Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na bolest Léky na bolest v krku

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15388
100 %

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 24 pastilek

Léčivý přípravek

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 24 pastilek

149 Kč
139 Kč
-7 %

Do košíku

Doporučené alternativní produkty

TANTUM VERDE ORM Lemon pastilky 20x 3 mg

Léčivý přípravek

TANTUM VERDE ORM Lemon pastilky 20x 3 mg

157 Kč
119 Kč
-24 %

Do košíku

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Léčivý přípravek

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

179 Kč
139 Kč
-22 %

Do košíku

TANTUM Verde forte 0.30% ústní sprej 15 ml

Léčivý přípravek

TANTUM Verde forte 0.30% ústní sprej 15 ml

185 Kč
139 Kč
-25 %

Do košíku

Podrobné informace

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Produktová řada: STREPSILS pastilky
Kód výrobku: 15388
Kód EAN: 5000167014204
Kód SÚKL: 0062547
ATC skupina: Dichlorobenzenmethanol
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Med a citron 24 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Med a citron 24 pastilek.pdf

sp.zn. sukls403932/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Med a Citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky

amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat
3. Jak se Strepsils Med a Citron používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.
Pastilky Strepsils Med a Citron se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron
- jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Med a Citron není určen dětem do 6 let.
Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.
Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím
Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Strepsils Med a Citron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Med a Citron používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.
Dospívající od děti od 6 let: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.
Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.
Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
- vyrážka;
- bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, tubě a blistru za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Med a Citron obsahuje

Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus.
Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.
Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné, deterpenovaná citronová silice, chinolinová žluť, tekutá sacharóza, tekutá glukosa usušená rozprášením.

Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté kulaté pastilky s chutí medu a citronu s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky.
a) Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička.
Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 anebo 36 pastilek.
b) PP tuba s uzávěrem z PE.
Tuba obsahuje 10 pastilek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB,
Nottingham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 1. 2019

Recenze (6)

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

rychlá účinnost
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka