Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky a léčivé přípravky na oči » Léčivé přípravky na zvhlčení očí, umělé slzy

VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192595

75 % 4 recenze

Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

Více informací

99

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: VASOPOS
Kód výrobku: 192595
Kód EAN: 4031626710154
Kód SÚKL: 163345
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Vasopos N 

oční kapky, roztok 

tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Vasopos N a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vasopos N používat 
3. Jak se přípravek Vasopos N používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Vasopos N uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE VASOPOS N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  
Přípravek  Vasopos  N  obsahuje  léčivou  látku  tetryzolin,  což  je  látka  ze  skupiny  oftalmologik 
(očních přípravků). Tetryzolin vyvolá zúžení  cév v překrvených spojivkách a na povrchu bělimy; 
zmírňuje tak otok, překrvení a podráždění spojivek. Účinek nastává rychle a přetrvá několik hodin.  
 
Vasopos  N  se  používá  při  zánětech  a  podráždění  spojivek  vyvolaných  působením  kouře,  větru, 
intenzivního světla, prachu nebo alergickou reakcí na pyl. 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VASOPOS N POUŽÍVAT? 
Nepoužívejte přípravek Vasopos N 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  tetryzolin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6),  

  při některých formách zeleného zákalu (glaukomu), 

  při suchém zánětu nosní sliznice. 
Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. 
Přípravek Vasopos N rovněž nepoužívejte, pokud současně užíváte léky ze skupiny tzv. inhibitorů 
monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv (užívané k léčbě deprese). 

 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Vasopos N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jen ze zvlášť závažných důvodů mohou Vasopos N

 

používat pacienti s těžkým onemocněním srdce 

nebo  cév,  např.  s  anginou  pectoris,  s ischemickou  srdeční  chorobou,  s vysokým  krevním  tlakem 
nebo  feochromocytomem  (nádorem  nadledvin),  pacienti  s poruchami  látkové  přeměny  (např. 
s cukrovkou nebo zvýšenou činností štítné žlázy). 
Pokud by se některý z uvedených stavů u Vás vyskytl teprve během používání přípravku Vasopos 
Ninformujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Pokud  nosíte  tvrdé  kontaktní  čočky,  musíte  je  před  vkápnutím  přípravku  Vasopos  N

 

vyjmout; 

znovu si je můžete nasadit nejdříve za 10 minut po vkápnutí přípravku. Měkké kontaktní čočky se 
při  používání  přípravku  Vasopos  N  nesmějí  používat  vůbec  a  je  třeba  zabránit  jejich  přímému 
kontaktu s přípravkem Vasopos N. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. 
 
Dalši léčivé přípravky a přípravek Vasopos N 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používala(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Současné užívání látek ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy a tricyklických antidepresiv 
(léky  užívané  k léčbě  deprese)  může  zesílit  nežádoucí  účinky  tetryzolinu.  Při  užívání  těchto  léků 
nesmíte přípravek Vasopos N používat. 
Používání jakýchkoli jiných očních kapek nebo oční lázně může vyplavením přípravku Vasopos N 
jeho  účinek  snížit  až  potlačit.  Pokud  je  taková  kombinace  nutná,  musí  mezi  použitím  různých 
očních kapek uplynout alespoň 30 minut. 
 
Přípravek Vasopos N s jídlem a pitím 
Vasopos N se může používat nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  vkápnutí  přípravku  Vasopos  N

 

do  oka  neřiďte  asi  30  minut  motorové  vozidlo  a  neobsluhujte 

stroje, protože může krátkodobě přetrvávat zhoršené (rozmazané) vidění. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOPOS N POUŽÍVÁ 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  příbalovou  informaci  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, vkápne se 2-3 krát denně po jedné kapce do spojivkového vaku. Časový 
odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být alespoň 6 hodin. Dávkování je stejné pro děti od 2 
let, dospívající a dospělé. Vasopos N se nedoporučuje používat častěji než 3 krát denně.  

 
Návod  k  použití:  Odšroubujte  ochranný  uzávěr,  zakloňte  mírně  hlavu,  odtáhněte  dolní  víčko  a 
jemným tlakem na lahvičku kápněte jednu kapku na vnitřní plochu dolního víčka. Špičkou kapací 
lahvičky  se  nesmíte  dotknout  oka!  Po  vkápnutí  pomalu  zavírejte  oko.  Po  použití  lahvičku  opět 
pečlivě uzavřete. 
 
Pokud nedojde do 2 dnů ke zlepšení stavu nemocného oka, poraďte se o dalším léčení s lékařem. 
Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 10 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Vasopos N, než jste měl(a) 
Riziko předávkování je zejména u dětí mladších než 2 roky, kdy se při spolknutí kapek může zvýšit 
krevní tlak, zrychlit anebo i zpomalit srdeční činnost a objevit nepravidelnost srdečního tepu. 
Při  použití  většího  množství  léku  než  je  doporučená  dávka  anebo  při  náhodném  požití  přípravku 
dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vasopos N 
V  takovém  případě  nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale 
pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Velmi časté: 

≥ 1/10 

Časté: 

≥ 1/100 až < 1/10 

Méně časté: 

≥ 1/1000 až <1/100 

Vzácné: 

≥ 1/10000 až < 1/1000 

Velmi vzácné: 

<1/10000 

Není známo: 

z dostupných údajů nelze určit 

 
Vasopos  N  je  obvykle  dobře  snášen,  vzácně  se  ale  může  vyskytnout  překrvení  a  zčervenání 
spojivek, někdy suchost spojivek a mydriáza.  
Po spolknutí přípravku, který natekl slzným kanálkem, se mohou dostavit celkové příznaky: 
zvýšení krevního tlaku, poruchy srdeční činnosti, bolesti hlavy, třes, slabost, pocení. U kojenců a 
dětí do dvou let, kde je používání přípravku zakázáno, by použitá dávka např. v případě spolknutí 
přípravku vzhledem k nízké tělesné hmotnosti mohla být příliš vysoká a po spolykání by mohla 
vyvolat těžké oběhové změny a poruchy srdeční činnosti, stejně tak jako u pacientů trpících 
těžkými oběhovými onemocněními nebo poruchami metabolismu. 
 
U  pacientů,  kteří  měli výrazně  porušenou  rohovku,  byly  v průběhu  léčby  velmi  vzácně 
zaznamenány  případy  kalcifikace  rohovky  (ukládání  vápenatých  solí  v rohovce  projevující  se 
vznikem zakalených skvrn). 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. JAK VASOPOS N UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  i  etiketě  na 
lahvičce za textem „Použitelné do:…“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Vasopos N obsahuje  
Léčivou  látkou  je:  tetryzolini  hydrochloridum  (tetryzolin-hydrochlorid)  0,5  mg  v  1  ml  (cca  30 
kapek). 
Pomocnými  látkami  jsou:  roztok  chlorhexidin-diglukonátu,  dihydrogenfosforečnan  draselný, 
hydrogenfosforečnan draselný, sorbitol, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Vasopos N vypadá a co obsahuje toto balení 
PE lahvička, PE kapací vložka, pojistný bílý PE šroubovací uzávěr, krabička. 
Obsah lahvičky: 10 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
URSAPHARM spol. s r.o. 
Kubánské náměstí 1391/11  
100 00 Praha 10, Česká republika 
Tel.: +420 295 560 468 
e-mail: info@ursapharm.cz 
 
 
Výrobce 
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
1.7.2016 

Recenze (4)

Recenze produktu VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

20 %

80 %

Oči se uklidní skoro okamžitě, výrobek mi pomohl.

Diskuze

Diskuze k produktu VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Kristýna S.

80 % 28/08/2012

Oči se uklidní skoro okamžitě, výrobek mi pomohl.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám