Isopropylalkohol Karbomer 940 Dipropylenglykol-monomethylether Silice máty peprné 6/6 Čištěná voda 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba V neporušeném obalu: 2 roky

Po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce  250 g kelímek

V neporušeném obalu: 15 měsíců Po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

250 g kelímek Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení Tuba:

Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička Kelímek:

PVC kelímek, krabička Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI MEDOCHEMIE

Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 29/476/97-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11.6.1997 Datum posledního prodloužení registrace: 24.6.2015 10.

DATUM REVIZE TEXTU 4. 6. 2018

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Značka: ALMIRAL
Kód výrobku: 90349
Kód EAN: 5290931004139
Kód SÚKL: 0115365
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bez porady s lékařem je možné použít přípravek Almiral Gel k léčbě sportovních poranění (podvrtnutí, vykloubení, pohmoždění) a k léčbě poúrazových zánětů svalů, kloubů a vazů. Na doporučení lékaře lze přípravek Almiral Gel použít k tlumení bolesti a zánětu při revmatismu měkkých tkání, jako jsou záněty šlach a jejich pouzder, tíhových váčků i tkáně v okolí kloubů a při onemocnění kloubů a páteře. Almiral Gel může být používán dospělými a dětmi od 6 let. U dětí od 1 roku do 6 let může být používán jen na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (7)

Recenze ALMIRAL Gel 50 g

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Dobrý efekt u vyvrtnutého kotníku, spokojenost

100 %

100 %

dobrý

100 %

100 %

100 %

Diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám