Podrobné informace

Homeopatický přípravek.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: SABADILLA
Kód výrobku: 142412
Kód EAN: 3352710644133
Kód SÚKL: 77606
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/2

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls56340/2012


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SABADILLA 2CH-200CH, 3K-10MK

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
4 g granulí

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu :

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-ls-Lyon, Francie.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/592/92-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE

2/2
Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ15. NÁVOD K POUŽITÍ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se odůvodnění přijato.

Recenze

Recenze produktu BOIRON Sabadilla CH30 4 g

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Sabadilla CH30 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze