Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na pálení žáky a překyselení

RANISAN 75 MG 10X75MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11396

93 % 16 recenzí

Ranisan se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti.

Více informací

74
Běžná cena: 84 Kč, Ušetříte: 12 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (16)
Diskuze

Podrobné informace

Ranisan se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti.

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Značka: RANISAN
Kód výrobku: 11396
Kód EAN: 8595026439115
Kód SÚKL: 58292
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti. Přípravek mohou používat dospělí od 18 let. Mladiství od 16 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls263261/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

RANISAN 75 mg 

potahované tablety 

ranitidini hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Ranisan 75 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ranisan 75 mg užívat 
3.  Jak se Ranisan 75 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Ranisan 75 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Ranisan 75 mg a k čemu se používá 

 
Ranisan 75 mg patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Rychle se vstřebává 
ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou náplní žaludku. 
Ranisan  75 mg  se  užívá  ke  krátkodobé  léčbě  příznaků  pálení  žáhy  (bolestivý  pocit  pálení  na  hrudi 
stoupající až do úst), žaludečního překyselení a nevolnosti. 
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí od 18 let. 
Dospívající od 16 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ranisan 75 mg užívat 

 
Neužívejte Ranisan 75 mg 
-  jestliže jste alergický(á) na ranitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Ranisan 75 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  jestliže máte poruchu funkce jater a/nebo ledvin, 
-  jestliže jste staršího věku a Vaše játra a/nebo ledviny nepracují správně, 
-  jestliže jste na hemodialýze, 
-  jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  měl(a)  akutní  porfyrii  (velmi  vzácnou  poruchu  metabolismu 

červených  krvinek  projevující  se  zbarvením  moči  do  červena,  přecitlivělostí  kůže  na  světlo, 
zčervenáním zubů a ústupem dásní), 

-  jestliže trpíte chronickým plicním onemocněním, cukrovkou nebo máte oslabený imunitní systém. 
Pokud jste staršího věku nebo se u Vás v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku a zároveň 
s přípravkem  Ranisan  75 mg  užíváte  nesteroidní  antirevmatika,  bude  Vám  Váš  lékař  provádět 
pravidelné kontroly. 

2/4 

Před  zahájením  léčby  je  třeba  vhodnými  vyšetřeními  vyloučit  možnost  zhoubného  onemocnění 
u pacientů s žaludečním vředem. 
 
Upozornění a opatření 
Ranisan  75 mg  může  zakrývat  příznaky  jiných  onemocnění.  Informujte  ihned  svého  lékaře,  pokud 
máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu užívání tohoto přípravku: 
-  máte žaludeční vřed, 
-  bez známých příčin jste více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním, 
-  máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu, 
-  začal(a) jste zvracet potravu nebo krev, 
-  máte černou stolici (stolici s příměsí krve), 
-  léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů, 
-  trpíte stálým nechutenstvím nebo pálením žáhy po dobu 4 a více týdnů, 
-  máte žloutenku nebo závažné problémy s játry, 
-  je Vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily. 
 
Děti a dospívající 
Dětem a dospívajícím do 16 let se tento přípravek nedoporučuje podávat kvůli nedostatečným údajům 
o bezpečnosti jeho podávání u této populace. 
 
Další léčivé přípravky a Ranisan 75 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména  je  nutné,  abyste  se  před  užíváním  přípravku  Ranisan  75 mg  poradil(a)  s lékařem,  jestliže 
užíváte některé z následujících přípravků: 
-  vysoké dávky (2 g) sukralfátu – Ranisan 75 mg by měl být užíván 2 hodiny před těmito přípravky, 
-  léčivé  přípravky,  jejichž  vstřebávání  je  závislé  na  pH  (např.  ketokonazol  –  lék  proti  plísňovým 

onemocněním,  glipizid  –  lék  používaný  k úpravě  hladiny  cukru  v krvi,  midazolam,  triazolam  – 
léky  na  zklidnění  či  proti nespavosti,  atazanavir,  delaviridin  –  léky  k léčbě  HIV,  gefitinib  –  lék 
k léčbě zhoubného nádoru plic), 

-  warfarin (lék na snížení tvorby krevních sraženin), 
-  prokainamid a N-acetylprokainamid (léky k léčbě poruch srdečního rytmu). 
 
Pokud užíváte některý z

 

výše uvedených přípravků, poraďte se s lékařem, protože bude možná nutné 

upravit dávkování.

 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné  nebo  kojící  ženy  mají  užívat  Ranisan  75 mg  jen  ze  zvlášť  závažných  důvodů  a  jen  po 
posouzení lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by ranitidin měl vliv na řízení dopravních prostředků a/nebo obsluhu strojů. 
 
 
3. 

Jak se Ranisan 75 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí obvykle užívají 1 tabletu při obtížích. V průběhu 24 hodin lze 
užít nejvýše dvě tablety. 
Dospívajícím  od  16  let  dávku  určí  lékař.  Pacientům  mladším  než  16  let  se  tento  přípravek 
nedoporučuje podávat. 
 

3/4 

Potahované tablety se užívají nerozkousané s dostatečným  množstvím tekutiny (např. sklenicí vody) 
nezávisle na jídle. 
 
Bez  porady  s lékařem  lze  přípravek  užívat  nejdéle  5  dní.  Pokud  nedojde  k úlevě,  nebo  dojde  ke 
zhoršení příznaků, navštivte svého lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ranisan 75 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ranisan 75 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Jestliže  zaznamenáte  následující  příznaky,  přestaňte  Ranisan  75 mg  užívat  a ihned informujte  svého 
lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici: 
-  alergická  reakce  (kopřivka,  otok  obličeje,  rtů,  úst  nebo  krku,  které  mohou  vyvolat  obtíže  při 

polykání nebo dýchací obtíže, horečka, zúžení průdušek, pokles krevního tlaku a bolest na hrudi). 
Jedná  se  o závažný,  ale  vzácný  nežádoucí  účinek,  který  může  postihnout  až  1  pacienta  z 1000. 
Může být nutná okamžitá lékařská péče nebo hospitalizace. 

 
Další nežádoucí účinky: 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  bolest břicha, 
-  zácpa, 
-  nevolnost. 
Tyto nežádoucí účinky obvykle ustoupí během pokračující léčby. 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000) 
-  přechodné změny v hladinách jaterních enzymů (odezní po vysazení léku), 
-  kožní vyrážka, 
-  zvýšení hladiny kreatininu v krvi. 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000) 
-  změny krevního obrazu (pokles počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček; tyto změny 

odezní  po  vysazení  léku),  pokles  až  úplné  vymizení  určitého  typu  bílých  krvinek,  pokles  počtu 
všech bílých krvinek, někdy s částečným nebo úplným útlumem kostní dřeně, 

-  anafylaktický šok (závažná, život ohrožující alergická reakce), 
-  stavy zmatenosti, deprese a halucinace (tyto nežádoucí účinky odezní po vysazení léku a vyskytují 

se převážně u těžce nemocných pacientů, starších osob a pacientů s poruchou funkce ledvin), 

-  bolest hlavy (někdy silná), 
-  závrať, 
-  mimovolní pohyby, 
-  rozmazané vidění (odezní po vysazení léku), 
-  poruchy srdečního rytmu, 
-  zánět cév (vaskulitida), 
-  akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida), 
-  průjem, 
-  zánět jater (hepatitida) se žloutenkou nebo bez ní (obvykle odezní po vysazení léku), 
-  erythema multiforme (kožní reakce s nepravidelnými červenými skvrnami), 
-  vypadávání vlasů, 
-  bolest kloubů, 

4/4 

-  bolest svalů, 
-  akutní zánět ledvin (intersticiální nefritida), 
-  impotence (odezní po vysazení léku), 
-  zvětšení prsou u mužů, 
-  tvorba a vylučování mateřského mléka mimo období kojení. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  dušnost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Ranisan 75 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v suchu a temnu, při teplotě 15–25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Ranisan 75 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  ranitidini  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  ranitidini 
hydrochloridum 84 mg, což odpovídá ranitidinum 75,26 mg. 
Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob,  kopovidon,  povidon  25, 
magnesium-stearát, hypromelosa 2506/15, hypromelosa 2506/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, žlutý 
oxid železitý, červený oxid železitý, simetikonová emulze. 
 
Jak Ranisan 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Ranisan 75 mg jsou kulaté, bikonvexní, světle růžové potahované tablety (čočkovitý tvar) o průměru 
7 mm. 
Ranisan 75 mg je dodáván v balení po 10 potahovaných tabletách. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 10. 2017. 
 

Recenze (16)

Recenze produktu RANISAN 75 MG 10X75MG Potahované tablety

Recenze od 16 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

80 %

Jako jediný pomáhá

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu RANISAN 75 MG 10X75MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

JOLANA P.

100 % 16/04/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám