Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opary

VIRU-MERZ 1X5GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137606
K léčbě počátečního stadia jednoduchého oparu nebo pásového oparu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě počátečního stadia jednoduchého oparu nebo pásového oparu.

Informace o produktu

Výrobce: MERZ
Značka: VIRU-MERZ
Kód výrobku: 137606
Kód EAN: 4008491311830
Kód SÚKL: 70445
Držitel rozhodnutí: MERZ

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls78453/2015 

 

                                          Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

                                                              Viru-Merz, 10 mg/g,  gel 
                                                         tromantadini hydrochloridum 

 

 

 

 Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. 

Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz používat 

3. 

Jak se přípravek Viru-Merz používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viru-Merz uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá 

 

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze  vzniku 
puchýřků. 

 

Viru-Merz  se používá k úlevě od počáteční příznaků opakujících se oparů herpes simplex,  (např. v 
případě pálení, bodání, svědění pocitu napětí a bolesti), ve fázi před vznikem  puchýřků. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz  používat 

Nepoužívejte přípravek Viru-Merz: 
-  jestliže jste alergický(á) na tromantadin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže se u Vás vyskytla nepřiměřená reakce po předchozí léčbě tromantadinem 
-  jestliže se u Vás objevily puchýřky, zejména pokud již puchýřky praskly 

 
 

 Upozornění a opatření 
   
  Před použitím přípravku Viru-Merz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  

Opatrnost je nutná, pokud dojde v průběhu léčby ke zhoršení stávajících příznaků nebo se objeví 
nové opary. V tomto případě nepokračujte v používání přípravku Viru-Merz a  poraďte se o další 
léčbě s lékařem. 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 
Používání přípravku Viru-Merz gel musí být přerušeno, pokud nedojde k žádnému zlepšení během 
2  dnů po zahájení léčby. 

 

Je obtížné rozlišit případné kontaktní alergie, které se vyskytují v místě léčby (viz bod 4  Možné 
nežádoucí účinky) a samotné příznaky infekce herpes simplex. To Vás může mylně  přivést k 
používání další místní léčby zhoršující herpes simplex. V ojedinělých případech byly  pozorovány 
superinfekce a abscesy. V takových případech je nutné ukončit použití přípravku  Viru-Merz gel. 

 
  Děti a dospívající 
  
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití přípravku Viru-Merz u dětí a dospívajících. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Viru-Merz 

 

K dnešnímu dni nejsou známy žádné interakce.  
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době      
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství
 
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití přípravku Viru-Merz v těhotenství. Studie na 
zvířatech neprokázaly žádné škodlivé účinky na nenarozené dítě. Přesto v těhotenství můžete 
používat Viru-Merz pouze po konzultaci se svým lékařem a pouze v případě, pokud se Váš  lékař 
domnívá, že je jeho použití nezbytně nutné. Pokud používáte Viru-Merz v průběhu  těhotenství, 
nenanášejte jej na velkou plochu. 

 

Kojení 
Není známo, zda léčivá látka obsažená v přípravku Viru-Merz prostupuje do mateřského  mléka. Z 
bezpečnostních důvodů proto nepoužívejte Viru-Merz  během kojení. Pokud je tento  lék používán, 
má být kojené dítě odstaveno. 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Viru-Merz nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádná zvláštní opatření  nejsou 
nutná. 

 

Přípravek Viru-Merz obsahuje methylparaben a kyselinu sorbovou. 
Methylparaben může způsobit alergické reakce (i zpožděné). 
Kyselina sorbová může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 

3. 

Jak se přípravek Viru-Merz používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka je: použijte Viru-Merz3 - 5krát denně (v případě 
potřeby častěji). Léčba má být zahájena co nejdříve po výskytu či opakování  typických příznaků 
infekce herpes simplex, jako jsou pálení, svědění, mravenčení, pocit  napětí nebo bolesti, bodání 

 

nebo otok postižené oblasti kůže. 

 

Způsob podání 
Kožní podání 
 
Viru-Merz  je gel určený pro lehké vtírání do postižených oblastí kůže. 

Na postižené oblasti kůže naneste dostatečné množství gelu tak, aby bylo pokryto celé postižené 
místo. 
 

Délka léčby: 
Viru-Merz smí být používán pouze do doby, než se objeví první puchýřky (cca 2-3 dny). 
Aplikace musí být okamžitě přerušena, pokud se v průběhu léčby zhorší stávající příznaky  nebo 
dojde-li k objevení nových lézí (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Viru-
Merz používat). 

 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Viru-Merz je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Viru-Merz nežádoucí účinky, které se však 
nemusí vyskytnout u každého. 

 

V následující tabulce je pro upřesnění konkrétní klasifikace nežádoucích účinků: 

 

Velmi časté: 

více než 1 z 10 léčených pacientů 

Časté: 

méně než 1 z 10 ale více než 1 ze 100 léčených pacientů 

Méně časté: 

méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů 

Vzácné: 

méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 léčených pacientů 

Velmi vzácné: 

méně než 1 z 10 000 léčených osob  

Není známo: 
dostupných údajů 
nelze určit 

z dostupných údajů nelze určit 

 

Možné nežádoucí účinky: 

 

Méně časté: kontaktní dermatitida (zánět kůže v důsledku alergické reakce). 

 

Během léčby přípravkem Viru-Merz se v důsledku přecitlivělosti kůže (kontaktní dermatitidy) 
mohou běžně vyskytnout kožní reakce, a to i v případě, že byl dříve produkt dobře snášen. 
Takové reakce se projevují jako zřetelné zhoršení příznaků herpetické infekce, například  zvýšené 
svědění, zvýšený pocit bolesti a napětí, zvýšené zarudnutí kůže a tvorba puchýřků. 

 

Je  obtížné  rozlišit  tyto  projevy  kontaktní  dermatitidy  vyskytující  se  v  místě  léčby  a  samotné 
příznaky  herpetické  infekce.  To  může  pacienta  mylně  přivést  k  používání  další  místní  léčby 
zhoršující  herpes  simplex.  V  ojedinělých  případech  byly  pozorovány  superinfekce  a  hnisavé 
puchýřky. 

 

Na základě výsledků četných šetření je výskyt prokázané alergické reakce na tromantadin 
(kontaktní dermatitidy) hluboko pod 1%. 
Jestliže vznikne podezření na kontaktní dermatitidu, má být po odeznění akutních kožních 
příznaků proveden kožní test s tromantadinem; nejdříve 4 týdny po ukončení léčby. 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek Viru-Merz uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.   

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Po prvním otevření: Nepoužívejte déle než 6 měsíců. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co Viru-Merz obsahuje 
Léčivou látkou je tromantadini hydrochloridum (tromantadin-hydrochlorid).   
Jeden g gelu obsahuje  tromantadini hydrochloridum 10 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou methylparaben (E218), kyselina sorbová (E200), monohydrát  laktózy, 
nekrystalizující sorbitol 70%, hyetelóza a čištěná voda. 

 
 

Jak  Viru-Merz  vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Viru-Merz je průhledný bezbarvý gel. 

 

Viru-Merz  je k dispozici v balení obsahujícím 2 g nebo 5 g gelu.  
 
Na trhu nemusí být  všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:   
Merz Pharmaceuticals GmbH   
Eckenheimer Landstraße 100 
60318 Frankfurt/Main 
Německo 

 

Výrobce: 
Merz Pharma GmbH & Co KGaA   

 

Eckenheimer Landstraße 100 
60318 Frankfurt/Main 
Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.6.2015 

Recenze

Recenze produktu VIRU-MERZ 1X5GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu VIRU-MERZ 1X5GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám