Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku

STREPSILS CITRON BEZ CUKRU 10 Pastilky rozp. v ústech - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15393
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15393
Kód EAN: 5000167075700
Kód SÚKL: 59735
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Kdy se přípravek užívá? Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls213306/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Strepsils Citron bez cukru 

0,6 mg/1,2 mg 

pastilky 

amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je Strepsils Citron bez cukru a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron bez cukru používat 

3. 

Jak se Strepsils Citron bez cukru používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 
1. 

Co je Strepsils Citron bez cukru  a k čemu se používá 

 
Pastilky Strepsils Citron bez cukru obsahují léčivé látky 

dichlorbenzylalkohol

 a amylmetakresol, které 

mají  antiseptické  účinky  a  ničí  bakterie,  viry  a  kvasinky  způsobující  bolest  v krku  a  záněty  v ústní 
dutině. 

 
Strepsils  Citron  bez  cukru  se  používá  k  léčbě  příznaků  zánětlivých  a  infekčních  onemocnění  dutiny 

ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron  bez cukru používat 
 

Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru: 

jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

přípravek není určen dětem do 5 let. 

 

Upozornění a opatření: 

Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  

Strepsils  Citron  bez  cukru  je  určen  ke  krátkodobé  léčbě  po  dobu  nejdéle  5  dní  (při  delším 

používání  může  dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflóry  a  k nebezpečí  přemnožení 
patogenních mikroorganismů); 

  -  

přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné 

vyhledat lékaře. 

 

 

2/4 

Děti: 

Strepsils Citron bez cukru není určen dětem do 5 let. 

 

 

Další léčivé přípravky a Strepsils Citron bez cukru: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při  současném  používání  s dalšími  místními  antiseptiky  nebo  antibiotiky  může  dojít  k prohloubení 

antimikrobiálního účinku.  
 

Strepsils Citron bez cukru s jídlem a pitím: 

Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej 
používat v období těhotenství a kojení. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Strepsils Citron bez cukru nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 

 

Strepsils Citron bez cukru obsahuje isomalt a roztok maltitolu. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý  přípravek  používat.  Přípravek  obsahuje  přibližně  1,8 g  isomaltu  a  0,46 g  roztoku  maltitolu  v 
jedné  dávce.  Při  vyšších  dávkách  může  mít  přípravek  mírný  projímavý  účinek.  Energetická  hodnota 
maltitolu (nebo isomaltu) je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).  

 

 

3.  Jak se Strepsils Citron bez cukru používá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Pastilky

 Strepsils Citron bez cukru je určen dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.  

 
Doporučená dávkování přípravku je: 

 
Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. 
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin. 

 
Děti od 8 do 15 let: používá se 4x denně 1 pastilka. 

 
Děti od 5 do 7 let:  používá se 3x denně 1 pastilka. 
 

Přípravek  je  určen  ke  krátkodobé  léčbě.  Pokud  se  příznaky  onemocnění  do  3  dnů  nezlepší  nebo  se 
dokonce zhoršují,vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

 

 

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Citron bez cukru, než jste měl(a): 

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 

 

 

3/4 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle 

následujících četností: 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

-  hypersenzitivní  reakce  (reakce  z přecitlivělosti  projevující  se  jako  pocit  pálení  v ústech,  vyrážka, 

horečka, průjem); 

-  vyrážka; 
-  bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. 

 

Hlášení nežádoucích účinků: 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  
100 41  Praha 10  

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5.         Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za "Použitelné do” 
a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

6.  

Obsah balení a další informace  

 

Co Strepsils Citron bez cukru obsahuje: 
Léčivými látkami jsou: amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus. 

Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg,alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg. 
 

Pomocnými  látkami  jsou:  kyselina  vinná,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  citronové  aroma,  isomalt, 
roztok maltitolu. 
 

Jak Strepsils Citron bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení:  
Bílé,  až  světle  žluté  kulaté  pastilky  charakteristické  citronové  chuti  s vyraženým  logem  „S“  na  obou 

stranách pastilky. 
 

Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička. 

 

4/4 

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 pastilek. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel  rozhodnutí o registraci:  

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, 

Slough, Velká Británie 
 
Výrobce:

 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB  

Nottingham, Velká Británie 

 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 

o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. 

Atrium Flóra  
Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3 
Tel: +420 227 110 141 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.8.2016.

 

Recenze

Recenze produktu STREPSILS CITRON BEZ CUKRU 10 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS CITRON BEZ CUKRU 10 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám