Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na akné

AKNEROXID 10 GEL 1X50GM 10%

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12951

84 % 17 recenzí

Gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris akné, (trudovitosti).

Více informací

182

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (17)
Diskuze

Podrobné informace

Gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris akné, (trudovitosti).

Informace o produktu

Výrobce: ALMIRALL HERMAL
Značka: AKNEROXID
Kód výrobku: 12951
Kód EAN: 4042762012606
Kód SÚKL: 97512
Doplněk názvu: 100MG/G GEL 50G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: ALMIRALL HERMAL

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AKNEROXID 10

 

1/4 

sp.zn. sukls51945/2012, sukls51946/2012 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
                                                                    Akneroxid 5 
                                                                    Akneroxid 10 
                                                                           Gel 
                                                                Benzoylis peroxidum 
                                                              
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,  
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se  do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Akneroxid 5/10 používat 
3.  Jak se přípravek  Akneroxid 5/10 používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Akneroxid 5/10 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá 

 
Co je Akneroxid 5/10  
 
Akneroxid 5/10 je gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris – akné, 
(trudovitosti).  
 
Použití Akneroxidu 5/10 má 3 základní léčebné účinky: 
 

1.  olupující – odstraněním rohoviny z folikulárních ústí zajišťuje odtok kožního mazu 

z mazových žláz. 

2.  protibakteriální – omezuje růst bakterií Propionibacterium acnes, které jsou spoluzodpovědné 

za častý vznik akné a za rozvoj místních zánětů. 

3.  odstraňuje z kožního povrchu maz, kterého je u nemocných s akné vždy nadbytek. 

 
Olupující efekt Akneroxidu 5/10 je často spojen s mírným drážděním kůže. Použitím gelového 
základu léků je však tento nepříjemný účinek minimalizován a lék je převážnou většinou nemocných 
velmi dobře snášen. 
 
Akneroxid  5 se používá k místní léčbě acne vulgaris. 
Akneroxid 10 se používá k místní léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a na zádech. K léčbě 
těžších forem akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat 

 

2/4 

 
Nepoužívejte Akneroxid 5/10 

-  jestliže jste alergický(á) na benzoyl-peroxid nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku uvedenou v bodě 6. Riziko vzniku přecitlivělosti je malé (pod 2%).  

-  Tento přípravek nesmí být používán na porušenou nebo poraněnou pokožku. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím použitím přípravku Akneroxid 5/10 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Akneroxid  5/10 nesmí přijít do styku s očima a nesmí být používán na sliznice nebo do oblasti 
koutků úst, nosu nebo očí. Při náhodném kontaktu s očima nebo při potřísnění sliznic ihned 
oplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
 Během léčby přípravkem 
Akneroxid  5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění. 
Akneroxid  5/10 má bělicí účinky a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a na vlasy nebo 
v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi. 
Při léčbě přípravkem Akneroxid  5/10 je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní 
prostředky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Akneroxid 5/10 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Nejsou známy žádné interakce (vzájemné působení) s ostatními léčivy podávanými zevně na kůži.  
Přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu je možné kombinovat s jinými lokálními (místními) léky pro 
léčbu akné, přesto se nedoporučuje současná léčba s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo 
olupující účinek. 
 
Nikdy nekombinujte přípravky podle svého rozhodnutí, vždy se poraďte s lékařem. 
 
Přípravek Akneroxid 5/10 s jídlem a pitím 
Použití léku Akneroxid 5/10 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku 
Akneroxid 5/10 není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení použit pouze na doporučení lékaře při pečlivém 
zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby.  Akneroxid  5/10 nesmíte používat v posledním 
měsíci těhotenství. 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek  Akneroxid 5/10

 

používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:  
 
Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím omytí 
postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k použití 
Akneroxidu  5/10 individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít léčbu 
Akneroxidem  5 a teprve po snášenlivosti 5% síly přejít na Akneroxid 10.  
 

 

3/4 

U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku léčby používat gel pouze 1krát denně a 
to navečer.  
 
Pacienti s neurodermitidou (zánětlivým onemocněním kůže spojeným se silným svěděním 
ohraničených ložisek s pupínky), se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu mohou 
Akneroxid  5/10 používat pouze po poradě s lékařem. 
 
Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4-10 týdnů. Potřebujete-li používat přípravek 
Akneroxid 5/10 déle než 10 týdnů, poraďte se o další vhodné léčbě se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku  AKNEROXID 5/10, než jste měl(a) 
 
Při předávkování (resp. nadměrné expozici) může docházet k silnému podráždění pokožky. Pokud 
dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, přerušte léčbu 
a vyhledejte lékaře. 
 
Při náhodném perorálním požití (požití ústy) benzoyl-peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid 
5/10 akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl-peroxid 
má oxidační vlastnosti. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  více než  1 z 10 léčených osob 
Časté:   

méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté:  méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob 
Vzácné: 

méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné:  méně než 1 z 10 000 léčených osob 
Není známo:    z dostupných údajů nelze určit 
 
Nežádoucí účinky: 
 
Není známo: zarudnutí a pocit napětí kůže, pálení a silnější vysoušení pokožky*.  
Vzácné: kontaktní alergie. 
 
*V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže 
v místech nanesení gelu. U citlivých osob vzniká na začátku silné pálení, které však během další léčby 
normálně mizí. Jestliže u Vás však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech nanesení, trvajícímu 
déle než 5 dní, přerušte léčbu a poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 

4/4 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak  přípravekAkneroxid 5/10 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. 
Doba použitelnosti po prvním otevření je do 6 měsíců. 
Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Akneroxid 5/10 obsahuje 
Léčivá látka je benzoyl-peroxid. 
Akneroxid 5 obsahuje:  benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g ve 100 g 
gelu 
Akneroxid 10 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 10,00 g ve 100 g 
gelu 
Pomocné látky jsou: karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná 
voda 
 
Jak přípravek Akneroxid 5/10 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Akneroxid 5/10 je bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní v HDPE plastové tubě s PE 
šroubovacím uzávěrem. 
 
Akneroxid 5/10  je dostupný v balení 50g 
 
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 
tel.: +49- 40 727 04-0, fax: +49 - 40 722 9296 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.9.2014. 
 
 

Recenze (17)

Recenze produktu AKNEROXID 10 GEL 1X50GM 10%

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

60 %

100 %

100 %

Silný,pouze na záda či hrudník. Opravdu olupuje

80 %

100 %

80 %

Rychly ucinek, fakt pomaha, ale pozor, vybeli to vsechno, od polstare, pres tricko, pres prekrivku...

100 %

20 %

Bohuzial mi moc nepomohol,lebo sa mi prejavyla alergicka reakcia:'(

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AKNEROXID 10 GEL 1X50GM 10%

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Irena D.

100 % 13/05/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám