Lékárna.cz

SANORIN 1‰ nosní sprej, roztok 10 ml

Léčivý přípravek
SANORIN 1‰ nosní sprej, roztok 10 ml

Sanorin 1‰ ulevuje od příznaků akutní rýmy, zánětu čelistních dutin a zánětu Eustachovy trubice u dospělých a dospívajících od 15 let.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 109 Kč
69 Kč
Ušetříte: 37 % (40 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SANORIN 1‰ nosní sprej, roztok 10 ml

Sanorin 1‰ zmenšuje otok nosní sliznice a uvolňuje hlen z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachova trubice). Tím umožňuje volné dýchání nosem. Přípravek Sanorin 1‰ zmírňuje příznaky u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin a Eustachovy trubice. Nosní sprej Sanorin 1‰ mohou používat dospělí a dospívající od 15 let.

Doporučené dávkování

Dospělí a dospívající od 15 let aplikují 1-3 dávky přípravku. Přípravek se vstřikuje do obou nosních dírek několikrát denně (většinou 3x denně postačuje) v odstupu nejméně 4 hodin. Účinek nastupuje většinou do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin. Používá se krátkodobě, ne déle než 5 dnů. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení léčby.

Složení produktu

Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg v 10 ml. Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben a čištěná voda.

Balení obsahuje 10 ml.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
443284
Kód EAN:
8594183950044
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Nafazolin
Farmakoterapeutická skupina:
nosní léčiva | dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci | sympatomimetika samotná | nafazolin
Cesta podání:
Nosní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

sp.zn.sukls10464/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sanorin 1‰

nosní sprej, roztok (Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat
 3. Jak se Sanorin 1‰ používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá

Sanorin 1‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4 - 6 hodin. Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Při zánětu středního ucha používejte Sanorin 1‰ pouze po poradě s lékařem. Sanorin 1‰ mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat

Nepoužívejte Sanorin 1‰

 • jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
 • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sanorin 1‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak).
 • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy).
 • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem.
 • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak. Děti a dospívající

Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Další léčivé přípravky a Sanorin 1

‰ Při současném podávání přípravku Sanorin 1‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Sanorin 1‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sanorin 1‰ obsahuj

e konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak se Sanorin 1‰ používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, podávají se 1 až 3 dávky přípravku Sanorin1‰. Přípravek se vstřikuje do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 5 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.

Způsob použití

Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte, dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Před použitím sejměte ochranný kryt. Při aplikaci drže nádobku s přípravkem ve svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí lehce vdechněte nosem. Stejným způsobem ošetřete i druhou nosní dírku. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Jestliže jste použil(a) více Sanorinu 1‰, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN 1‰

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Velmi vzácně mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin 1‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin 1‰ obsahuje

Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg v 10 ml. Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben a čištěná voda.

Jak Sanorin 1‰ vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu. Průhledná nádobka (HDPE), komplet PAK se závitem - pumpa (PP), stoupací trubička (PE a PP), těsnění (PU-BU), nosní aplikátor (PP) s krytem (LDPE), příbalová informace, krabička.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Xantis Pharma Limited Lemesou 5, Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101 2112, Nicosia Kypr

Výrobce

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava - Komárov Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2017

SANORIN 1‰ nosní sprej, roztok 10 ml

80 %

OK

100 %
funguje
nic

100 %
nejlépe zabírá

léta používám a je pro mne nejlepší

100 %
spokojenost
nic

spokojenost

80 %
opravdu funguje na uvolneni natekle nosni sliznice
trosku stipe

pro me zivotne dulezity pripravek pri ryme

SANORIN 1‰ nosní sprej, roztok 10 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

SANORIN 0,5‰ nosní sprej 10 ml

Léčivý přípravek

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu…

Skladem více než 5 kusů

109 Kč 76 Kč -30 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.