Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce

MASTODYNON GTT 1X100ML - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16482
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: MASTODYNON
Kód výrobku: 16482
Kód EAN: 9006396111925
Kód SÚKL: 45547
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu, tj. krátce před menstruálním krvácením výskyt pocitu napětí nebo bolestivovsti prsů (mastodynie), spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou, bolestmi hlavy migrenózního typu, event. otoky v oblasti obličeje, rukou a nohou, při fibrocystické mastopatii (nezhoubné bolestivé onemocnění prsů). Před započetím léčby je u menstruálních poruch a pocitech bolestivosti, tlaku nebo napínání v prsech vždy nezbytné odborné diagnostické ověření příčiny obtíží a vyloučení jiných, závažnějších příčin.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.: sukls240932/2012, sukls168036/2014

 

 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 
 
Mastodynon 
Perorální kapky, roztok 
 
Léčivé látky: Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos 
ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  3  měsíců  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 

 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Mastodynon perorální kapky, roztok (dále jen Mastodynon) a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mastodynon užívat 

3. 

Jak se Mastodynon užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Mastodynon uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE MASTODYNON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum.  
Mastodynon  je  kombinací  rostlinných  matečných  tinktur.  Mastodynon  ovlivňuje  hormonální  systém 
zejména snižováním hladiny prolaktinu (hormon působící především na mléčnou žlázu)

.

Přípravek je 

určen pro ženy ve fertilním (plodném) věku. 

 

Přípravek  se  používá  při  premenstruačním  syndromu,  který  se  dostavuje  krátce  před  menstruačním 
krvácením,  a  který  se  projevuje  mastodynií  (bolest,  napětí  nebo  zvýšená  citlivost  prsů),  psychickou 
nevyrovnaností,  zácpou,  otoky,  bolestí  hlavy/migrénou.  V tomto  případě  lze  přípravek  užívat  bez 
porady s lékařem. 
Pouze po poradě s lékařem se přípravek dále užívá k léčbě mastodynie při nezhoubných bolestivých 
onemocněních prsu, jako je fibrocystická mastopatie

a při poruchách menstruačního cyklu (poruchy 

frekvence krvácení).  
 
Před  započetím  léčby  je  u  menstruačních  poruch  a  pocitů  bolesti,  tlaku  nebo  napětí  v prsech  a 
hmatných útvarů v prsech vždy nezbytné odborné vyšetření lékařem, který musí ověřit příčiny obtíží a 
vyloučit případné jiné, závažnější příčiny. 
 

 

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MASTODYNON UŽÍVAT 

 
Neužívejte Mastodynon 

jestliže  jste  alergický(á)  na  drmek  obecný,  kohoš  žluťuchovitý,  brambořík  evropský,  kulčibu 
hořkou,  kosatec  různobarvý,  lilii  tygrovanou  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím Mastodynonu se poraďte se svým lékařem, pokud: 

máte  nebo  jste  v  minulosti  měla  estrogen  –  sensitivní  nádor  (nádor  citlivý  na  ženské  pohlavní 
hormony) 

jste  léčena  přípravky  ze  skupiny  agonistů  dopaminu  (např.  léky  užívané  k léčbě  Parkinsonovy 
choroby),  antagonistů  dopaminu  (např.  léky  užívané  k léčbě  psychických  poruch),  estrogenů  
(ženské  pohlavní  hormony)  nebo  antiestrogenů  (např.  léky  užívané  k léčbě  rakoviny  prsů)  (Viz 
„Další léčivé přípravky a Mastodynon“). 

jste v minulosti měla poruchy funkce či onemocnění podvěsku mozkového (hypofýzy). V případě, 
že  nádory  podvěsku  mozkového  produkují  hormon  prolaktin  (hormon  působící  především  na 
mléčnou žlázu), může extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) maskovat příznaky nádoru. 

 
Pokud se v průběhu užívání přípravku Mastodynon Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem. 
 
Děti 
Použití u dětí a dospívajících mladších 14 let nebylo dosud vzhledem k nedostatku údajů stanoveno. 
Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě.   
 
Další léčivé přípravky a Mastodynon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.  
Vzhledem  k tomu,  že  extrakt  z  drmkových  plodů  (Vitex  Agnus  castus)  může  stimulovat  tvorbu 
dopaminu  a  ženských  pohlavních  hormonů,  může  dojít  ke  změně  účinků  u  léků,  které  působí  na 
podobném principu.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Mastodynon není určen k užívání v těhotenství. Z tohoto důvodu Mastodynon v těhotenství neužívejte. 
Užívání  Mastodynonu   se  v průběhu  kojení  nedoporučuje.  Extrakt  z  drmkových  plodů  (Vitex  Agnus 
castus)
 může ovlivnit ženskou plodnost tím, že reguluje menstruační cyklus.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie zkoumající vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
 
Mastodynon  obsahuje  53  obj.  %  ethanolu  (alkohol)  tj.  do  0,39  g  alkoholu  v jedné  dávce  –  30 
kapek, což odpovídá do 10 ml piva nebo 4 ml vína.  
Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových 
skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.     
 
3. 

JAK SE MASTODYNON UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 
Doporučená dávka: 
 
Věk 

Jednotlivá dávka 

Celková denní dávka 

Dospělí  a  dospívající  starší  14 
let  (Mastodynon  by  neměl  být 
užíván 

před 

nástupem 

pravidelné 

menstruace 

v pubertě) 

30 kapek 

60 kapek 

 
Užívejte jednotlivou dávku ráno a večer. Kapky užívejte naředěné trochou vody. Mastodynon můžete 
užívat také s jinou tekutinou.  
Abyste  dosáhli  optimálního  léčebného  efektu,  je  doporučeno  užívat  přípravek  nepřetržitě  3  měsíce 
(užívání nemá být přerušováno ani během menstruace). Pokud příznaky přetrvávají i po nepřetržitém 3 
měsíčním užívání, poraďte se s lékařem.  
 
Při odměřování dávky držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek. 
 

 

 
 
Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla 
Až dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování. 
 V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradila  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v  léčbě 
Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než 

u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více 

než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více 

než u 1 z 10 000 léčených osob 

 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob  
 

Není známo:  
z dostupných údajů nelze určit  

 
Není známo: 
- závažné alergické reakce s otokem obličeje, dušností a obtížemi při polykání 
- (alergické) kožní reakce (vyrážka, kopřivka), akné 
-  bolesti hlavy, závratě 
- trávicí potíže (nevolnost, bolesti břicha) 
poruchy menstruace 
 
 
Při prvních známkách hypersenzitivní (alergické) reakce přestaňte s užíváním Mastodynonu.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

JAK MASTODYNON UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  štítku  nebo  krabičce  za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
Další informace 
Stejně jako u jiných rostlinných přípravků, i u Mastodynonu se může objevit v roztoku sraženina nebo 
zákal, které se mohou vytvářet během skladování. Nemá to však vliv na kvalitu přípravku. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Mastodynon obsahuje 
Léčivými látkami jsou Agnus castus 1D,  Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, 
Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D. 
 

 

100 g kapek obsahuje: Agnus castus  D 1 20,0 g,  Caulophyllum thalictroides  D 4 10,0 g, Cyclamen 
europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii  D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2   20,0 g, Lilium tigrinum D 3  
10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek. 
Pomocnou látkou je ethanol. 

 

Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení 
Mastodynon je čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina. Je dodáván v kapacích lahvičkách z hnědého 
skla (LDPE kapací vložka) s LDPE šroubovacím uzávěrem v balení 50, 100 a 200 ml. Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
92318 Neumarkt 
Německo 
 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 

 

 

 

 

Česká republika 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Tel: +420 241 740 447 
e-mail: info@schwabe.cz 

 

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
5.8.2015 
 

Recenze

Recenze produktu MASTODYNON GTT 1X100ML

Diskuze

Diskuze k produktu MASTODYNON GTT 1X100ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám