Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky a léčivé přípravky na oči » Léčivé přípravky na zvhlčení očí, umělé slzy

VIDISIC 10X10GM Oční gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16277
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Značka: VIDISIC
Kód výrobku: 16277
Kód EAN:
Kód SÚKL: 84786
Držitel rozhodnutí: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Co je Vidisic a k čemu se používá Přípravek se používá jako náhrada slzní tekutiny při nedostatečné produkci slz, při léčbě příznaků suchého oka (suchý zánět spojivek) a jako ochrana proti dalšímu podráždění. Vznik suchého oka může mít řadu příčin: snižující se produkce slz ve stáří, práce v klimatizovaných prostorách, práce u monitoru, hormonální změny v přechodu atd. Také negativní vlivy životního prostředí a klimatu hrají při vzniku suchého oka svou roli. Díky své vysoké viskozitě se Vidisic gel vkapává do oka. Přípravek vytváří ochranný film s vysokou přilnavostí a trvanlivostí a udržuje rohovku a spojivku dlouho vlhké.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls258246/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

VIDISIC 

2 mg/g 

oční gel 

carbomerum 980 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Vidisic a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vidisic používat 

3. 

Jak se Vidisic používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Vidisic uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Vidisic a k čemu se používá 

 
Přípravek se používá jako náhrada slzní tekutiny při nedostatečné produkci slz, při léčbě příznaků 
suchého oka (suchý zánět spojivek) a jako ochrana proti dalšímu podráždění.

 

 
Vznik suchého oka může mít řadu příčin: snižující se produkce slz ve stáří, práce v klimatizovaných 
prostorách, práce u monitoru, hormonální změny v přechodu atd. Také negativní vlivy životního 
prostředí a klimatu hrají při vzniku suchého oka svou roli. Díky své vysoké viskozitě se Vidisic 
vkapává do oka. 
Přípravek vytváří ochranný film s vysokou přilnavostí a trvanlivostí a udržuje rohovku a spojivku 
dlouho vlhké. 
 
Pokud se 

do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 

musíte se poradit s lékařem. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vidisic používat 

 
Nepoužívejte přípravek Vidisic:
 
-  jestliže jste alergický(á) na karbomer  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Vidisic
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Při současné terapii jinými očními kapkami nebo mastí má být mezi použitím obou přípravků časový 
odstup nejméně 5 minut. Vidisic, oční gel má být v každém případě aplikován jako poslední. 
 

2/3 

Děti a dospívající do 18 let 
Bezpečnost a účinnost přípravku Vidisic u dětí a dospívajících při doporučeném dávkování pro dospělé 
byla prokázána klinickými zkušenostmi, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek mohou používat po konzultaci s lékařem i těhotné a kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bezprostředně po aplikaci může oční gel Vidisic i při správném používání způsobit krátkodobé a 
částečné rozmazané vidění. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která 
vyžaduje zvýšenou pozornost. 
 
 
3. 

Jak se Vidisic používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklá dávka přípravku je 1 kapka do spojivkového vaku 3 až 5krát 
denně. Doporučuje se nakapat do oka i 30 minut před spaním. Po vkapání pohybujte okem, aby se gel 
rovnoměrně rozptýlil. Při léčbě suchého oka, která je zpravidla dlouhodobá či trvalá, je zapotřebí v 
pravidelných intervalech navštěvovat očního lékaře. 
 
Vidisic je vhodný i pro dlouhodobou terapii. Léčba syndromu „suchého oka“ vyžaduje individuální 
dávkování. Jestliže pociťujete bolest v oku, změny vidění, přetrvávající zčervenání nebo podráždění, 
anebo pokud obtíže, pro které byl přípravek nasazen, přetrvávají déle než 72 hodin, nebo se dokonce 
zhorší, přerušte používání přípravku a navštivte lékaře. 
 
Váš oční lékař má být informován o tom, že používáte Vidisic i při předepisování jiných očních léků. 
 
Děti a dospívající do 18 let 
Bezpečnost a účinnost přípravku Vidisic u dětí a dospívajících při doporučeném dávkování pro dospělé 
byla prokázána klinickými zkušenostmi, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií. 
 
Návod ke kapání 
Při aplikaci držte tubu kolmo nad okem, čímž snadno dosáhnete vytvoření dostatečně velké kapky. Po 
uzavření můžete tubu postavit v kolmé poloze na uzávěr, a tím usnadnit jeho další použití. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vidisic 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte dál dle 
stanoveného schématu terapie.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

3/3 

Oční gel Vidisic je pacienty velmi dobře snášen, jen vzácně může dojít k reakcím z přecitlivělosti. U 
pacientů citlivých na cetrimid může přípravek v očích vyvolat slabé pálení, zčervenání, pocit cizího 
tělíska.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Vidisic uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a na 
tubě za EXP. 
Po prvním otevření tuby nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Vidisic obsahuje 
-  Léčivou látkou je carbomerum 980 v množství 2,0 mg v 1 g očního gelu 
-  Pomocnými látkami jsou cetrimid, sorbitol, hydroxid sodný, voda na injekci 
 
Jak přípravek Vidisic vypadá a co balení obsahuje  
Kombinovaná laminátová tuba (HDPE, Al, LDPE) s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem, krabička 
Balení: 1 x 10 g, 3 x 10 g, 10x10 g  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dr. Gerhard Mann, Chem-pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlín 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
Jankovcova 1569/2c 
170 00 Praha 7 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.11.2016 

Recenze

Recenze produktu VIDISIC 10X10GM Oční gel

Diskuze

Diskuze k produktu VIDISIC 10X10GM Oční gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám