Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE 10X100MG Tablety rychle rozp.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24049
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 24049
Kód EAN:
Kód SÚKL: 41645
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Nurofen pro děti Active se užívá: - k tlumení mírných a středně silných bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolestí zad a pooperačních bolestí. Dále se tento přípravek užívá u bolestí a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí v krku, svalových bolestí a bolestech při úrazu měkkých tkání. - při horečce. Přípravek je určen pro děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/7

 

sp. zn. sukls240090/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Nurofen pro děti Active 100 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

ibuprofenum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud  se  do  3 dnů  nebude  Vaše  dítě  nebo  dospívající  cítit  lépe  nebo  pokud  se  mu  přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Active užívat  

3. 

Jak se Nurofen pro děti Active užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen pro děti Active uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá 

 
Nurofen pro děti Active obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a 

snižuje  horečku.  Ibuprofen,  který

 

patří  do  skupiny  tzv.  nesteroidních  protizánětlivých  léčiv,  brání 

tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti a zánětu.  

 
Nurofen pro děti Active se užívá: 

 

k tlumení  mírných  a  středně  silných  bolestí  jako  jsou  bolest  hlavy,  bolest  zubů,  bolest  zad  a 
pooperační bolest. Dále se tento přípravek užívá u bolesti a horečky spojené s nachlazením a 

chřipkou, bolesti  při  zánětu  středního ucha, bolesti  v krku, svalové  bolesti  a bolesti  při  úrazu 
měkkých tkání jako je podvrtnutí nebo pohmoždění; 

 

při horečce (včetně horečky vzniklé po očkování). 

 

V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho 
doporučení. 

 
Přípravek je určen pro děti od 6 let s tělesnou hmotností nad 20 kg. 

 
 

2/7 

2. 

Č

emu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti active užívat

  

 
Nepodávejte Nurofen pro děti Active dítěti: 

 

jestliže je alergické  na ibuprofen  nebo na kteroukoli další složku  tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

 

jestliže  se  u dítěte  v současnosti  nebo  v minulosti vyskytl  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed 

nebo krvácení z trávicího ústrojí; 

 

jestliže  u  dítěte  došlo  v minulosti  ke  krvácení  nebo  proděravění  trávicího  ústrojí  po  léčbě 
některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků; 

 

jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo 
jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léky proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se 

jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka; 

 

jestliže dítě trpí závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce. 

 
Přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let nebo s hmotností nižší než 20 kg. 
 
Pokud  by  přípravek  užil  dospělý,  platí  pro  něho  stejná  upozornění  a  omezení  uvedená  v této 

příbalové informaci jako pro děti. 
 
Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství.  

 
Upozornění a opatření: 

Před použitím přípravku Nurofen pro děti Active se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem : 

 

jestliže  dítě  trpí  onemocněním  imunitního  systému  (systémový  lupus  erytematodes)  nebo 
jiným onemocněním pojivové tkáně; 

 

jestliže má dítě poruchu krevní srážlivosti;

 

 

jestliže má dítě sníženou funkci jater; 

 

jestliže  dítě  trpí  onemocněním  ledvin;  u dehydrovaných  dětí  a  dospívajících  existuje  riziko 

poruchy funkce ledvin; 

 

jestliže dítě trpí onemocněním trávicího traktu nebo chronickým zánětlivým onemocněním střev 
(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto 
přípravku zhoršit; 

 

jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové 

faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo 
kouří); 

 

jestliže  dítě  trpí  alergií,  např.  kožní  reakce  na  jiné  léky,  průduškové  astma,  senná  rýma, 
dlouhodobý otok sliznic nebo dlouhodobé onemocnění dýchací soustavy; v těchto případech je 

vyšší pravděpodobnost reakcí z přecitlivělosti. 

 

Objeví-li se u dítěte bolest břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo  jiné trávicí obtíže, 
vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék dítěti podávat a vyhledejte lékaře.  

 
Velmi  vzácně  byly  při  užívání  ibuprofenu  pozorovány  závažné  kožní  reakce.  Užívání  přípravku  je 
třeba okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky nebo postižení sliznic.  

Přípravek dítěti nepodávejte, má-li plané neštovice. 
 

Léky, jako je Nurofen pro děti Active, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku 20-30 mg/kg tělesné hmotnosti ani dobu léčby. 

 
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení 

příznaků onemocnění. 

3/7 

 

Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení. 
U starších  pacientů  se  mohou  častěji  vyskytovat  nežádoucí  účinky  a  jejich  následky  mohou  být 

závažnější. 
 
Během  dlouhodobého  užívání  vysokých  dávek  přípravků  proti  bolesti  (analgetik)  se  mohou 

vyskytnout bolesti hlavy, které nesmí být léčeny vyššími dávkami přípravku. 
 

Všeobecně  může  vést  opakované  užívání  analgetik,  zvláště  kombinace  různých  typů  analgetik, 
k trvalým poruchám ledvin s rizikem ledvinného selhání (analgetická nefropatie).  

 
Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti Active: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 

užívalo, nebo které možná bude užívat. 
 
Nepodávejte  dítěti  Nurofen  pro  děti  Active,  jestliže  již  užívá  jiný  lék  ze  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivých  léčiv  (včetně  selektivních  inhibitorů  cyklooxygenázy  2,  jako  je  celekoxib  nebo 
etorikoxib)  nebo  jakýkoliv  jiný  lék  proti  bolesti  včetně  léků  obsahujících  kyselinu  acetylsalicylovou 

(jsou-li užívány jako léky proti bolesti). 
 

Při  současném  užívání  přípravku  Nurofen  pro  děti  Active  a  některých  jiných  léků  může  docházet 
k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří: 

 

kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie); 

 

léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo léky na odvodnění (diuretika); 

 

léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení, např. warfarin); 

 

léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně); 

 

kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin); 

 

léky  proti  depresi  (lithium  nebo  tzv.  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu, 
např. citaopram); 

 

léky s obsahem metotrexátu k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění;  

 

některé  léky  užívané  na  potlačení  funkce  imunitního  systému  (léky  s  obsahem  cyklosporinu 
nebo takrolimu); 

 

léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění, tzv. potratová pilulka);  

 

léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu; 

 

léky obsahující probenecid a sulfapyrazon k léčbě dny; 

 

chinolonová antibiotika. 

 

Nurofen pro děti Active s jídlem a pitím 
Tablety  se  mohou  užívat  nezávisle  na  době  jídla.  Nemusí  se  zapíjet.  Objeví-li  se  trávicí  obtíže, 
doporučuje se přípravek užívat během jídla.  

 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 

V průběhu prvních 6 měsíců těhotenství užívejte Nurofen pro děti Active jen na výslovné doporučení 
lékaře. V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat. 

 
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení. 
 

4/7 

Ženy,  které  chtějí  otěhotnět,  se  musí  o možnosti  užívání  přípravku  rovněž  poradit  s lékařem. 

Přípravek patří  do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost  u žen. 
Po přerušení užívání dojde k úpravě. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nurofen  pro  děti  Active  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  jeho  schopnost  řídit  motorové 

vozidlo a obsluhovat stroje. 
 

Nurofen pro děti Active obsahuje aspartam 
Přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.  

 
 
3. 

Jak se Nurofen pro děti active užívá 

 
Vždy používejtejte tento přípravek přesně v souladu s  touto příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. 
 

Způsob použití 
Nechte tabletu rozpustit na jazyku a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou. 

 
Pokud lékař nepředepsal jinak, je doporučeno následující dávkovací schéma: 

 

Věk 

Jednotlivá dávka 

Celková denní dávka 

děti 6 - 9 let 
(přibližně  20 – 30 kg  tělesné 

hmotnosti)  

první dávka 2 tablety, dále  1 až 
2 tablety 

(odpovídá 

100 -

 200 mg ibuprofenu) 

až  6 tablet  (odpovídá  600 mg 
ibuprofenu) 

 

děti 10 - 12 let 

(přibližně  31 – 40 kg  tělesné 
hmotnosti) 

první dávka 3 tablety, dále  1 až 

3 tablety 

(odpovídá 

100 -

 300 mg ibuprofenu) 

až  9 tablet  (odpovídá  900 mg 

ibuprofenu)  

 

Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 - 8 hodin. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší 6 let nebo s hmotností nižší než 20 kg. 

 
Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se 

zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí se doporučuje užívat Nurofen pro děti Active při jídle. 

 
Jestliže jste užil(a) více Nurofen pro děti Active, než jste měl(a): 

Jestliže  máte  podezření  na  předávkování  přípravkem  Nurofen  pro  děti  Active  nebo  dojde 
k náhodnému požití přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti active: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 
 

5/7 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí  účinky,  které  se  mohou  během  užívání  vyskytnout,  jsou  uvedeny  níže  dle 

následujících četností: 
 

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob): 

 

alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním; 

 

bolest hlavy; 

 

poruchy zraku; 

 

bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000): 

 

různé kožní vyrážky; 

 

závratě; 

 

průjem, nadýmání, zácpa, zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000): 

 

poruchy krvetvorby; 

 

otok obličeje, jazyka, hrdla, nebo rychle se rozvíjející celková alergická reakce s dušností, 
zrychlenou činností srdce, poklesem krevního tlaku až šokem (anafylaktická reakce);  

 

aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolest hlavy, 
nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; 

 

zvýšená tepová frekvence; 

 

peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávícího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či 
zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku; 

 

porucha funkce jater; 

 

průduškové astma, dušnost, bronchospasmus (zúžení průdušek); 

 

akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě, 
papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně); 

 

závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže. 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): 

 

srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak; 

 

zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). 

 
Jestliže  se  objeví  závažnější  příznaky  jako  puchýře,  olupování  kůže,  náhle  vzniklý  otok 
v obličeji,  pocit  tísně  na  hrudi  nebo  obtíže  s  dechem,  vysoký  krevní  tlak,  dále  bolest 

v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a 
okamžitě vyhledejte lékaře.  

 
Léky, jako je Nurofen pro děti Active, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních příhod. 

 
Hlášení nežádoucích účinků: 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 

v této příbalové informaci.  
 
 

 

6/7 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak Nurofen pro děti active uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 

C. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Nurofen pro děti Active obsahuje: 

 

Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v jedné tabletě dispergovatelné v ústech (tableta rychle 

rozpustná v ústech k perorálnímu podání). 

 

 

Pomocnými  látkami  jsou ethylcelulosa,  koloidní bezvodý oxid  křemičitý, hypromelosa  2910/6, 

mannitol, aspartam, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, jahodové aroma. 

 

Jak Nurofen pro děti Active vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen pro děti Active jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety, z obou stran s prohlubní a s jahodovým 
aroma.  

 
Velikosti balení: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tablet k rozpuštění v ústech. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH  

Velká Británie 
 
Výrobce: 

 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

Thane Road, 
NG90 2DB Nottingham, 
Velká Británie 

7/7 

 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flóra 
Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3 
Tel.: ++420 227 110 141 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 9. 2017 

 
 

Recenze

Recenze produktu NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE 10X100MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE 10X100MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám