Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti alergii » Léčivé přípravky na nosní alergii

ZYRTEC 7X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192575

90 % 2 recenze

Ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu.

Více informací

106
Běžná cena: 123 Kč, Ušetříte: 14 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu.

Informace o produktu

Výrobce: UCB S.R.O.
Značka: ZYRTEC
Kód výrobku: 192575
Kód EAN: 8594013101318
Kód SÚKL: 155684
Držitel rozhodnutí: UCB S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls244992/2016

a sp.zn.sukls103267/2017

PYíbalová informace:

informace pro

u~ivate

le

 

Zyrtec 10

m

g potahované tablet

y

 

cetirizini dihydrochloridu

m

 

PYe

e~ité údaje.

V~dy u~ívejte tento pYípravek pYesn v souladu s pYíbalovou informací nebo podle pokyno svého lékaYe nebo lékárníka.

Ponechte si pYíbalovou informaci pro pYípad, ~e si ji budete potYebovat pYe

Po~ádejte svého lékárníka, pokud potYebujete dalaí informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z ne~ádoucích ú

nejsou uve

deny v této pYíbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dno nebudete cítit lépe nebo pokud

s

e

Vám pYití~í, musíte se poradit s lék

aYem.

 

Co naleznete v této pY

íbalové informaci

1. Co

j

e Zyrtec a k 

pou~ívá

2.

íte vnovat p

o

zornost, ne~ za

ete Zyrtec u~ívat

3. Jak se

Z

yrtec u~ívá

4. Mo~né ne~ádoucí ú

5. Jak Zyrtec uchovávat

6. Obsah balení a dalaí informace

 

 

1. Co je Zyrtec a k 

se pou~ívá

 

Zyrtec je antialergikum.

 

Potahované tablety Zyrtec 10 mg se u dosplých a u dtí od 6 let vku pou~ívají ke

zmírnní nosních a o

zmírnní pYíznako kopYivky.

 

2 emu musíte vnov

a

t pozornost, ne~ za

t

e

Zyrtec u~ívat

 

Neu

~

c

jestli~

n

ou poruchu funkce l

edvin (t~ké selhání ledvin

s

 clearance kreatininu pod 10 ml/min)

jestli~e jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli dalaí slo~ku tohoto p

Yípravku (uvedenou v bod 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce pYíbuzné lé

 

Upozornní a opatYení

PYed u~íváním pYípravku Zyrtec se porate se svým lékaYem nebo lékárníkem.

 

Jestli~e máte poruchu funkce ledvin, prosím, porate se s lékaYem; v pYípad potYeby budete u~ívat sní~enou dávku pYípravku. Novou dávku ur

 

Jestli~e máte problémy s mo

nebo mo

ým mchýYem), porate se se svým lékaYem.

 

Jestli~e máte epilepsii nebo je u Vás vyaaí r

i

z

iko vzniku kYe

 

Mezi alkoholem (pYi hladin 0,5 g/l v krvi, co~ odpovídá jedné skleni

ky významné vzájemné posobení. Nejs

ou vaak k dispozici údaje o bezpe

y

vyaaí dávky cetirizinu s

ou

stejn jako u vaech ostatních antihistami

nik

, doporu

Jestli~e je u Vás pl

á

nováno testování na aler

g

i

e, zeptejte se svého

l

ékaYe, zda m

áte pYes

tat u~ívat Zy

r

tec nkolik dní pY

ov

livnit výsledky Vaaeho testu na alergie.

 

Dti

Nepodávejte tento lék dtem mladaím ne~ 6 let, proto~e léková forma potahovaný

ch tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.

 

Dalaí lé

Informujte svého lékaYe nebo lékárníka o vaech lécích, které u~íváte, které jste v nedávné dob u~íval(a) nebo které mo~ná budete u~ívat.

 

Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivHuje vstYebávání pYípravku Zyrtec.

 

Thotenství a kojení

Pokud jste thotná nebo kojíte, domníváte se, ~e mo~ete být thotná, nebo plánujete othotnt, porate se se svým lékaYem dYíve, ne~ za

e tento pY

ípravek u~ívat.

 

Zyrtec nemá být podáván thotným ~enám. Náhodné u~ití léku by nemlo vyv

o

l

at ~ádné akodlivé ú

cmén lék u~ívejte, jen pokud je to nezbytn nutné a po porad s lékaYem.

 

Cetirizin se vylu

 

Xízení do

pravních prostYedko a obsluha stro

jo

Klinické studie neprokázaly zhoraení pozornosti, bdlos

t

i a schopnosti Yídit motor

ové vozidlo po u~ívání pYíprav

ku Zyrtec v doporu

Jestli~

e s

e chystáte Yídit motorové vozidlo, provozovat potenciáln nebezpe

, sledujte pozorn svoji reakci na lék. NepYekra

u

pravku.

 

Zyrtec potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud Vám lékaY Yekl, ~e nesnáaíte nkteré cukry, porate se s ním, ne~ za

~

 

3. Jak se Zyrtec u~í

v

á

 

V~dy u~ívejte tento

p

Yípravek pYesn v 

s

ouladu s pYí

balovou i

nformací nebo

p

odle pokyno svého

lékaYe nebo lékárníka. Pokud

s

i nejste jistý(á), porate se se svým lékaYem nebo lékárníkem.

 

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Tabletu lze rozdl

it na 2 stejné dávky.

 

Dosplí a dospívající staraí 12 let:

Doporu

 

Dti ve vku od 6 do 12 let:

Doporu

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientom se stYedn záva~nou poruchou funkce ledvin se doporu

Pokud trpíte záva~ným onemocnním ledvin, porate se se svým lékaYem, který Vám mo~e upravit dávkování.

Po

kud Vaae d

ít trpí onemocnním ledvin, porate se se svým lékaYem, který mo~e upravit dávkování pod

l

e

potYeb Vaaeho dítte.

Pokud vnímáte ú

pYípravku Zyrtec jako p

Y

ília slabý nebo pYí

l

ia silný, pr

osím pora

m

lékaYem.

 

Délka

Délka lé

t

ypu, probhu a délce trvání Vaaich potí~í. Prosím, po~ádejte o radu svého lékaYe nebo lékárníka.

 

Jestli~e jste u~il(a) víc

e pYípravku Zyrtec, ne~ jste ml(a)

Pokud se domníváte, ~e jste u~il(a) vyaaí dávku pYípravku Zyrtec, ne~ jste ml(a), informujte prosím svého lékaYe, který rozhodne v pYípad potYeby o dalaích opatYeních.

 

JhàGÓhú

C

J

aJ&.`b¼¾þ 8 : < B

, Ú j ØÚ

úúíàØØØÌÀÀÀ·ŸŸŸŸ“

& F„þÿ]„þÿgd 

& F

Æh„þÿ„„äý]„þÿ^„`„äýgd „þÿ]„þÿgd  $„þÿ]„þÿa$gd  $„þÿ]„þÿa$gd $a$gd 

Æh„@@a$gd 

Æh„@@a$gdšxëgdšxëÚ*tîT„ÊÌ

­­ 

Æh8@€a$gd 

& F

Æ „„äý^„`„äýgd gd

Æ7„þÿ@&]„þÿa$gd $

&

¨df’(*VXNPPR¨îáÔ»»­˜“““‹““““

& Fgd gd gdX$„„åý^„`„åýa$gd 

 

& F„8@

&^„8gd 

& F

Æ8„#„Ýýdð¤^„#`„Ýýgd  $

& F@&

a$gd 

Æh

„@@a$gd $

Æ7„þÿ@&]„þÿa$gd *P`PR&(2ª¬¶¸ºÔàö   ( . n ~!†!´!"B"¾%Ì%ê%F&î(>)B)F)H)æ)***õåõåõåÓȽȽȲȲȲȲȦåõ¦õ¦õ›õ¦å‰w‰åõÈõ

å

"hàGÓhÁrÑ5CJaJmHnHu"hàGÓh 5CJaJmHnHuhàGÓh`e?CJaJhàGÓh 5CJaJhàGÓh‚:ÐCJaJhàGÓhÀ}+CJaJhàGÓh’CJaJ"hàGÓh’5CJaJm

HnHuhàGÓh CJ

a

JmHnHuhàGÓh CJaJ'¨ª&(2, . n „!†!¶!""D"#’#%%è%ê%F&l'î(ð

4. Mo~né ne~ádoucí

ú

 

Podobn jako va

e

chny léky mo~e mít

i

tento pYípr

avek ne~

ádoucí ú

,

které se ale nemus

í vyskytnout u ka~dého.

 

sl

edující ne~ádoucí ú

dit s lékaYem:

- alergické reakce, v

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním u~ití léku nebo se mohou rozvinout pozdji.

 

ospalost

závrae, bolest hlavy

zánt hltanu, rýma (u dtí)

projem, nevolnost, sucho v ústech

únava.

 

Mén

í

ú

u

t

a~ 1 ze 100 pacient

o

rozruaení

(neklid)

parestezie (z

v

láatní pocity na k

o~i)

bolesti bYicha

prurit

us

(svdní ko~e), vyrá~ka

astenie (nadmrná únava), malátnost.

 

Vzácné ne~ádoucí ú

ento)

alergické reakce, nkdy záva~né (velmi vzácn)

deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost

kYe

tachykardie (zrychlená srde

abnormální funkce jater

kopYivka

otok

zvýaení tlesné hmotnosti.

 

Velmi vzácné ne~ádoucí ú

trombocytopenie (sní~

e

ný po

ek)

tiky (mimovolní z

á

akuby)

mdlob

y, dyskin

eze (mimovolní

pohyby), dystonie (

abnormální prodlou~ené svalo

stahy), tYes, dysgeuzie (zmnná chue)

rozmazané vidní, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby o

angioed

ém (záva~ná alergická reakce, která zposobuje otok obli

abnormální vylu

 

Frekvence ne~ádoucích ú

zvýaená chue k jídlu

sebevra~edné myalenky (opakující se myalenky na sebevra~du nebo posedlost sebevra~dou), no

amnézie (ztráta pamti), porucha pamti

vertigo (pocit o

o pohybu)

zadr~ování mo

pruritus (intenzivn

í

svdní) a/nebo kopYivka po pYerua

ení lé

bolest kloubo

vyrá~k

a

s puchýYky, které obsa

h

u

jí hnis.

 

Hláaení ne

~

inko

Pok

ud se u Vás vy

s

kytne kterýkoli z n

e~ádoucích ú

t

o svému lékaYi nebo lékárníkovi. Stejn postupujte v pYípad jakýchkoli ne~ádoucích ú

balové informaci. Ne~ádoucí ú

Státní ústav pro kontrolu lé

`robárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:  HYPERLINK "http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek" www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahláaením ne~ádoucích ú

 

5. Jak Zyrtec uchovávat

 

Uchovávejte tento pYípravek mimo dohled a dosah dtí.

 

Nepou~ívejte tento pY

ípravek po uplynutí doby

p

ou~itelnosti uvedené

na krabi

a blistru

za  EXP . D

o

ba pou~itelnosti s

e vztahuje k poslednímu dni u

ve

deného msíce.

 

Tento lé

 

6. Obsah balení a dalaí informace

 

Co Zyrtec obsahuje

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid kYemi

 

Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, podlouhlá, potah

o

vaná tableta, dlená na

j

edné stran a s vyli

s

ovaným ozna

ením Y-Y.

Balení s 1,

4

, 5, 7, 10, 14, 15

nebo 20 potahovanými tabletam

i.

 

Na trhu nemusí být vaechny velikosti balení.

 

Dr~itel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Dr~itel rozhodnutí o registraci

UCB

s.r.o.

Thámova 13

186 00 Praha 8

 

Výrobce

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. OpBotek 26, 01-940 Varaava, Polsko

ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maarsko

Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka RadziwiBBów 5, 05-850 O|arów Mazowiecki, Polsko.

 

 

Tento lé

avek je v 

 

Belgie: Zyrtec

Bulharsko: Zyrtec

k

á republika: Zyrtec

Dáns

k

o

: Zyrtec

Estonsko: Z

y

rtec

Finsko:

Zyrtec

Francie: Zyrte

c

Irsko: Zirtek tab

lets

Itálie: Zirtec 10 mg com

pr

esse rivestite con film

Kypr: Zyrtec

Litva: Zyrtec

Lotyasko: Zyrtec

Lucembursko: Zyrtec

Maarsko: Zyrtec 10 mg filmtabletta

Ma

lta: Zyrtec

Nmecko: Zyrtec

Nizozemsko: Zyrtec

Norsko: Zyrtec

Polsko: Zyrtec

Portugalsko: Zyrtec

Rakousko: Zyrtec10 mg Filmtabletten

Xecko: Ziptek

Slovenská republika: Zyrtec

Slovinsko: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete

`panlsko: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula

`védsko: Zyrlex

Velká Británie: Zirtek allergy tablets

 

Tato pYíbalová informace byla naposledy revidována: 19. 6. 2017

 

 

 

 

 

1 

 

 

Strana  PAGE 5 (

c

e

lkem  NUMPAGES 5)

 

Recenze (2)

Recenze produktu ZYRTEC 7X10MG Potahované tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

užívá se dobře

okamžité zabírá
žádný zápor

Diskuze

Diskuze k produktu ZYRTEC 7X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 03/12/2011

užívá se dobře

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám