Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml)

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 213438

92 % 18 recenzí

S aloe a eukalyptem pro účinnou úlevu od rýmy a ucpaného nosu. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let. Lék k nosnímu podání, obsahuje oxymetazolin.

Více informací

82
Ušetříte: 11 % (10 Kč)
Běžná cena: 92 Kč

Skladem

Zboží odešleme 25. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 28. 1. 2019.

Zboží odešleme 25. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 28. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (18)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml)

S aloe a eukalyptem pro účinnou úlevu od rýmy a ucpaného nosu. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let. Lék k nosnímu podání, obsahuje oxymetazolin.

Sp.zn. sukls265015/2018
Příbalová informace: informace pro uživatele
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
oxymetazolini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat
3.Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků
ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou u dospělých a dětí starších 6 let.
Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává až 12 hodin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat
Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 •  jestliže užíváte (nebo jste užíval(a) během uplynulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (používají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo deprese).
 • jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.
 • jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal s úzkým úhlem).
 • jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).
 • jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Upozornění a opatření
1 Před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem, pokud máte:

 • vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdce včetně anginy pectoris
 • diabetes (cukrovku)
 • problémy se štítnou žlázou
 • zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty).

Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se používají při léčbě Parkinsonovy nemocideprese.

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval(a) tyto léky během uplynulých 2 týdnů.

 • tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.
 • betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte některý z nich.
 •  lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Vzhledem k nedostatečným údajům o používání tohoto přípravku v průběhu těhotenství a
kojení se má Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů.
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid
Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, která
může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:

 • Dospělí a děti od 10 let věku: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
 • Děti 6-10 let věku: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
 • Děti do 6 let věku: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a
Eukalyptus může způsobit ucpání nosu.
Obraťte se na svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 3 dnech.
 

Způsob podání:

1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku
stisknutím uzavřete.

2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.

3. Dospělí a děti od 10 let věku mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.

4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a)
Pokud použijete příliš mnoho přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a zaznamenáte jakékoli
nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle
návodu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

 • Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

 • Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní
tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy
zraku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 12 měsíců od prvního otevření lahvičky.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6.Obsah balení a další informace
Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml. Jeden vstřik (ekvivalentní 0,05 ml)
obsahuje přibližně 25 mikrogramů oxymetazolin-hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou: sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, polysorbát 80, benzylalkohol,
bezvodá kyselina citronová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl
acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, čištěná voda (viz bod 2
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid)
Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, roztok je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu.
Lahvička obsahuje 15 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo
Výrobce
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29,
747 70 Opava-Komárov
Česká republika
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Vicks Sinex Versopte Neus 0,5 mg/l neusspray oplossing
Bulharsko: Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор
Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
Estonsko: Sinex
Finsko: Vicks Sinex
Litva: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)
Lotyšsko: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums
Maďarsko: Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray
Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Portugalsko: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal
Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Rumunsko: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
4
Řecko: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml
Velká Británie: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution
Španělsko: SinexAloe 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal
Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 10. 2018
5

 

Informace o produktu

Výrobce: PROCTER & GAMBLE
Značka: VICKS
Kód výrobku: 213438
Kód EAN: 5410076294336
Kód SÚKL: 165064
Držitel rozhodnutí: PROCTER & GAMBLE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml) – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml) zobrazíte nebo stáhnete zde: Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml).pdf

Recenze (18)

Recenze produktu Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml)

Recenze od 18 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Přírodní
100 %

Pro mě nejlepší kapky do nosu, které jsem vyzkoušela.

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu Sinex Vicks aloe a eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml (15 ml)

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám