Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL 10 Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229852

100 % 6 recenzí

Se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.

Více informací

115
Běžná cena: 149 Kč, Ušetříte: 23 % (34 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: PROCTO-GLYVENOL
Kód výrobku: 229852
Kód EAN: 8594002952907
Kód SÚKL: 180555
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od
svědění, píchání a bolesti způsobené hemeroidy.

1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidocainu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls74884/2015 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Procto-Glyvenol

 

400 mg + 40 mg 

čípky 

 

(tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo      

    lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny     
    v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-     Pokud se do 7  dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.

 Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 

2.

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 

3.

 Jak se Procto-Glyvenol používá 

4.

 Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 

1.  Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou 
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění. 
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. 
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od 
svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy. 
 
1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 

Nepoužívejte Procto-Glyvenol 
- jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Upozornění a opatření 
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Děti a dospívající: 

 

2/5 

Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem. 

Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými 
přípravky. 

 Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte  

Procto-Glyvenol. 
 

Procto-Glyvenol s jídlem a pitím 
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla. 
 

Těhotenství a kojení a plodnost: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek Procto-Glyvenol se nemá používat během prvních třech měsíců těhotenství. 
Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, 
nesmíte však překročit doporučené dávkování. 
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly provedeny.  
Studie u zvířat nepotvrdily žádný vliv na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje. 

 

3.  Jak se Procto-Glyvenol používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

 

Pokud jsou příznaky akutní: 

Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.  

 

Pokud se potíže zmenšily: 

Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Použití u dětí  
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem. 
 
Zabraňte kontaktu s očima. 
Nepolykejte, 

při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.

 

 

 

 

 

3/5 

 

 

 

 

 

Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu. 

                                                   

 

 

Jestiže jste 

použil(a)

 více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a) 

Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste 
použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře. 

 

Jestliže jste 

zapomněl(a)

 použít přípravek Procto-Glyvenol 

Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. 
Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá 

Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění 
nezmizí. 
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým 
lékařem. 
 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.   
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: Velmi časté: 
více než 1 z 10 léčených osob. Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených 
osob. Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně 
než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 
léčených osob. Není známo: z dostupných údajů nelze určit.  
 

 

4/5 

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob): 
• kopřivka 
• pálení, svědění nebo vyrážka v místě aplikace 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených osob): 
• alergická reakce (anafylaktická reakce) 
• poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti srdečního tepu) 
• dýchací obtíže 
• otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla 
 
Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a 
PŘESTAŇTE používat tento přípravek. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5.  Jak Procto-Glyvenol uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 

6.   Obsah balení a další informace 

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje 

Léčivé látky: tribenosidum 400 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg  
v 1 čípku. 
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35. 

 

Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Procto-Glyvenol jsou 

bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.  

Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce. 

 
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 

 

5/5 

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika 
 
Výrobce: 
Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.8.2015 

 

Recenze (6)

Recenze produktu PROCTO-GLYVENOL 10 Čípek

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Doporučuji.

100 %

100 %

100 %

rychle zabírá na bolest

byl mi doporučen
rychle odstraní bolest
celkem tvrdý obal na čípku,který jde špatně rozdělat
pokud nemáte po ruce nůžky nebo nožík,je to obtížné,ale asi to tak musí být,aby byl čípek dobře chráněný
jinak proti nic
100 %

Vždy zaberou

100 %

Kvalitní a funkční lék

Diskuze

Diskuze k produktu PROCTO-GLYVENOL 10 Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ivana N.

100 % 25/12/2012

Vždy zaberou

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám