Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU 20X8MG Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88544
Ke krátkodobé lokální léčbě bolesti v krku u nehnisavých infekcí.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ke krátkodobé lokální léčbě bolesti v krku u nehnisavých infekcí.

Informace o produktu

Výrobce: ENGELHARD ARZNEIMITTEL AND CO.
Značka: ENGELHARD
Kód výrobku: 88544
Kód EAN: 4104480780219
Kód SÚKL: 107837
Držitel rozhodnutí: ENGELHARD ARZNEIMITTEL AND CO.

Trachisan 8 mg se používá ke krátkodobé lokální léčbě bolesti v krku u nehnisavých infekcí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

 

Sp.zn. sukls59020/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky 

 

Lidocaini hydrochloridum 

monohydricum

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je Trachisan 8 mg proti bolesti v krku a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trachisan 8 mg proti bolesti v krku používat  

3. 

Jak se Trachisan 8 mg proti bolesti v krku používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Trachisan 8 mg proti bolesti v krku uchovávat  

6. 

Další informace 

 
 
1. 

CO JE TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Pastilky patří do skupiny léčiv určených ke zmírnění bolesti v krku (lokální anestetika). Použití 
lokálních anestetik snižuje citlivost v krku.  
 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku se používá ke krátkodobé lokální léčbě bolesti v krku u 
nehnisavých infekcí. 
 
 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRACHISAN 8 MG 
PROTI BOLESTI V KRKU
 UŽÍVAT  

 
Neužívejte Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lidokain-hydrochlorid, jiné lokální anestetikum 
amidového typu nebo na kteroukoli další složku přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku. 

Trachisan 8 mg proti bolesti v krku nesmí užívat děti mladší než 12 let. 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku je zapotřebí 
-  jestliže trpíte vážným zánětem nebo bolestí krku s vysokou horečkou, bolestí hlavy, nevolností či 

zvracením. V těchto případech nesmíte používat Trachisan 8 mg proti bolesti v krku déle než 2 
dny bez porady s lékařem, aby se předešlo komplikacím. 

 
-  u pacientů s těžce poškozenou a/nebo zanícenou sliznicí dutiny ústní a hltanu, jelikož může dojít 

ke zvýšenému vstřebávání léčivé látky. Toto opatření se týká zejména pacientů 
s kardiovaskulárním onemocněním nebo se sklonem k záchvatům. 

 

 

 

 

 

-  u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin, jelikož tyto stavy mohou vyvolat zvýšení 

množství léčivé látky v krvi. 

 
-  jestliže víte, že jste alergický/á na jiné lokální anestetikum amidového typu, jelikož můžete být 

alergický/á i na lidokain. 

 
Děti a dospívající 
Děti mladší než 12 let nesmí Trachisan 8 mg proti bolesti v krku používat (viz výše). 
 
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinnosti a snášenlivosti přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti 
v krku u dětí a dospívajících. Proto se použití přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku u 
dospívajících ve věku 12 až 17 let nedoporučuje. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Uživaní  přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku s jídlem a pitím
 
Lokální anestetika mohou narušit schopnost polykat a zejména u malých dětí zvýšit riziko vdechnutí 
cizího tělesa. Ihned po užití přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku byste neměl/a jíst ani pít, 
aby se zabránilo vdechnutí cizího tělesa nebo poranění následkem kousnutí.  
 
Dávejte pozor při konzumaci horkých nápojů a jídla. Existuje zvýšené riziko popálení sliznice úst a 
hltanu z důvodu snížené citlivosti k teplu. Opakované užití může způsobit necitlivost hltanu a polykací 
potíže. 
 
Těhotenství  
Jestliže jste těhotná, nesmíte používat Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pokud to lékař nepovažuje 
za zcela nezbytné. 
 
Kojení 
Lidokain se vylučuje do mateřského mléka pouze v tak malém množství, že při používání přípravku 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku tak, jak je doporučeno, se bezpečnostní riziko pro dítě kojící ženy 
jeví jako velmi nepravděpodobné. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  

JAK SE TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU  UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte Trachisan 8 mg proti bolesti v krku přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka je: 
Dospělí užívají 1 pastilku nejvýše každé 2 hodiny. Neužívejte více než 6 pastilek denně. Nechte 
pastilku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku pomalu rozpustit v ústech. 

 

 

 

 

 
Jak dlouho byste měl/a užívat Trachisan 8 mg proti bolesti v krku? 
Bez porady s lékařem neužívejte Trachisan 8 mg proti bolesti v krku déle než 3 dny. 
 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Trachisan 8 mg proti bolesti v krku příliš silný nebo příliš 
slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více pastilek Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, než jste měl(a) 
Okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si vezmete velké množství pastilek Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, může dojít 
k předávkování lidokainem s příznaky jako zívání, neklid, závrať, nevolnost nebo zvracení, dysartrie 
(porucha řeči následkem poruchy nervového systému), porucha sluchu a zraku a poruchy koordinace 
pohybů. Středně těžké předávkování lidokainem může vyvolat svalové záškuby, křeče, bezvědomí, 
dechovou nedostatečnost a koma, zatímco těžké předávkování může vyvolat hypotenzi (nízký krevní 
tlak) a selhání krevního oběhu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou pastilku. 
Pokračujte v užívání pastilek tak, jak je doporučeno výše (1 pastilku nechte rozpustit v ústech nejvýše 
každé 2 hodiny a neužívejte více než 6 pastilek denně). 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat  Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 
Účinky dosud nejsou známy. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trachisan 8 mg proti bolesti v krku nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech: 
 
Velmi časté: 

postihují více než 1 uživatele z 10  

Časté: 

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100 

Méně časté: 

postihují 1 až 10 uživatelů z 1000 

Vzácné: 

postihují 1 až 10 uživatelů z 10000  

Velmi vzácné: 

postihují méně než 1 uživatele z 10000  

Není známo 

z dostupných údajů nelze frekvenci určit 

 
Vzácné: 

 

 

Z důvodu  požadovaného  analgetického  účinku  (proti  bolesti)  může  dojít  ke  změně  vnímání 
chuti nebo znecitlivění jazyka. Tyto účinky obvykle za krátkou dobu vymizí. 

 
Velmi vzácné:  

 

 

Reakce z přecitlivělosti nebo příznaky přecitlivělosti v ústní dutině. 

 

Projímavé účinky vzhledem k obsahu sorbitolu. 

 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 

 

 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a 
krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Chraňte před chladem nebo mrazem. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Trachisan 8 mg proti bolesti v krku obahuje 

Léčivou látkou je lidocaini hydrochloridum monohydricum. 1 pastilka obsahuje 8 mg lidocaini 
hydrochloridum (ve formě monohydrátu). 

Pomocnými látkami jsou: 

 

sorbitol, bezvodá kyselina citronová, citronová příchuť, příchuť 

citronové šťávy, acesulfam draselná sůl a magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Trachisan 8 mg proti bolesti v krku
 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Pastilky Trachisan 8 mg proti bolesti v krku jsou bílé a kulaté, ploché pastilky se zkosenými hranami. 
 
Trachisan 8 mg proti bolesti v krku je dodáván v baleních obsahujících 2, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 
40, 48, 50, 60 a 100 pastilek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Herzbergstr. 3 
61138 Niederdorfelden 
Německo 
e-mail: info@engelhard-am.de 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Kypr: 

  Trachilid  

Česká republika: 

Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 

 

 

 

 

Estonsko: 

 

Trachilid 

Řecko:                     

Trachilid   

Polsko:                    

Trachisan 8 mg 

Litva:                      

Trachilid 8 mg 

Lotyšsko:               

Trachilid 

Slovinsko:                   Trachisan 8 mg pastile 
Nizozemsko:    

Trachisan 8 mg 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: Březen 2015 

 

Recenze

Recenze produktu TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU 20X8MG Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU 20X8MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám