Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

LIVOREACTINE 10 MG 21X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 266705
Celková úleva od příznaků alergie po celý den. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje cetirizin.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Celková úleva od příznaků alergie po celý den. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje cetirizin.

Informace o produktu

Výrobce: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: REACTINE
Kód výrobku: 266705
Kód EAN: 3574661069616
Kód SÚKL: 198338
Držitel rozhodnutí: Johnson & Johnson s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls105505/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LIVOREACTINE 10 mg 

potahované tablety 

cetirizini dihydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek LivoReactine 10 mg a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LivoReactine 10 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek LivoReactine 10 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek LivoReactine 10 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ  

 
Léčivou látkou přípravku LivoReactine 10 mg je cetirizin-dihydrochlorid. 
LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím. 
 
LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke 

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie). 

 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVAT
 

 
Neužívejte přípravek LivoReactine 10 mg
 

jestliže  trpíte  těžkou  poruchou  funkce  ledvin  (těžkým  selháním  ledvin  s  hodnotou  clearance 
kreatininu nižší než 10 ml/min.);  

jestliže  jste  alergický(á)  na  cetirizin-dihydrochlorid,  na  hydroxyzin  nebo  na  látky  odvozené  
od  piperazinu (příbuzné léčivé  látky  jiných  přípravků)  nebo  na  kteroukoli  další složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Přípravek LivoReactine 10 mg byste neměli užívat: 

jestliže  trpíte  dědičnou  poruchou  nesnášenlivosti  galaktózy,  vrozeným  nedostatkem  laktázy 
nebo poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku LivoReactine 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat 
sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. 
 
Pokud máte potíže s močením, musíte se poradit s lékařem. 
 
Pokud  trpíte  epilepsií  nebo  je  u  Vás  vyšší  riziko  vzniku  křečí,  měli  byste  se  před  zahájením  léčby 
poradit se svým lékařem. 
 
Tento  léčivý  přípravek  musíte  přestat  užívat  tři  dny  před  alergickými  kožními  testy,  protože 
antihistaminika mohou výsledky těchto testů ovlivnit. 
 
Mezi  alkoholem  (při  hladině  0,5  promile  v  krvi,  což  odpovídá  jedné  skleničce  vína)  a  cetirizinem 
užívaným  v  běžných  dávkách  nebyly  pozorovány  žádné  klinicky  významné  interakce.  Přesto  se  ale 
stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek LivoReactine
 
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné 
době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné. 
 
Pokud  jste  citlivý(á),  může  u  vás  současné  užívání  alkoholu  nebo  jiných  léků  tlumících  centrální 
nervový systém vést k výraznějšímu snížení pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek LivoReactine 10 mg s jídlem a pitím
 
Jídlo výrazně neovlivňuje vstřebávání cetirizinu. 
 
Těhotenství a kojení
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek LivoReactine 10 mg podáván těhotným ženám. 
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání 
nepokračujte.  
 
Neužívejte LivoReactine 10 mg během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Klinické  studie  neprokázaly  zhoršení  pozornosti,  bdělosti  a  schopnosti  řídit  motorové  vozidlo  při 
užívání přípravku LivoReactine 10 mg v doporučených dávkách. 
 
Jestliže očekáváte, že budete ospalý(á), neměl(a) byste řídit motorová vozidla, provozovat nebezpečné 
činnosti  nebo  obsluhovat  stroje.  Nepřekračujte  doporučenou  dávku  tohoto  přípravku  a  pozorně 
sledujte svoji reakci na lék. 
 
Pokud  jste  citlivý(á),  může  u  vás  současné  užívání  alkoholu  nebo  jiných  léků  tlumících  centrální 
nervový systém vést k výraznějšímu snížení pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek LivoReactine 10 mg obsahuje glukózu
 
LivoReactine  10  mg  potahované  tablety  obsahuje laktózu.  Pokud  víte  od  svého  lékaře,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se s ním, prosím, ještě před užíváním tohoto přípravku. 
 
 
 
 

 

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVÁ 

 
Jak a kdy budete užívat LivoReactine 10 mg?
 
Níže  uvedené  pokyny  platí  pouze  v  případě,  že  jste  od  Vašeho  lékaře  nedostal(a)  odlišné  pokyny 
o užívání  přípravku  LivoReactine  10  mg.  Dodržujte  prosím  tyto  pokyny,  v  opačném  případě  by 
přípravek LivoReactine 10 mg nemusel plně účinkovat. 
 
Tablety je zapotřebí zapít sklenicí vody. 
 
Dospělí a dospívající od 12 let:
 
10 mg (1 tableta) jednou denně. 
 
Děti od 6 do 12 let:
 
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. 
 
Nemocní se střední až těžkou poruchou funkce ledvin 
Nemocným se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně. 
 
Pokud  vnímáte  účinek  přípravku  LivoReactine  10  mg jako  příliš  slabý  nebo příliš  silný,  poraďte  se 
prosím se svým lékařem.  
 
Délka léčby:
 
Délku léčby stanoví Váš lékař - bude záviset na typu, průběhu a délce trvání obtíží. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku LivoReactine 10 mg, než jste měl(a)
 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku LivoReactine 10 mg než jste měl(a), informujte, 
prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne o dalších opatřeních, budou-li zapotřebí. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly  hlášeny  tyto  nežádoucí  účinky:  zmatenost,  průjem,  závratě,  únava,  bolest  hlavy,  malátnost, 
rozšíření  zornic,  svědění,  nervozita,  sedace/útlum,  ospalost,  otupění,  abnormálně  zrychlený  tep,  třes  
a zadržování moči. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LivoReactine 10 mg
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek LivoReactine 10 mg
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
únava, sucho v ústech, pocit na zvracení, průjem, závratě, bolesti hlavy, ospalost, zánět hltanu, rýma 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
bolesti  břicha,  asténie  (extrémní  únava),  malátnost,  parestézie  (abnormální  pocity  na  kůži), 
agitovanost, svědění, vyrážka 
 
 
 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
tachykardie  (příliš  rychlý  tep),  edém  (otok),  alergické  reakce,  některé  závažné  (velmi  vzácně), 
abnormální  funkce  jater,  přibývání  na  váze,  křeče,  agresivita,  zmatenost,  deprese,  halucinace, 
nespavost, kopřivka 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 
trombocytopenie (nízké počty krevních destiček), poruchy akomodace, rozmazané vidění, okulogyrace 
(oči vykonávají nekontrolované krouživé pohyby), synkopa, třes, dysgeuzie (změněné vnímání chutí), 
dystonie/dyskineze (poruchy pohybů), abnormální výdej moči, tiky, otok, fixní léková vyrážka 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
vertigo (závrať), zvýšená chuť k jídlu, amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti, retence moči (potíže  
s močením) 
 
Ve velmi vzácných případech pacienti mají sebevražedné myšlenky, pokud máte takové pocity, 
přestaňte tablety užívat a navštivte lékaře.
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Při  prvních  příznacích  reakce  z  přecitlivělosti  přestaňte  okamžitě  LivoReactine  10  mg 
užívat  a  poraďte  se  s  lékařem.  Lékař  zhodnotí  závažnost  stavu  a  rozhodne  o  případných  dalších 
opatřeních. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek LivoReactine 10 mg obsahuje:
 

Léčivou  látku  je  cetirizini  dihydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  cetirizini 
dihydrochloridum 10 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy,  koloidní  bezvodý 
oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  potahová  soustava  Opadry  Y-1-7000  bílá

 

(hypromelóza 

(E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400). 

 
Jak přípravek LivoReactine 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou a označením Y-Y. 
 
Balení se 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90 nebo 100 potahovanými tabletami. 

 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson Limited 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:
 
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111 
 
Výrobce
 
AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L 
VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA (TO) 
Itálie 
 
JANSSEN CILAG  
DOMAINE DE MAIGREMONT 
27100 VAL DE REUIL 
Francie 
 
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER NV/SA  
ANTWERPSEWEG 15-17 
2340 BEERSE 
Belgie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 

Belgie 

Reactine 10 mg filmomhulde tablet 

Česká republika 

LivoReactine 10 mg

 

Dánsko 

Benaday, filmovertrukne tabletter, 10 mg 

Francie  

 

ACTIFED Allergie Cetirizine 10mg, comprimés pélliculés sécables

 

Německo 

 

Reactine

 

Lucembursko   

Reactine 10 mg comprimé pelliculé 

Nizozemí 

 

Reactine  10  mg  filmomhulde  tablet 

Slovenská republika 

LivoReactine 10 mg

 

Španělsko 

 

Reactine Cetirizina 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula

 

Velká Británie    

Benadryl One A Day Relief

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 12. 2016

 

Recenze

Recenze produktu LIVOREACTINE 10 MG 21X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LIVOREACTINE 10 MG 21X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám