Podrobné informace

Při zánětech a podráždění spojivek, ať již byly vyvolány působením kouře, větru chlorované vody, světla anebo alergickou reakcí na prach a pyl, např. při senné rýmě.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: VASOPOS
Kód výrobku: 192595
Kód EAN: 4031626710154
Kód SÚKL: 163345
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
sp.zn.: sukls136898/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vasopos N
oční kapky, roztok
tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg/ml


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Vasopos N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vasopos N používat
3. Jak se přípravek Vasopos N používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Vasopos N uchovávat
6. Další informace

1. CO JE VASOPOS N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Vasopos N obsahuje léčivou látku tetryzolin, což je látka ze skupiny oftalmologik (očních
přípravků). Tetryzolin vyvolá zúžení cév v překrvených spojivkách a na povrchu bělimy; zmírňuje tak
otok, překrvení a podráždění spojivek. Účinek nastává rychle a přetrvá několik hodin.

Vasopos N se používá při zánětech a podráždění spojivek vyvolaných působením kouře, větru,
intenzivního světla, prachu nebo alergickou reakcí na pyl.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VASOPOS N POUŽÍVAT?
Nepoužívejte přípravek Vasopos N
Vasopos N se nesmí používat při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při některých formách
zeleného zákalu (glaukomu) a při suchém zánětu nosní sliznice.
Přípravek nesmí užívat děti mladší než 2 roky.
Přípravek Vasopos N rovněž nepoužívejte, pokud současně užíváte léky ze skupiny tzv. inhibitorů
monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv (užívané k léčbě deprese).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vasopos N je zapotřebí
Jen ze zvlášť závažných důvodů mohou Vasopos N používat pacienti s těžkým onemocněním srdce nebo
cév, např. s anginou pectoris, s ischemickou srdeční chorobou, s vysokým krevním tlakem nebo
feochromocytomem (nádorem nadledvin), pacienti s poruchami látkové přeměny (např. s cukrovkou nebo
zvýšenou činností štítné žlázy).
2/4
Pokud by se některý z uvedených stavů u Vás vyskytl teprve během používání přípravku Vasopos N,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před vkápnutím přípravku Vasopos N vyjmout; znovu si je
můžete nasadit nejdříve za 10 minut po vkápnutí přípravku. Měkké kontaktní čočky se při používání
přípravku Vasopos N nesmějí používat vůbec a je třeba zabránit jejich přímému kontaktu s přípravkem
Vasopos N.

Děti a dospívající
Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání látek ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy a tricyklických antidepresiv (léky
užívané k léčbě deprese) může zesílit nežádoucí účinky tetryzolinu. Při užívání těchto léků nesmíte
přípravek Vasopos N používat.
Používání jakýchkoli jiných očních kapek nebo oční lázně může vyplavením přípravku Vasopos N jeho
účinek snížit až potlačit. Pokud je taková kombinace nutná, musí mezi použitím různých očních kapek
uplynout alespoň 30 minut.

Používání přípravku Vasopos N s jídlem a pitím
Vasopos N se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po vkápnutí přípravku Vasopos N do oka neřiďte asi 30 minut motorové vozidlo a neobsluhujte stroje,
protože může krátkodobě přetrvávat zhoršené (rozmazané) vidění.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOPOS N POUŽÍVÁ
Vždy používejte Vasopos N přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo dle pokynů
Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, vkápne se 2-3 krát denně po jedné kapce do spojivkového vaku. Časový odstup
mezi jednotlivými dávkami by měl být alespoň 6 hodin. Dávkování je stejné pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé. Vasopos N se nedoporučuje používat častěji než 3 krát denně.

Návod k použití: Odšroubujte ochranný uzávěr, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a jemným
tlakem na lahvičku kápněte jednu kapku na vnitřní plochu dolního víčka. Špičkou kapací lahvičky se
nesmíte dotknout oka! Po vkápnutí pomalu zavírejte oko. Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete.

Pokud nedojde do 2 dnů ke zlepšení stavu nemocného oka, poraďte se o dalším léčení s lékařem. Bez
porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 10 dní.

Co máte dělat, jestliže jste použil(a) více přípravku Vasopos N, než jste měl(a)
3/4
Riziko předávkování je zejména u dětí mladších než 2 roky, kdy se při spolknutí kapek může zvýšit
krevní tlak, zrychlit anebo i zpomalit srdeční činnost a objevit nepravidelnost srdečního tepu.
Při použití většího množství léku než je doporučená dávka anebo při náhodném požití přípravku dítětem
se poraďte s lékařem.

Co máte dělat, jestliže jste zapomněl(a) použít Vasopos N?
V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v
obvyklou dobu normální dávkou.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vasopos N nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté: 1/10
Časté: 1/100 až < 1/10
Méně časté: 1/1000 až <1/100
Vzácné: 1/10000 až < 1/1000
Velmi vzácné: <1/10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Vasopos N je obvykle dobře snášen, vzácně se ale může vyskytnout překrvení a zčervenání spojivek,
někdy suchost spojivek a mydriáza.
Po spolknutí přípravku, který natekl slzným kanálkem, se mohou dostavit celkové příznaky: zvýšení
krevního tlaku, poruchy srdeční činnosti, bolesti hlavy, třes, slabost, pocení. U kojenců a dětí do dvou let,
kde je používání přípravku zakázáno, by použitá dávka např. v případě spolknutí přípravku vzhledem k
nízké tělesné hmotnosti mohla být příliš vysoká a po spolykání by mohla vyvolat těžké oběhové změny a
poruchy srdeční činnosti, stejně tak jako u pacientů trpících těžkými oběhovými onemocněními nebo
poruchami metabolismu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK VASOPOS N UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Vasopos N nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce i etiketě na lahvičce za
textem Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé
přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Vasopos N obsahuje:
Léčivou látkou je: tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-chlorid) 0,5 mg v 1 ml (1ml = 20 kapek)
Pomocnými látkami jsou: roztok chlorhexidin-diglukonátu, dihydrogenfosforečnan draselný,
hydrogenfosforečnan draselný, sorbitol, voda na injekci.
4/4

Jak přípravek Vasopos N vypadá?
PE lahvička, PE kapací vložka, pojistný bílý PE šroubovací uzávěr, krabička.
Obsah lahvičky: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel: +420 323 622 750
Fax: +420 323 622 649
e-mail: info@ursapharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
15.5.2013

Recenze (4)

Recenze produktu VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

(10) (9)

100 %

(9) (9)

100 %

(12) (7)

20 %

(10) (8)

80 %

Oči se uklidní skoro okamžitě, výrobek mi pomohl.

Diskuze

Diskuze k produktu VASOPOS N 1X10ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze