Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

OROFAR Pastilky rozpustné v ústech 24 kusů

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 368027

Orofar pastiky se užívají k léčbě zánětů ústní dutiny a hltanu, při bolestech v krku spojených s nachlazením, také k léčbě aftů a zánětů dásní.

Více informací

142
Ušetříte: 10 % (15 Kč)
Běžná cena: 157 Kč

Skladem

Zboží odešleme 19. 11. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 11. 2018.

Zboží odešleme 19. 11. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 11. 2018.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OROFAR Pastilky rozpustné v ústech 24 kusů

Orofar pastiky se užívají k léčbě zánětů ústní dutiny a hltanu, při bolestech v krku spojených s nachlazením, také k léčbě aftů a zánětů dásní.

sp.zn. sukls25729/2017
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
OROFAR pastilky OROFAR
orální sprej, roztok.
Benzoxonii chloridum
Lidocaini hydrochloridum monohydricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Orofar a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orofar užívat
3. Jak se Orofar užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Orofar uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE OROFAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Orofar obsahuje antiseptikum (látku s desinfekčními účinky), benzoxonii chloridum a anestetikum (látku, která znecitlivuje místo bolesti), lidocaini hydrochloridum monohydricum. Orofar působí proti bakteriím, virům a houbám, které způsobují infekce ústní dutiny a hrdla. Orofar poskytuje úlevu od bolestí v krku a ústní dutině.
Orofar se používá k úlevě od příznaků souvisejících s infekcí ústní dutiny a hrdla: bolesti
v krku spojené s nachlazením, zánětem hltanu nebo hrtanu, při léčbě stomatitidy, aftů a zánětu
dásní.
Orofar může být užíván jako pomocná léčba při angíně.
Orofar je určen pro dospělé a pro děti a dospívající od 4 do 18 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OROFAR UŽÍVAT Neužívejte Orofar, jestliže jste alergický/á na:
- benzoxonium-chlorid nebo jiné kvartérní amoniové sloučeniny,
- kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 a na konci bodu 2),
- lidokain-hydrochlorid nebo na jiná lokální anestetika obsahující amidovou skupinu.

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Orofar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
- jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud máte velké potíže při polykání
Pokud se příznaky nezlepší nebo přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se o další léčbě se svým lékařem.
Orofar, sprej, roztok: dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí a nevdechovali ho (během aplikace spreje zadržte dech). Pacienti s poraněním nebo lézemi v ústní dutině a na sliznici hltanu by měli Orofar používat s opatrností.
Děti
Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.
Další léčivé přípravky a Orofar:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Orofar s jídlem, pitím a alkoholem
Orofar by neměl být užíván bezprostředně před nebo během pití a jídla, protože účinek lokálního anestetika lidokainu může způsobit dočasné znecitlivění ústní dutiny a hrdla a tím ovlivnit polykání. Nejezte a nepijte tak dlouho, jak bude trvat znecitlivění.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Orofar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace týkající se pomocných látek obsažených v Orofaru

Orofar pastilky obsahují

Sorbitol (E420): jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než začnete tento přípravek užívat.
Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:
Ethanol: tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg
v jedné dávce (objem jednoho vstřiku spreje je 140 l ± 25%, což odpovídá obsahu ethanolu
13,132 mg ± 25% a maximální dávka je 4 vstřiky najednou).

3. JAK SE OROFAR UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Pastilky
Děti ve věku 4-11 let:
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Neužívejte více než 6 pastilek za
24 hodin.
Dospělí a děti od 12 let:
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Pokud je to potřeba, v případě vážných bolestí v krku, je možné užívat 1 pastilku každé 1-2 hodiny. Neužívejte více než 10 pastilek za 24 hodin.

Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.
Nežvýkejte ani nepolykejte pastilky. Nepřekračujte doporučené dávkování. Orální sprej, roztok
Děti ve věku 4-11 let:
Vstříkněte Orofar sprej 2 krát nebo 3 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zopakujte podle potřeby 3-6 krát denně. Interval mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 2-3 hodiny. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte u dětí, které nejsou schopny zadržet dech při vstřikování spreje.
Dospělí a děti od 12 let:
Vstříkněte sprej 4 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zopakujte podle potřeby 3-6 krát denně, s dodržením intervalu nejméně 2 -3 hodiny mezi jednotlivými dávkami.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Způsob podání

- Odstraňte ochranný kryt.
- Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádobky s pumpičkou.
- Před prvním použitím aktivujte pumpičku tak, že několikrát stiskněte aplikátor (držte dál od obličeje), dokud se sprej neuvolní do vzduchu.
- Držte lahvičku ve svislé poloze a vstříkněte sprej do ústní dutiny nebo do její zadní části.
Zadržte dech, zatímco sprej vstřikujete.
- Aplikátor po použití očistěte a usušte a uložte ho do krabičky k dalšímu použití.
Aplikátor by měl být používán pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu
infekce.
V případě poškození aplikátoru přípravek nepoužívejte.
Použití u dětí:
Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Orofar, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě
kontaktujte vašeho lékaře nebo lékárníka.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat Orofar a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnou následující příznaky možné alergické reakce:
potíže s dýcháním nebo polykáním otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku
závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů). Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)
podráždění nebo pocit brnění v ústní dutině nebo hrdle.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK OROFAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento p řípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Použitelné do:.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Orofar, pastilky
Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Orofar, orální sprej, roztok
Uchovávejte při teplotě do 30° C
Orofar, orální sprej, roztok:
Zlikvidujte prázdnou lahvičku a aplikátor opatrně do recyklačního koše.
Nepoužité či prošlé léky spolu s aplikátorem vraťte do lékárny pro bezpečnou likvidaci.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které už nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Orofar obsahuje:

Léčivými látkami jsou benzoxonii chloridum a lidocaini hydrochloridum monohydricum.
Jedna pastilka obsahuje benzoxonii chloridum 1 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum
1 mg.
Jeden ml roztoku obsahuje benzoxonii chloridum 2 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum
1,5 mg.
Dalšími pomocnými látkami jsou:
Orofar, pastilky obsahují:
Sorbitol (E420), mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát
sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, monohydrát
kyseliny citronové.5/5
Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:
Ethanol 96% V/V, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice máty peprné,
menthol, čištěná voda.
Jak Orofar vypadá a co obsahuje toto balení:
Orofar, pastilky
Pastilky jsou k dostání v Al blistru.
Pastilky jsou bílé až nažloutlé, kulaté bikonvexní pastilky, na jedné straně s logem firmy Zyma a na druhé straně s označením OR.
Velikost balení: 8, 16, 24 pastilek
Orofar, orální sprej, roztok:
Dodává se jako orální sprej, roztok v nádobce s kovovým uzávěrem, mechanickým dávkovačem a ochranným krytem. Ústní aplikátor je k dispozici v krabičce.
Roztok je bezbarvý a čirý.
Velikost balení: 30 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Výrobce:
Orofar, pastilky:
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Orofar, orální sprej, roztok:
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2017

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS S.R.O.
Značka: OROFAR
Produktová řada: OROFAR Pastilky
Kód výrobku: 368027
Kód EAN: 8596149002149
Kód SÚKL: 0218085
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy je vhodné Orofar užívat? Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní. Orofar může být také užíván na doporučení lékaře jako pomocná léčba při angíně. Orofar roztok je doporučován k odstranění zubního plaku. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 4 roky.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu OROFAR Pastilky rozpustné v ústech 24 kusů

Diskuze

Diskuze k produktu OROFAR Pastilky rozpustné v ústech 24 kusů

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám