Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na dutinu ústní » Léky na zánět dásní

STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15366

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Více informací

Běžná cena: 145 Kč
109
Ušetříte: 25 % (36 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

sp.zn.sukls185756/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stopangin

orální sprej

hexetidinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat
 3. Jak se přípravek Stopangin používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Stopangin uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá

Přípravek Stopangin

je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním.

Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst). Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky.

Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 8 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
 • při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
 • u dětí mladších 8 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů). Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.

Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat.

Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku.

Přípravek Stopangin obsahuje ethanol.

Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se přípravek Stopangin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku: Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje dodržujte níže uvedený návod k použití.

Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly.

Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.

Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní.

Návod k použití

Přípravek je dávkován z lékovky s mechanickým rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek A1nebo A2)

1. Pokud je přiložen aplikátor

v plastovém sáčku (obrázek A2), vyjměte aplikátor z plastového sáčku za pomoci nůžek či podobného nástroje (viz obrázek B2).

 1. Zkontrolujte celistvost aplikátoru. V případě, že je aplikátor jakkoliv poškozen, nelze jej používat.
 2. Sejměte ochranný kryt z mechanického rozprašovače.
 3. Nasaďte aplikátor na lahvičku (na mechanický rozprašovač) (viz obrázek B3).
 4. Stiskněte aplikátor asi 5x než se roztok nasaje do rozprašovače a po stisku začne z aplikátoru vystřikovat sprej.
 5. Vložte konec aplikátoru do úst a při zadrženém dechu 2x stiskněte aplikátor tak, aby jedna dávka směřovala vpravo a jedna vlevo. Lahvičku při použití držte svisle.

Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku!

Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Stopangin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje

 • Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, glycerol 85%, ethanol 96% (V/V)

Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina.

Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček. Velikost balení: 30 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.11.2014

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: STOPANGIN
Kód výrobku: 15366
Kód EAN: 8594737048111
Kód SÚKL: 3128
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst. Stopangin je možné používat jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy po poradě s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (18)

Recenze STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Recenze od 18 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

znám jej z minulosti, vždy mi zabral při bolestech v krku

100 %

Nejlepší při začínajícím bolení v krku.

100 %

Při bolení v krku skvělý sprej. Vždy po něm přestane.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

výborný

90 %

Jsem zvyklá mít ho doma, ten minulý propadl tak jsem dokoupila. Když přijde bolení v krku, tak se hodí.

100 %

účinný na bolest krku a angínu

Diskuze (2)

Diskuze STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Přidat nový příspěvek do diskuze

- sprej

(0) 17/02/2011

Také potvrzuji jeho účinnost. Při bolestech v krku používám.

Vstoupit do diskuze

- sprej

(0) 17/05/2009

opravdu účinný

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Příbalovou informaci k produktu STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej zobrazíte nebo stáhnete zde: STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám