Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

VOLTAREN léčivá náplast 5x140 mg

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 363111
Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg. Náplasti jsou určené ke krátkodobé léčbě bolesti končetin. Dále čtěte příbalovou informaci.

Více informací

269
Ušetříte: 16 % (50 Kč) Běžná cena: 319 Kč

Skladem

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VOLTAREN léčivá náplast 5x140 mg

Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg. Náplasti jsou určené ke krátkodobé léčbě bolesti končetin. Dále čtěte příbalovou informaci.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Voltaren 140 mg léčivá náplast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

3. LÉKOVÁ FORMA
Léčivá náplast.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je bílá, samolepící náplast o rozměrech 10 cm x 14 cm z netkané
polyesterové vrstvy na jedné straně a papíru na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
Krátkodobá léčba (maximálně 7 dní). Lokální symptomatická a krátkodobá léčba bolesti při akutním namožení, podvrtnutí nebo pohmoždění končetin po tupém poranění, např. poranění při sportu, u dospělých a dospívajících od 16 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování:

- Dospělí a dospívající od 16 let:

Léčivá náplast se aplikuje na bolestivé místo 2 krát denně, ráno a večer. Maximální denní dávka jsou 2 léčivé náplasti denně i v případě, že je potřeba léčit více než jednu poraněnou oblast. Proto lze léčit pouze jednu bolestivou oblast v jedné době. Přípravek Voltaren léčivá náplast je určen ke krátkodobé léčbě. Délka léčby nesmí překročit 7 dní. Léčebný prospěch z dlouhodobého používání nebyl stanoven. V případě, že se stav v průběhu léčby nezlepšuje nebo se dokonce zhoršuje, má pacient vyhledat lékaře. V závislosti na indikaci má být přípravek Voltaren léčivá náplast používán po co možná nejkratší dobu potřebnou k úlevě od příznaků.

- Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater:

Tento léčivý přípravek by měl být používán s opatrností u starších pacientů, kteří jsou více náchylní k nežádoucím účinkům (viztaké bod 4.4).
Léčba starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater viz bod 4.4.

Pediatrická populace:

Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti se přípravek Voltaren léčivá náplast nemá používat u dětí a dospívajících do 16 let (viz také bod 4.3). Pokud je u dospívajících ve věku 16 let a starších potřeba používat tento přípravek déle než 7 dní, nebo pokud se příznaky zhoršují, doporučuje se pacientům / rodičům dospívajících pacientů vyhledat lékaře.

Způsob podání:

Pouze ke kožnímu podání.

 • Náplast se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži a neměla by se používat v průběhu sprchování nebo koupání.
 • Náplast se nesmí stříhat.
 • V případě potřeby je možné náplast fixovat síťovým obvazem.
 • Léčivá náplast se nesmí používat spolu s neprodyšným okluzivním krytím.

4.3 Kontraindikace

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
 • Pacienti se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
 • Pacienti se záchvaty astmatu, urtiky, nebo akutní rhinitidy vyvolanými kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými NSAID v anamnéze.
 • Pacienti s aktivním peptickým vředem.
 • V případě poškození kůže zahrnující následující léze: exudativní dermatitida, ekzém, infikované léze, popálení nebo poranění.
 • Během posledního trimestru těhotenství.

Použití u dětí a dospívajících do 16 let je kontraindikováno.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porada s lékařem je nutná v případě, že příznaky přetrvávají déle než 7 dnů nebo se zhoršují. Léčivá náplast nesmí přijít do kontaktu nebo být aplikována na oční spojivku nebo sliznice. Náplast se
má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Topický diklofenak může být používán s neokluzivní bandáží, ale neměl by být používán s neprodyšným
okluzivním krytím. Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.2). V případě výskytu vyrážky po aplikaci léčivé náplasti musí být léčba ukončena. Pacienti by se po odstranění náplasti měli vyvarovat vystavování slunečnímu záření a slunění v soláriích, aby se snížilo riziko fotosenzitivní reakce. Po aplikaci léčivé náplasti s diklofenakem není vyloučena možnost systémových nežádoucích účinků v případě, že je přípravek použit na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu (viz úplné informace o přípravcích s diklofenakem pro systémové podání). Přestože se očekává minimální výskyt systémových nežádoucích účinků, musí se léčivá náplast používat opatrně u pacientů s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, s peptickým vředem v anamnéze, zánětlivým onemocněním střev nebo hemoragickou diatézou.
NSAID mají být s opatrností používány u starších pacientů, u kterých může být výskyt nežádoucích účinků častější. Současně s léčivou náplastí by se neměly používat žádné další léčivé přípravky obsahující diklofenak ani
jiné NSAID, a to ani v topické ani systémově podávané formě.

Pediatrická populace:
Přípravek Voltaren léčivá náplast není určen k použití u dětí a dospívajících do 16 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože je systémová absorpce při aplikaci léčivé náplasti velmi nízká, je riziko výskytu klinicky relevantních interakcí zanedbatelné.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:
Systémová koncentrace diklofenaku je nižší po lokální aplikaci ve srovnání s perorálním podáním. Se zřetelem na zkušenosti s léčbou se systémovým účinkem je doporučeno následující. Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo embryo / fetální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschíz při používání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre a postimplantačních ztrát a embryo-fetální letality. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu období organogeneze.
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud diklofenak užívají ženy, které chtějí otěhotnět, nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. Během třetího trimestru těhotenství mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavovat plod:

kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze); renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionem;

matku a novorozence na konci těhotenství: potenciálnímu prodloužení doby krvácení a antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout dokonce i při velmi nízkých dávkách; inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení: Stejně tak jako jiná NSAID, tak i diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Přesto se při terapeutických dávkách diklofenaku v léčivé náplasti nepředpokládá žádný účinek na kojené dítě.
Pro nedostatek kontrolovaných studií u kojících matek může být přípravek používán v průběhu kojení pouze po poradě s lékařem. Za těchto okolností nesmí být přípravek Voltaren léčivá náplast aplikován na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Voltaren léčivá náplast nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

K hlášení nežádoucích účinků jsou použity následující kategorie četností:

 • velmi časté ≥ 1/10
 • časté ≥ 1/100 až < 1/10
 • méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100
 • vzácné ≥ 1/10 000 až < 1/1 000
 • velmi vzácné < 1/10 000
 • není známo z dostupných údajů nelze určit

- Infekce a infestace
velmi vzácné: pustulózní vyrážka
- Poruchy imunitního systému
velmi vzácné: hypersenzitivita (včetně kopřivky), angioneurotický edém, reakce anafylaktického typu
- Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
velmi vzácné: astma
- Poruchy kůže a podkožní tkáně
časté: vyrážka, ekzém, erytém, dermatitis (včetně alergické a kontaktní dermatitis), svědění
vzácné: bulózní dermatitida (tzv. bulózní erytém), suchá kůže
velmi vzácné: fotosenzitivníreakce
- Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
časté: reakce v místě aplikace

Systémové hladiny diklofenaku v plazmě měřené v době aplikované léčivé náplasti byly velmi nízké ve srovnání s hodnotami získanými po perorálním podání diklofenaku. Riziko vzniku systémových nežádoucích účinků (jako jsou žaludeční, jaterní a ledvinové poruchy) je proto v průběhu použití léčivé náplasti velmi nízké. Přesto se v případě, že je léčivá náplast použita na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, systémové nežádoucí účinky mohou vyskytnout.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky:
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování 
S předávkováním léčivou náplastí s diklofenakem nejsou doposud žádné zkušenosti. V případě nesprávného použití nebo náhodného předávkování (např. u dětí) se mohou vyskytnout významné systémové nežádoucí účinky a měla být zavedena obecná terapeutická opatření běžně užívaná k léčbě předávkování NSAID.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů, nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci
ATC kód: M02AA15

Diklofenak je nesteroidní protizánětlivé / analgetické léčivo, které se na základě inhibice syntézy prostaglandinů ukázalo být účinné při testování zánětu na standardních zvířecích modelech. U lidí diklofenak zmírňuje bolesti související se zánětlivým procesem, zmírňuje otok a snižuje horečku.Současně diklofenak reverzibilně inhibuje ADP a kolagenem indukovanou agregaci krevních destiček. 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Diklofenak se z topických lékových forem absorbuje pomalu a neúplně. Plazmatické koncentrace diklofenaku jsou v ustáleném stavu charakterizovány kontinuální absorpcí diklofenaku z léčivé náplasti, bez ohledu na to, zda je léčivá náplast aplikována ráno nebo večer. Diklofenak se po aplikaci může akumulovat v kůži, která je zásobníkem, ze kterého se postupně uvolňuje léčivá látka do centrálního kompartmentu. Po topické aplikaci je systémová absorpce okolo 2 – 10 % z absorpce získané se stejnou dávkou podanou perorálně. Zjištěná terapeutická účinnost je hlavně vysvětlována terapeuticky relevantními koncentracemi léčivé látky ve tkáních pod místem aplikace. Penetrace k místu účinku se může lišit rozsahem a povahou podmínek a je závislá na místě aplikace a reakci po aplikaci. Průměrné ustálené hodnoty koncentrací jsou přibližně 3 ng/ml. Diklofenak se z 99 % váže na plazmatické bílkoviny. Metabolismus a eliminace jsou podobné po kožním a perorálním podání. Po rychlém metabolismu v játrech (hydroxylace a vazba na kyselinu glukuronovou) se 2/3 léčivé látky vyloučí ledvinami a 1/3 žlučí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnosti, genotoxicity a kancerogenního potenciálu nevykazují žádné zvláštní riziko pro člověka kromě výše zmíněných v ostatních kapitolách SPC. Ve studích na zvířatech byla prokázána chronická toxicita diklofenaku po systémovém podání jako jsou zejména gastrointestinální léze a vředy. Dvouletá studie toxicity u potkanů léčených diklofenakem ukázala názůst trombotických okluzí srdečních cév v závislosti na dávce. Ve studiích reproduční toxicity na zvířatech způsobil systémově podávaný diklofenak inhibici ovulace u králíků a zhoršenou implantaci a časný vývoj embrya u potkanů. Diklofenak prodlužoval období gestace a trvání porodu. Embryotoxický potenciál diklofenaku byl studován na třech zvířecích druzích (potkan, myš a králík). Úmrtí plodu a růstová retardace se objevovaly u dávek toxických pro matku. Na základě dostupných předklinických dat je diklofenak považován za neteratogenní. Dávky nižší, než byly hraniční dávky toxické pro matku, neměly žádný vliv na postnatální vývoj mláďat. Konvenční studie lokální tolerance neukázaly na žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Nosná vrstva:
netkaná polyesterová vrstva
Adhezivní vrstva:
bazický butylovaný methakrylátový kopolymer
adhezivní akrylátový kopolymer
makrogol-600-stearát
sorbitan-oleát
Krycí vrstva:
silikonizovaný papír

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
3 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysycháním a světlem.
 • Sáček uchovávejte neprodyšně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysycháním a světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Voltaren 140 mg léčivá náplast je jednotlivě zabalena v snadno se otvírajících zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PEX) o rozměrech 145 mm x 228 mm a v papírové krabičce. Každé balení obsahuje 2, 5 nebo 10 léčivých náplastí.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Použité náplasti se mají přeložit napůl, adhesivní vrstvou k sobě. 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/257/13-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12. 6. 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

13.7.2016

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: VOLTAREN
Produktová řada: VOLTAREN náplasti
Kód výrobku: 363111
Kód EAN: 8596149000213
Kód SÚKL: 4902A
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN léčivá náplast 5x140 mg

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN léčivá náplast 5x140 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám