Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na hemoroidy

SPOFAX 5 Čípek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12192
Přípravek pro místní použití, který obsahuje směs látek stavících krvácení a tlumících další příznaky hemoroidálních onemocnění jako jsou zduření, bolest, pálení a svědění.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

FAKTU Mast 20 g

Léčivý přípravek

FAKTU Mast 20 g

FAKTU čípky 20 kusů

Léčivý přípravek

FAKTU čípky 20 kusů

159 Kč
149 Kč
-6%

Do košíku
Podrobné informace
Recenze (5)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace SPOFAX 5 Čípek

Přípravek pro místní použití, který obsahuje směs látek stavících krvácení a tlumících další příznaky hemoroidálních onemocnění jako jsou zduření, bolest, pálení a svědění.

sp.zn.: sukls135633/2011

Příbalová informace - informace pro uživatele

SPOFAX

300 mg / 100 mg / 5 mg čípky carboxycellulosum calcicum, bismuthi subgallas, cinchocaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Spofax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spofax používat
 3. Jak se přípravek Spofax používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Spofax uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Spofax a k čemu se používá

Přípravek Spofax je určen k potlačení krvácení u hemoroidů ve všech stadiích onemocnění. Je určen pro dospělé a dospívající starší 15 let.

Přípravek Spofax je přípravek určený k podání do konečníku. Obsahuje směs látek zastavujících krvácení a tlumících další příznaky hemoroidů jako jsou zduření, bolest, pálení a svědění v oblasti konečníku.

Vápenatá sůl karboxycelulózy spouští proces krevního srážení při krvácení a tím se krvácení zastavuje. Zásaditý gallan bizmutitý má stahující účinek, staví krvácení a působí antisepticky. Cinchokain-hydrochlorid je anestetikum, které místně znecitlivuje sliznice a kůži a tím snižuje svědění a bolest. Na postižené místo příznivě působí i mastný charakter čípkového základu, tvořícího hmotu čípku, který chrání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spofax používat

Nepoužívejte přípravek Spofax

 • jestliže jste alergický(á) na vápenatou sůl karboxycelulózy, zásaditý gallan bizmutitý, cinchokain- hydrochlorid a jiná anestetika amidového typu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Spofax pouze zmírňuje příznaky hemoroidů, neodstraňuje však příčinu onemocnění. O vhodném postupu léčby hemoroidů se poraďte s lékařem co nejdříve, protože některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas léčit. Jestliže do 7 dnů nedojde k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Při vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

Děti a dospívající

U dětí do 15 let se přípravek Spofax obvykle nepoužívá. Použití přípravku u dětí a dospívajících vždy konzultujte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Spofax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přesto, že vzájemné ovlivnění účinku přípravku Spofax a jiných současně užívaných léků není známo, bez porady s lékařem neužívejte pro Vaše onemocnění současně s přípravkem Spofax jiné volně prodejné léky určené pro podání do konečníku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení se přípravek Spofax používá jen v nezbytných případech, o vhodnosti použití přípravku Spofax za těchto okolností se poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Spofax jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

3. Jak se přípravek Spofax používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospělých a dospívajících starších 15 let: Doporučené dávkování přípravku Spofax je jeden čípek 2x denně (ráno a na noc). Při zesíleném krvácení je možné čípky použít i častěji. Nedoporučuje se však použití více než 5 čípků za den, protože vyšší dávka nevede ke zvýšení léčebného účinku.

Čípky se zavádějí do konečníku, pokud možno po stolici. Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné konečník a místo v okolí konečníku pečlivě omýt či osprchovat vodou. Před použitím čípek uvolněte roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

Způsob zavedení čípku do konečníku: K dosažení účinku je při zavádění čípku nezbytné dodržovat správný postup. Čípek se nezavádí hluboko do konečníku, ale zasune se z větší části do řitního otvoru a přidrží se prstem tak, aby se udržel v řitním kanálu do rozplynutí.

Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dní.

Při onemocněních konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu obsahující vlákninu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Spofax než jste měl(a)

Při náhodném požití více čípků malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. V tomto případě je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat, podat živočišné uhlí a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Spofax

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používaní přípravku Spofax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí):

 • bolest v místě aplikace* (pálení)

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 lidí)

 • zduření a zarudnutí kůže v okolí konečníku s puchýřky a svěděním (alergická kontaktní senzibilizace)

*U některých pacientů dochází při aplikaci k pocitům pálení nebo bolesti, které obvykle rychle ustoupí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Spofax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Spofax obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: carboxycellulosum calcicum 300 mg, bismuthi subgallas 100 mg, cinchocaini hydrochloridum 5 mg v 1 čípku
 • Pomocnými látkami jsou: čípkový základ W 35, čípkový základ H 15

Jak přípravek Spofax vypadá a co obsahuje toto balení

Spofax jsou suspenzní žlutozelené čípky, případně se šedým povlakem způsobeným rekrystalizací tuku do stabilní modifikace Al/Al strip Velikost balení: 5 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24.6.2015

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: SPOFAX
Kód výrobku: 12192
Kód EAN: 8594739047181
Kód SÚKL: 88753
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Držitel registračního rozhodnutí
Zentiva k. s. Praha, Česká republika

Složení
Léčivé látky: Carboxycellulosum calcicum 300 mg, Bismuthi subgallas 100 mg, Cinchocaini hydrochloridum 5 mg v 1 čípku
Čípkový základ:Čípkový základ W 35, čípkový základ H 15

Indikační skupina
Antihemoroidale (k ošetření hemoroidů)

Charakteristika
Spofax je přípravek pro místní použití, který obsahuje směs látek stavících krvácení a tlumících další příznaky hemoroidálních onemocnění jako jsou zduření, bolest, pálení a svědění.
Vápenatá sůl oxidované celulózy povzbuzuje proces krevního srážení při krvácení a tím se krvácení zastavuje. Vizmutová sůl má stahující účinek, staví krvácení, působí antisepticky, snižuje podráždění konečníku a mírní bolest. Cinchocain místně znecitlivuje sliznice a kůži a tím snižuje svědění a bolest. Na postižená místa příznivě působí i mastný charakter čípkového základu, tvořícího hmotu čípku, který chrání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.

Indikace
Potlačení krvácení u hemoroidů ve všech stadiích onemocnění.

Kontraindikace
Spofax se nesmí používat při přecitlivělosti na cinchokain a jiná anestetika amidového typu nebo na některou jinou složku přípravku.
V těhotenství a při kojení se Spofax používá jen v nezbytných případech, o vhodnosti použití Spofaxu za těchto okolností se poraďte s lékařem.
Přípravek je nevhodný pro děti do 15 let, je možno jej použít u mladistvých.

Nežádoucí účinky
Při vsunutí čípku do konečníku může někdy dojít k pálení nebo bolesti, které obvykle rychle ustoupí. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Během léčby přípravkem může dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže v okolí konečníku, projevy pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků a puchýřků. V tomto případě přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.

Interakce
Přesto, že vzájemné ovlivnění účinku Spofaxu a jiných současně užívaných léků není známo, bez porady s lékařem neužívejte pro Vaše onemocnění současně se Spofaxem jiné volně prodejné léky pro místní používání.
Jestliže Vám bude lékař předepisovat pro toto onemocnění nějaký jiný lék, oznamte mu, že používáte Spofax.

Dávkování a způsob použití
Neurčí-li lékař jinak, čípek se vsunuje do konečníku po předchozím omytí po každé stolici a na noc, případně při zesílení krvácení několikrát za den. Nedoporučuje se používat více než 5 čípků za den, použití většího množství čípků nezvyšuje léčebný účinek.
Před použitím uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

Upozornění
Jestliže během týdne léčby Spofaxem nedochází k ústupu obtíží nebo dojde k jejich zhoršení, poraďte se s lékařem.
Spofax pouze zmírňuje příznaky Vašeho onemocnění, neodstraňuje však příčinu onemocnění. O vhodném postupu léčby hemoroidů se poraďte s lékařem co nejdříve, protože některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas léčit.
Spofax je možno používat opakovaně v období zesílení obtíží.
Při onemocněních konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu obsahující vlákniny. Při náhodném požití více čípků malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. V tomto případě je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat, podat živočišné uhlí a vyhledat lékaře.

Uchovávání
Při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 čípků


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze SPOFAX 5 Čípek

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

Nepozoruji účinek.

80 %

spokojenost

100 %

doporučuji, nej cena by měla být nižší

jeden z nejlepších na úlevu potíží s hemeroidy
vysoká cena
100 %

80 %

-------

slouží účelu
-------

Diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták SPOFAX 5 Čípek

Příbalovou informaci k produktu SPOFAX 5 Čípek zobrazíte nebo stáhnete zde: SPOFAX 5 Čípek.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám