Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 MG 12X60MG Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65025
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 65025
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100117
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI
Přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg se používá: - ke zmírnění mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti uší, bolesti v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolesti a bolesti při zranění měkkých tkání; - při horečkách, včetně horečnatého stavu po očkování; - při bolestech a horečkách doprovázejících nachlazení a chřipku. Podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg se doporučuje v případě, že lék nelze podávat ústy nebo pokud pacient zvrací. Přípravek je určen malým dětem od 3 měsíců o tělesné hmotnosti 6 kg a vyšší. Z důvodů bezpečnosti však následující text obsahuje i údaje týkající se užívání dospělými pacienty.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/8 

sp.zn.sukls60139/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nurofen pro děti čípky 60 mg 

ibuprofen 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře  nebo  lékárníka.  Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  musíte 

Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  užívat  pečlivě  podle  návodu,  aby  bylo  dosaženo  co  nejlepšího 
prospěchu. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud  se  po  24 hodinách  u kojenců  ve  věku  3 – 5 měsíců  nebo  po  3 dnech  u dětí  starších  6ti 
měsíců příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 

 

Jestliže  se  jakýkoliv  nežádoucí  účinek  zhorší  nebo  zaznamenáte  nežádoucí  účinek,  který  není 
uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Nurofen pro děti čípky 60 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti čípky 60 mg používat 

3. 

Jak se Nurofen pro děti čípky 60 mg používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Nurofen pro děti čípky 60 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je  Nurofen pro děti čípky 60 mg a k čemu se používá 

 

Ibuprofen  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID).  Tyto  léčivé 
přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu. 

 
Nurofen pro děti čípky 60 mg je určený k symptomatické léčbě: 

 

horečky, včetně horečky po očkování; 

 

mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest uší, bolest v krku, bolesti 
při  prořezávání  zubů,  pooperační  bolest  a  bolest  při  zranění  měkkých  tkání  (pohmoždění, 

podvrtnutí apod.) a dále bolestí a horečky provázejících nachlazení a chřipku. 

 

Použití  přípravku  Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  se  doporučuje  v případě,  že  perorální  (ústy)  podání 
léku není vhodné, například pokud pacient zvrací. 
 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti čípky 60 mg používat 

 

Nepoužívejte Nurofen pro děti čípky 60 mg: 

 

jestliže  jste  Vy  nebo  Vaše  dítě  alergický(á)  na  ibuprofen,  jiné  podobné  léky  proti  bolesti  ze 

skupiny  nesteroidních  protizánětlivých  léků  (NSAID)  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže  se  u Vás  nebo  u Vašeho  dítěte  po  použití  ibuprofenu,  kyseliny  acetylsalicylové  nebo 

jiného  léku  proti  bolesti  (NSAID)  někdy  vyskytla  dušnost,  astma,  rýma,  otok  obličeje  a/nebo 
rukou nebo kopřivka; 

2/8 

 

jestliže  Vy  nebo  Vaše  dítě  trpíte  nebo  jste  někdy  trpěl(a)  krvácením  nebo  proděravěním 
(perforací) v trávicím traktu v souvislosti s užíváním NSAID; 

 

jestliže Vy nebo Vaše dítě v současné době máte nebo jste někdy měl(a) dvě nebo více epizod 
žaludečního/dvanáctníkového vředového onemocnění (peptický vřed) či krvácení; 

 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě mozkovo-cévní nebo jiné aktivní krvácení; 

 

jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte neobjasněnou poruchou krvetvorby; 

 

v případě  těžké  dehydratace  (způsobené  zvracením,  průjmem  nebo  nedostatečným  příjmem 
tekutin); 

 

jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte závažnou poruchou funkce jater, ledvin nebo selháváním srdce; 

 

přípravek nepoužívejte v posledních třech měsících těhotenství; 

 

jestliže Vaše dítě váží méně než 6 kg (nedosáhlo 3 měsíců věku). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg se poraďte se svým lékařem nebo 

lékárníkem : 

 

jestliže  máte  některá  kožní  onemocnění  (systémový  lupus  erythematodes  (SLE)  nebo  smíšená 

choroba pojivové tkáně);  

 

jestliže  trpíte  závažnými  kožními  reakcemi,  jako  např.  exfoliativní  dermatitida,  Stevens-

Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza;  Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  se  musí 
okamžitě  vysadit  při  prvním  výskytu  vyrážky  na  kůži,  změny  na  sliznicích  nebo  při  jakýchkoliv 
jiných známkách alergických reakcí;  

 

máte-li určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii); 

 

jestliže trpíte poruchami srážlivosti krve; 

 

jestliže  Vy  nebo  Vaše  dítě  trpíte  nebo  jste  v minulosti  trpěl(a)  onemocněním  střev  (ulcerózní 
kolitida nebo Crohnova nemoc);  

 

při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru; 

 

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěl(a) na vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;  

 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě sníženou funkci ledvin; 

 

jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte poruchou funkce jater; 

 

jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) astmatem nebo alergií, protože se 

může objevit dušnost; 

 

jestliže  Vám  nebo  Vašemu  dítěti  někdy  diagnostikovali  sennou  rýmu,  nosní  polypy  nebo 
chronickou obstrukční chorobu plic, protože v takových případech je zvýšené riziko alergických 

reakcí;  tyto  alergické  reakce  se  mohou  projevit  jako  astmatické  záchvaty  (tzv.  analgetické 
astma), Quinckeho edém nebo kopřivka; 

 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě problémy se srdcem, překonal(a) jste v minulosti cévní příhodu 
nebo  se  domníváte,  že  byste  mohl(a)  být  ohrožen(a)  těmito  stavy  (například  máte-li  vysoký 
krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu nebo případně kouříte), měl(a) byste se 

o Vaši léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem; 

 

léčivé přípravky, jako je Nurofen pro děti čípky 60 mg, mohou být spojovány s mírně zvýšeným 

rizikem srdeční (infarkt  myokardu)  nebo cévní mozkové příhody; riziko  je více pravděpodobné 
při  používání  vysokých  dávek  a  dlouhodobé  léčbě;  nepřekračujte  doporučené  dávkování  ani 
dobu  léčby,  která  je  24 hodin  u kojenců  ve  věku  3 až 5 měsíců  a  3 dny  u dětí  starších  6ti 

měsíců;   

 

v případě  delšího  podávání  přípravku  Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  se  požaduje  pravidelná 

kontrola jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;  

 

nežádoucí  účinky  je  možno  minimalizovat  použitím  nejnižší  účinné  látky  po  co  nejkratší  dobu 

nezbytnou k potlačení příznaků;  

 

u starších osob existuje zvýšené riziko nežádoucích účinků; 

 

obecně  platí,  že  habituální  užívání  (několika  druhů)  analgetik  může  vést  k trvalým  závažným 

problémům s ledvinami; toto riziko může být zvýšeno při tělesné námaze spojené se ztrátou solí 
a dehydratací a proto je  tomu třeba zabránit; 

 

dlouhodobé  užívání  jakýchkoliv  léků  proti  bolesti  hlavy  může  vést  ke zhoršení  bolesti  hlavy; 
pokud tato situace nastala nebo máte-li podezření, že nastala, měl(a) byste vyhledat lékařskou 
pomoc  a  léčba  by  měla  být  přerušena;  diagnóza  bolesti  hlavy  z nadužívání  léků  by  se  měla 

očekávat  u pacientů,  kteří  mají  časté  nebo  každodenní  bolesti  hlavy  navzdory  (nebo  kvůli) 
pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy;  

3/8 

 

jestliže máte Vy nebo Vaše dítě krvácení, vředy nebo proděravění (perforaci) v trávící soustavě 
v souvislosti  s používáním  tohoto  léku;  tato  onemocnění  nemusí  mít  nevyhnutelně  varovné 

příznaky, neobjevují se pouze u pacientů, kteří je  prodělali v minulosti, a mohou být smrtelná; 
když se objeví krvácení nebo vřed v trávící soustavě, léčbu je nutné okamžitě  ukončit; 

 

opatrnost je nutná v případě, že Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léky, které mohou zvyšovat 
riziko vzniku vředů nebo krvácení, jako jsou kortikosteroidy  používané ústy (jako prednisolon), 

léky na ředění krve (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky 
na depresi) nebo protidestičkové léky (jako kyselina acetylsalicylová); 

 

současné  používání  s  NSAID  včetně  specifických  inhibitorů  cyklooxygenázy-2  (COX-2)  jako  je 

například  celecoxib  či etoricoxib),  zvyšuje  riziko nežádoucích účinků (viz  níže  bod “Další léčivé 
přípravky a Nurofen pro děti čípky 60 mg”). 

 

pokud  Vy  nebo  Vaše  dítě  trpíte  planými  neštovicemi,  doporučuje  se  Nurofen  pro  děti  čípky 
60 mg neužívat; 

 

u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin; 

 

lékařský dohled je zvláště důležitý přímo po větším chirurgickém zákroku; 

 

léky typu NSAID mohou maskovat příznaky infekcí a horečky.  

 
Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti čípky 60 mg: 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Jakým lékům byste se měl(a) vyhnout, když užíváte Nurofen pro děti čípky 60 mg: 

 

některé  léky,  jako  jsou  antikoagulancia  (proti  srážení  krve)  (např.  kyselina  acetylsalicylová, 

warfarin, tiklopidin);  

 

některé  léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku  (ACE inhibitory,  např.  kaptopril,  beta-blokátory, 
antagonisté angiotensinu II);  

 

některé léky na léčbu bolesti a zánětů (např. kyselina acetylsalicylová, s výjimkou případů, když 
Vám nízké dávky doporučil Váš lékař); 

 

některé  nesteroidní  protizánětlivé  přípravky  (NSAID),  včetně  selektivních  inhibitorů 
cyklooxygenázy-2 (léky proti bolesti) a dokonce i  

 

některé další léčivé přípravky, které mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem nebo jím mohou být 
ovlivněny. 

 

Vždy se poraďte s lékařem předtím, než začnete používat ibuprofen spolu s dalšími léky. 
 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě používáte nebo 
jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

Lékaře nebo lékárníka zejména informujte, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte: 
kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID (léky 
proti zánětu a bolesti) 

jelikož se může zvýšit riziko vředů nebo krvácení 
v trávící soustavě 

digoxin (lék používaný při srdeční 
nedostatečnosti) 

jelikož může být zesílen účinek digoxinu 

glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující 
kortizon nebo jemu podobné látky) 

jelikož se může zvyšovat riziko vředů nebo 
krvácení v trávící soustavě 

protidestičkové léky (lék proti srážení krve) 

jelikož se může zvyšovat riziko krvácení 

kyselinu acetylsalicylovou (v nízkých dávkách) 

jelikož může být narušen účinek ředění krve 

léky na ředění krve (jako je warfarin) 

jelikož ibuprofen může zesilovat účinky těchto 
léků 

fenytoin (lék proti epilepsii) 

jelikož může být zesílen účinek fenytoinu 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu (léky používané k léčbě depresí) 

protože tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení 
v trávící soustavě 

4/8 

lithium (lék na maniodepresivní chorobu a 
deprese) 

jelikož může být zesílen účinek lithia 

probenecid a sulfinpyrazony (léky proti dně) 

jelikož může být zpožděno vylučování ibuprofenu 

léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění 

jelikož ibuprofen může snižovat účinky těchto 

léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko 
poškození ledvin 

kalium šetřící diuretika (tablety na odvodnění) 

jelikož to může vést k hyperkalémii (zvýšené 
hladině draslíku v krvi) 

methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu)  jelikož účinek methotrexátu může být zesílen 

takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky) 

jelikož může dojít k poškození ledvin 

zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS) 

jelikož užívání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 
mg může vést ke zvýšenému riziku krvácení do 

kloubů nebo ke krvácení, které vede k otokům 
u hemofiliků pozitivních na HIV 

deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu 
cukrovky) 

mohou být možné interakce 

chinolonová antibiotika 

jelikož může být zvýšeno riziko vzniku křečí 

inhibitory CYP2C9 

současné užívání ibuprofenu a inhibitorů CYP2C9 

může zvýšit působení ibuprofenu (substrát 
CYP2C9); ve studii s vorikonazolem a 
flukonazolem (CYP2C9 inhibitory) byla prokázána 

zvýšená expozice S(+)-ibuprofenu přibližně o 80 
až 100 %; pokud jsou souběžně užívány i účinné 

CYP2C9 inhibitory, a to zejména při podávání 
vysokých dávek ibuprofenu současně 

s vorikonazolem a nebo flukonazolem (léky 
používané na léčbu infekcí způsobených 
houbami), je potřeba zvážit snížení dávky 

ibuprofenu. 

 
Nurofen pro děti čípky 60 mg s alkoholem 

Neměli by jste pít alkohol během používání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg. Některé nežádoucí 
účinky, jako jsou nežádoucí účinky postihující gastrointestinální (zažívací) trakt nebo centrální nervový 
systém,  mohou  být  pravděpodobnější,  pokud  současně  s  přípravkem  Nurofen  pro  děti  čípky  60  mg 

požijete alkohol. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  myslíte,  že  byste  mohla  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Těhotenství: 
Pokud  jste  během  používání  přípravku  Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  otěhotněla,  povězte  to  svému 
lékaři. Neužívejte tento přípravek v posledních třech měsících těhotenství. Jeho používání se vyhněte i 

během prvních šesti měsíců těhotenství, ledaže by Vám lékař výslovně doporučil jej používat. 
 
Kojení: 

Tento  lék  přechází  do  mateřského  mléka,  ale  pokud  se  Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  používá 
v doporučené dávce a po co nejkratší dobu, může se užívat během kojení.  

 

5/8 

Plodnost: 
Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou narušit plodnost žen. Tento účinek 

po vysazení léku vymizí. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Krátkodobé používání tohoto přípravku nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit 

a obsluhovat stroje. 
 
 

3. 

Jak se Nurofen pro děti čípky 60 mg používá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nurofen  pro  děti  čípky  60 mg  se  smí  podávat  pouze  dětem  starším  3 měsíců  s tělesnou  hmotností 

nejméně  6 kg.  Maximální  jednotlivá  dávka  nemá  přesáhnout  10 mg/kg  tělesné  hmotnosti.  Interval 
mezi jednotlivými dávkami nesmí být kratší než 6 hodin. Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 
20 - 30 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do tří až čtyř jednotlivých dávek.  
 

Pro Nurofen pro děti čípky 60 mg můžete použít následující vodítko (tělesná hmotnost dítěte je 
důležitější než věk): 

Tělesná hmotnost dítěte 
(Věk)
 

Dávka 

Jak často? 

6 – 8 kg 

(3 až 9 měsíců) 

1 čípek 

V případě potřeby podejte další čípek po minimálně 
6 - 8 hodinách, ne více než 3 čípky během 24 hodin 

8 – 12,5 kg 
(9 měsíců až 2 roky) 

1 čípek 

V případě potřeby podejte další čípek po minimálně 

6 hodinách, ne více než 4 čípky během 24 hodin 

 
Čípky jsou  určeny k podání do  konečníku;  nutno zavádět špičkou napřed. Pro lepší  podání lze  čípek 
nejprve zahřát v dlaních. 

 
Ke krátkodobému užívání. 

 
U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékařskou pomoc pokud se příznaky zhorší nebo do 
24 hodin pokud příznaky přetrvávají. 

 
Pokud  je  u dětí  od  6ti  měsíců  nutné  podávat  tento  léčivý  přípravek  déle  než  3 dny  nebo  pokud  se 

zhorší příznaky onemocnění, je třeba poradit se s lékařem.  
 

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg, než jste měl(a) 
Vyhledejte okamžitě lékaře.  

Mohou  se  objevit  následující  příznaky:  nevolnost,  zvracení,  bolest  břicha  nebo  méně  často  průjem. 
Kromě  toho  též  bolest  hlavy,  krvácení  v trávicím  ústrojí,  závratě,  ospalost,  nystagmus  (mimovolné 
rychlé pohyby očí), rozmazané vidění, zvonění v uších, nízký krevní tlak, excitace, dezorientace (ztráta 

orientace),  koma,  křeče,  ztráta  vědomí,  hyperkalémie  (zvýšení  hladiny  draslíka  v krvi),  metabolická 
acidóza  (překyselení  organizmu),  vyšší  protrombinový  čas/INR  (čas  srážení  krve),  akutní  selhání 

ledvin, poškození jater, útlum dýchání, cyanóza (modrání kůže) a exacerbace astmatu u astmatiků.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 

 

6/8 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti čípky 60 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 

Je možné, že se u Vás objeví jeden ze známých nežádoucích účinků NSAID (viz níže). Pokud tomu tak 
bude nebo máte-li obavy, přestaňte užívat tento léčivý přípravek, a co nejdříve  se poraďte se  svým 

lékařem. U starších pacientů užívajících tento přípravek je zvýšené riziko vzniku problémů souvisejících 
s nežádoucími účinky.  
 

PŘESTAŇTE užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud 
zaznamenáte: 

 

příznaky krvácení v trávící soustavě, jako jsou silné bolesti břicha, černá dehtovitá stolice, 
zvracení krve nebo tmavé masy, které vypadají jako kávová sedlina; 

 

příznaky  velmi  vzácné,  avšak  závažné  alergické  reakce,  jako  jsou  zhoršení  astmatu, 

neobjasněný sípot nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo krku, těžké dýchání, bušení srdce, 
pokles krevního tlaku vedoucí k šoku; tyto příznaky se mohou objevit i v případě prvního použití 
tohoto léku;  

 

závažné kožní reakce, jako jsou vyrážky pokrývající celé tělo, odlupování kůže, puchýře nebo 

šupiny na kůži. 

 
Oznámte lékaři, pokud zaznamenáte níže uvedené možné nežádoucí účinky: 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

 

žaludeční  obtíže,  jako  jsou  pálení  žáhy,  bolest  břicha  a  nevolnost,  poruchy  trávení,  průjem, 

zvracení, plynatost (větry), zácpa a mírné krvácení v žaludku a/nebo ve střevech, jež může ve 
výjimečných případech způsobit anémii. 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

 

vředy v trávící soustavě, proděravění (perforace) nebo krvácení do trávicí soustavy, zánět ústní 

sliznice  s tvorbou  vřídků,  zhoršení  existujících  střevních  onemocnění  (ulcerózní  kolitida  nebo 
Crohnova choroba), gastritida, místní podráždění konečníku; 

 

poruchy  centrální  nervové  soustavy,  jako  jsou  bolest  hlavy,  závratě,  ospalost,  vzrušení, 
podrážděnost nebo únava; 

 

poruchy zraku; 

 

různé kožní vyrážky; 

 

reakce z přecitlivěnosti s kopřivkou a svěděním. 

 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

 

tinitus (zvonění v uších); 

 

zvýšená  koncentrace  močoviny  v krvi,  bolest  v slabinách  a/nebo  v břiše,  výskyt  krve  v moči  a 
horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza);  

 

snížená koncentrace hemoglobinu. 

 

Velmi vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

 

zánět jícnu, zánět slinivky břišní (pankreatitida) a výskyt membránových zúžení ve střevech;  

 

selhávání srdce, infarkt myokardu a otok obličeje nebo rukou (edém); 

 

vylučování menšího množství moči než obvykle a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním 
tlakem  nebo  sníženou  funkcí  ledvin),  otok  (edém)  a  zakalená  moč  (nefrotický  syndrom); 

zánětlivé  onemocnění  ledvin  (intersticiální  nefritida),  jež  může  vést  k akutnímu  selhání  ledvin; 
jestliže  zaznamenáte  jeden  z výše  uvedených  příznaků  nebo  máte-li  pocit  celkové  slabosti, 
přestaňte Nurofen pro děti čípky 60 mg užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by 

se mohlo jednat o první příznaky poškození ledvin nebo selhání ledvin; 

 

psychotické reakce, deprese; 

 

vysoký krevní tlak, zánět cév (vaskulitida); 

 

bušení srdce (palpitace); 

7/8 

 

poruchy jater, poškození jater zejména při dlouhodobé léčbě (prvními příznaky může být změna 
zbarvení kůže), selhání jater, akutní zánět jater (hepatitida); 

 

poruchy  krvetvorby  -  první  příznaky  jsou:  horečka,  bolest  v krku,  povrchové  vřídky  v dutině 
ústní,  příznaky  obdobné  chřipce,  silný  pocit  vyčerpání,  krvácení  z nosu  a  do  kůže  a 

nevysvětlitelné modřiny; v těchto případech musíte okamžitě přerušit léčbu a vyhledat lékařskou 
pomoc; určitě nezačínejte se samoléčbou léky proti bolesti nebo snížení horečky (antipyretika); 

 

závažné kožní infekce a komplikace měkkých tkání při infekci planými neštovicemi; 

 

bylo  popsáno  zhoršení  zánětů  spojených  s infekcí  (např.  nekrotizující  fasciitida)  souvisejících 
s užíváním  určitých  léků  proti  bolesti  (NSAID);  pokud  se  objeví  příznaky  infekce  nebo  dojde 

k jejich  zhoršení,  musíte  neprodleně  vyhledat  lékařskou  pomoc,  aby  lékař  vyšetřil,  jestli  není 
nutná protiinfekční/antibiotická léčba;  

 

při  užívání  ibuprofenu  byly  pozorovány  příznaky  aseptické  meningitidy  (neinfekční  zánět 
mozkových blan) jako ztuhlá šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; 
častěji  mohou  být  pravděpodobně  postiženi  pacienti  s autoimunitním  onemocněním  (SLE, 

smíšená porucha pojivové tkáně); pokud zaznamenáte tyto účinky, vyhledejte ihned lékaře; 

 

závažné formy kožních reakcí, jako např. kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. 

Stevens-Johnsonův  syndrom,  multiformní  erytém,  toxická  epidermální  nekrolýza/Lyellův 
syndrom), ztráta vlasů (alopecie). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

 

reakce  ze  strany  dýchacího  ústrojí,  včetně  astmatu,  křečovitého  sevření  průdušek 

(bronchospazmus) nebo dušnosti. 

 

Léky,  jako  je  Nurofen  pro  děti  čípky  60  mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  příhod 
(infarkt myokardu) nebo mrtvice (cévní mozkové příhody). 
 

Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  lékaři,  lékárníkovi  nebo  zdravotní 

sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci.  

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak Nurofen pro děti čípky 60 mg uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte Nurofen pro děti čípky 60 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo 
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí.  
 

 

8/8 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Nurofen pro děti čípky 60 mg obsahuje 
Léčivá látka je ibuprofenum. Jeden čípek obsahuje 60 mg ibuprofenu. 
 

Pomocná látka je ztužený tuk. 
 

Jak Nurofen pro děti čípky 60 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Nurofen pro děti čípky 60 mg jsou téměř bílé nebo bílé válcovité čípky.  
 

Balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20 čípků. 
 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie 
 
Výrobce: 

Famar A.V.E., Avlon Plant, Atény – Lamia, 19011 Avlona Attiki, Řecko 

 

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy: 

Belgie 

Nurofen voor Kinderen suppo 60 mg 

Česká republika 

Nurofen pro děti čípky 60 mg 

Francie 

Nurofen pro Enfants 60 mg suppositoire 

Německo 

Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen 

Lucembursko 

Nurofen pour Enfants suppo 60 mg 

Polsko 

Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki 

Rakousko 

Nureflex 60 mg Zäpfchen für Kinder 

Slovenská republika 

Nurofen pre deti čapíky 60 mg 

Španělsko 

Junifen supositorios 60 mg 

 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flóra 

Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.1.2016.
 

Recenze

Recenze produktu NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 MG 12X60MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 MG 12X60MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám