Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 199803
Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma, chronická kopřivka.

Více informací

102
Běžná cena: 115 Kč, Ušetříte: 11 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma, chronická kopřivka.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: SALUTAS
Kód výrobku: 199803
Kód EAN: 4030855471171
Kód SÚKL: 151843
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls162152/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Volnostin 

5 mg potahované tablety 

levocetirizini dihydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci  

 
1.  CO JE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Volnostin obsahuje léčivou látku levocetirizin, což je antialergikum. Používá se k léčbě 
příznaků spojených s alergickými stavy, jako je: 
– 

alergická rýma (včetně přetrvávající alergické rýmy), 

– 

chronická kopřivka (včetně chronické idiopatické kopřivky). 

 
2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN 

UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Volnostin 
– 

jestliže  jste  alergický(á)  na  levocetirizin,  kteroukoli  z  podobných  sloučenin  nebo  na 
kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6. 

– 

jestliže  trpíte  těžkou  poruchou  funkce  ledvin  (těžká  porucha  funkce  ledvin  s clearance 
kreatininu pod 10 ml/min). 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Volnostin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání  tablet  levocetirizinu  se  nedoporučuje  u  dětí  mladších  6  let,  protože  potahované  tablety 
neumožňují příhodnou úpravu dávkování. 

1.  Co je přípravek Volnostin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volnostin užívat 
3.  Jak se přípravek Volnostin užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Volnostin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

 

Jestliže  máte  potíže  jako  poranění  míchy  nebo  zvětšená  prostata,  je  pravděpodobné,  že  budete  mít 
problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Volnostin 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

U citlivých pacientů může současné užívání levocetirizinu a látek tlumících centrální nervový systém 
(např. sedativ) zvýšit účinek na centrální nervový systém. 

Přípravek Volnostin s jídlem, pitím a alkoholem 

Levocetirizin lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Pokud užíváte levocetirizin současně s alkoholem, musíte být opatrný(á). U citlivých pacientů může 
být účinek alkoholu zesílen. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U  některých  pacientů  může  levocetirizin  způsobit  ospalost/malátnost,  únavu  a  vyčerpanost.  Pokud 
máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste 
nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po 
podání  přípravku  v  doporučené  dávce  nedochází  k  negativnímu  ovlivnění  pozornosti,  schopnosti 
reagovat nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek Volnostin obsahuje laktózu 

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 

 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je pro dospělé a děti ve věku od 6 let je jedna tableta denně.  

Porucha funkce ledvin a jater 

Poraďte  se,  prosím,  se  svým  lékařem,  pokud  trpíte  poruchou  funkce  ledvin.  Lékař  Vám  může 
předepsat nižší dávku podle závažnosti onemocnění. Váš lékař Vám předepíše vhodnou dávku. 

Pacienti, kteří trpí pouze poruchou funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. Pacienti, kteří 
trpí poruchou funkce ledvin a jater mají užívat nižší dávku podle závažnosti choroby ledvin, a u dětí 
má být dávka zvolena na základě hmotnosti; dávku určí lékař. 

 

Použití u dětí  

Přípravek  Volnostin  se  nedoporučuje  u  dětí  mladších  6  let,  protože  potahované  tablety  neumožňují 
upravit dávku. 

 

Jak a kdy byste měl(a) přípravek Volnostin užívat? 

Tablety polykejte celé a zapijte vodou, s jídlem nebo bez něj. 

 

Trvání  léčby  závisí  na  typu,  trvání  a  průběhu  potíží.  Váš  lékař  nebo  lékárník  Vám  v tomto  ohledu 
poradí. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Volnostin, než jste měl(a) 

Podstatné  předávkování  může  u  dospělých  způsobit  ospalost.  Děti  mohou  být  zpočátku  nadměrně 
aktivní a neklidné, pak malátné. Pokud se domníváte, že jste se předávkoval(a) přípravkem Volnostin, 
ihned se obraťte na svého lékaře, který zváží potřebnou léčbu. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin 

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin nebo jste užil(a) nižší dávku, než kterou Vám 
předepsal Váš lékař, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Počkejte na předpokládanou dobu pro užití další dávky a užijte obvyklou dávku předepsanou lékařem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Volnostin  

Jestliže léčbu levocetirizinem ukončíte dříve, než se předpokládá, nemělo by to mít žádné nežádoucí 
účinky.  Příznaky,  kvůli  kterým  jste  levocetirizin  užíval(a),  se  však  mohou  objevit  znovu,  jen  jejich 
závažnost nebude vyšší než ta před zahájením léčby přípravkem Volnostin. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Časté, mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  

  sucho v ústech, 

  bolesti hlavy, 

  únava, 

  ospalost/malátnost. 

 
Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 

  vyčerpanost, 

  bolest břicha. 

 
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako: 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 

  palpitace (bušení srdce) 

  zvýšená srdeční frekvence  

  záchvaty 

  mravenčení  

  závratě 

  synkopa (mdloba) 

  třes  

  dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti)  

  pocit otáčení či pohybu  

  poruchy vidění  

 

  rozmazané vidění 

  bolestivé nebo obtížné močení  

  neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř  

  otoky  

  pruritus (svědění) 

  vyrážka  

  kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže)  

  kožní výsev 

  dušnost 

  zvýšení tělesné hmotnosti  

  bolest svalů  

  bolest kloubů  

  agresivní nebo neklidné chování  

  halucinace 

  deprese  

  nespavost 

  opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou  

  hepatitida (zánět jater) 

  abnormální jaterní funkce  

  zvracení 

  zvýšená chuť k jídlu  

  nevolnost  

  průjem. 

 
Další nežádoucí účinky u dětí 
Časté
, mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 

  průjem 

  zvracení 

  zácpa 

  spavost 

  poruchy spánku 

  bolest hlavy. 

 

Při  prvních  příznacích  alergické  reakce  přestaňte  přípravek  Volnostin  užívat  a  obraťte  se  ihned  na 
svého lékaře. Příznaky alergické reakce mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla 
nebo  potíže  s polykáním  spolu  s  kopřivkou  (angioedém),  náhlý  pokles  krevního  tlaku  vedoucí  ke 
kolapsu nebo šoku, což může být smrtelné. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

 

 

 

5.  JAK PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do:“ 
nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Volnostin obsahuje 

Léčivou látkou je: levocetirizinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 
5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.  

Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy,  magnesium-stearát, 
hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.  

Jak přípravek Volnostin vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety  označené „L9CZ“ na jedné 
straně a „5“ na druhé. 

Jsou dodávány v blistrech po 7 a 14 tabletách v krabičce. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika 

Výrobce 

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemsko 

Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko 

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika:              Volnostin 
Bulharsko:                           BEZALERIA 5 mg  
Finsko:                             Levocetirizine Sandoz 5 mg 
Maďarsko:                       Sefaller 5 mg filmtabletta 
Polsko:                             Votrezin 
Portugalsko:                     Levocetirizina Sandoz 
Rakousko:                        Levocetirizin Hexal 5 mg - Filmtabletten 
Rumunsko:                          LEVOCETIRIZINA SANDOZ 5 mg, comprimate filmate 
Španělsko:                           LEVOCETIRIZINA SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS                 
                                            CON PELÍCULA EFG 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována3.8.2016 

 

 

Recenze

Recenze produktu VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám