Podrobné informace

Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma, chronická kopřivka.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: SALUTAS
Kód výrobku: 199803
Kód EAN: 4030855471171
Kód SÚKL: 151843
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
sp.zn.sukls53693/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Volnostin
potahované tablety
levocetirizinum

PHWČWH VL SR]RUQČ tuto tEDORYRX LQIRUPDFL GtYH QH ]DQHWH WHQWR StSUDYHN XtYDW, SURWRH
REVDKXMH SUR ViV GOHLWp ~GDMH.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v StEDORYp LQIRUPDFL

1. CO -E PŘÍPRAVE. VOLNOSTIN A K ýEMU 6E POUŽÍVÁ
Přípravek Volnostin obsahuje léčivou látku levocetirizin, což je antialergikum. Používá se k léčbě
příznaků spojených s alergickými stavy, jako je:
alergická rýma (včetně přetrvávající alergické rýmy),
chronická kopřivka (včetně chronické idiopatické kopřivky).

2. ýEMU MU6ÍTE VNOVAT PO=ORNO6T NEŽ =AýNETE PŘÍPRAVE. VOLNOSTIN
UŽÍVAT
NHXtYHMWH StSUDYHN Volnostin
jestliže jste DOHUJLFN(i) SHFLWOLYČO(i)) na levocetirizin, kteroukoli z SRGREQFK VORXHQLQ
nebo na kteroukoli GDOt VORNXtohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 Co přípravek Volnostin
obsahuje).
jestliže trpíte WČNRX SRUXFKRX IXQNFH OHGYLQ (těžká porucha funkce ledvin s clearance
kreatininu pod 10 ml/min).

USR]RUQČQt D RSDWHQt
Užívání tablet levocetirizinu se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety
neumožňují příhodnou úpravu dávkování.
1. Co je přípravek Volnostin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volnostin užívat
3. Jak se přípravek Volnostin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Volnostin uchovávat
6. Obsah balení a další informace
2/4
'DOt OpLYp StSUDYN\ D StSUDYHN VROQRVWLQ
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
U citlivých pacientů může současné užívání levocetirizinu a látek tlumících centrální nervový systém
(např. sedativ) zvýšit účinek na centrální nervový systém.
PtSUDYek Volnostin s MtGOHP, SLWtP a alkoholem
Levocetirizin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Pokud užíváte levocetirizin současně s alkoholem, musíte být opatrný(á). U citlivých pacientů může
být účinek alkoholu zesílen.
TČKRWHQVWYt D NRMHQt
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řt]HQt GRSUDYQtFK SURVWHGN D REVOXKD VWURM
U některých pacientů může levocetirizin způsobit ospalost/malátnost, únavu a vyčerpanost. Pokud
máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste
nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po
podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti, schopnosti
reagovat nebo obsluhovat stroje.
PtSUDYek Volnostin REVDKXMH ODNWy]X
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte QHVQiHQOLYRVWt QČNWHUFK FXNU, obraťte se na svého lékaře dříve,
než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK 6E PŘÍPRAVE. VOLNOSTIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti ve věku od 6 let je MHGQD WDEOHWD GHQQČ.
Porucha funkce ledvin a jater
Poraďte se, prosím, se svým lékařem, pokud trpíte poruchou funkce ledvin. Lékař Vám může
předepsat nižší dávku podle závažnosti onemocnění. Váš lékař Vám předepíše vhodnou dávku.
Pacienti, kteří trpí pouze poruchou funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. Pacienti, kteří
trpí poruchou funkce ledvin a jater mají užívat nižší dávku podle závažnosti choroby ledvin, a u dětí
má být dávka zvolena na základě hmotnosti; dávku určí lékař.

PRXLWt X GČWt
Přípravek Volnostin se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety neumožňují
úpravit dávku.

Jak a kdy byste PČO(a) StSUDYHN VROQRVWLQ XtYat?
Tablety polykejte celp a zapijte vodou, s jídlem nebo bez něj.
Trvání léčby závisí na typu, trvání a průběhu potíží. Váš lékař nebo lékárník Vám v tomto ohledu
poradí.

3/4
-HVWOLH MVWH XLO(a) YtF StSUDYNX Volnostin QH MVWH PČO(a)
Podstatné předávkování může u dospělých způsobit ospalost. Děti mohou být zpočátku nadměrně
aktivní a neklidné, pak malátné. Pokud se domníváte, že jste se předávkoval(a) přípravkem Volnostin,
ihned se obraťte na svého lékaře, který zváží potřebnou léčbu.

-HVWOLH MVWH ]DSRPQČl(a) XtW StSUDYHN Volnostin
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin nebo jste užil(a) nižší dávku, než kterou Vám
předepsal Váš lékař, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Počkejte na předpokládanou dobu pro užití další dávky a užijte obvyklou dávku předepsanou lékařem.

-HVWOLH MVWH SH WDO(a) XtYDW StSUDYHN Volnostin
Jestliže léčbu levocetirizinem ukončíte dříve, než se předpokládá, nemělo by to mít žádné nežádoucí
účinky. Příznaky, kvůli kterým jste levocetirizin užíval(a), se však mohou objevit znovu, jen jejich
závažnost nebude vyšší než ta před zahájením léčby přípravkem Volnostin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNe NEŽÁ'OUCÍ ýINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených pacientů ze 100):
sucho v ústech,
bolesti hlavy,
únava,
ospalost/malátnost.
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených pacientů z 1000):
vyčerpanost,
bolesti břicha.
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako:
palpitace (bušení srdce), křeče, poruchy vidění, otok, vyrážka (svědění), kožní vyrážka, kopřivka
(otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo
nervózní chování, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí a nevolnost.
Při prvních příznacích alergické reakce přestaňte přípravek Volnostin užívat a obraťte se ihned na
svého lékaře. Příznaky alergické reakce mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla
nebo potíže s polykáním spolu s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke
kolapsu nebo šoku, což může být smrtelné.

PRNXG VH X ViV Y\VN\WQH NWHUNROL ] QHiGRXFtFK ~LQN VGČOWH WR VYpPX OpNDL QHER
OpNiUQtNRYL 6WHMQČ SRVWXSXMWH Y StSDGČ MDNFKNROL QHiGRXFtFK ~LQN NWHUp QHMVRX uvedeny
v WpWR StEDORYp LQIRUPDFL

4/4
5. -A. PŘÍPRAVE. VOLNOSTIN UC+OVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:
nebo EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OB6A+ BALENÍ A 'ALâÍ INFORMACE
Co StSUDYHN Volnostin obsahuje
Léčivou látkou je: levocetirizinum. Levocetirizinum je ve formě levocetirizini dihydrochloridum
(5 mg), což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát (jádro);
hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 (potah).
Jak StSUDYHN Volnostin Y\SDGi D FR REVDKXMH toto EDOHQt
Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety označené L9CZ na jedné
straně a 5 na druhé.
Jsou dodávány v blistrech po 7 a 14 tabletách v krabičce.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
'ULWHO UR]KRGQXWt R UHJLVWUDFL
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika
VUREFH
Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

TDWR StEDORYi LQIRUPDFH E\OD QDSRVOHG\ UHYLGRYiQD: 10.7.2013


Recenze

Recenze produktu VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze