Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

LIOTON 100 000 gel 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12381
90 %

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Více informací

Běžná cena: 208 Kč
159 Kč
Ušetříte: 24 % (49 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Vše za 99 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace LIOTON 100 000 gel 50 g

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls184576/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele
Lioton 100 000 gel  1000 IU/g
Heparinum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat
3. Jak se Lioton 100 000 gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Lioton 100 000 gel uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá

Bez doporučení lékaře lze Lioton 100 000 gel použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.
Na doporučení lékaře může být přípravek používán také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil (varixů) a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat

Nepoužívejte Lioton 100 000 gel:
- jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Lioton 100 000 gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lioton 100 000 gel nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající pokožku. Používání přípravku Lioton 100 000 gel při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze na doporučení lékaře.
Další léčivé přípravky a Lioton 100 000 gel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Heparin může u pacientů léčených perorálními antikoagulancii (léky tlumící srážlivost krve) prodloužit protrombinový čas (dobu, za kterou dojde ke srážení krve). Proto užíváte-li léky ovlivňující srážení krve, poraďte se o používání přípravku Lioton 100 000 gel s lékařem.
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání přípravku Lioton 100 000 gel s jinými léky se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lioton 100 000 gel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Lioton 100 000 gel obsahuje parabeny
Lioton 100 000 gel obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se Lioton 100 000 gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3–10 cm dlouhý proužek gelu naneste jednou až třikrát denně na kůži na postižené místo a jemně rozetřete, aby bylo usnadněno jeho vstřebání.
Obvyklá délka léčby je 2–3 týdny.

Použití u dětí a dospívajících
Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton 100 000 gel, než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. Pokud by došlo k předávkování, účinek heparinu může být neutralizován protaminsulfátem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton 100 000 gel
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat Lioton 100 000 gel
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti.
Alergické reakce na heparin nanášený na kůži se vyskytují velmi vzácně. Reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Lioton 100 000 gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Lioton 100 000 gel obsahuje
Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu.
Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda.
Jak Lioton 100 000 gel vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička.
Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie
Výrobce:
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 4. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: LIOTON
Kód výrobku: 12381
Kód EAN: 4013054002858
Kód SÚKL: 0083106
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták LIOTON 100 000 gel 50 g

Příbalovou informaci k produktu LIOTON 100 000 gel 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: LIOTON 100 000 gel 50 g.pdf

Recenze (20)

Recenze LIOTON 100 000 gel 50 g

Recenze od 20 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

spokojenost

100 %

Manželka si produkt chválí, je spolehlivý
100 %

Nejlepší gel na křečové žíly.

100 %

osvědčený gel a doporučený lékařem,pomáhá u zánětu žil

100 %

příjemná konzistence a brzký a dobrý efekt

pomáhá rychle
100 %

100 %

výborně se vtírá na postižená místa, otoky i bolesti se změnšují každý dnem, vyzkoušeno na podvrtnutém kotníku.

90 %

vynikající

80 %

o.k.

40 %

pro: pomáhá od oteklých nohou proti: vysoká cena

Diskuze

Diskuze LIOTON 100 000 gel 50 g

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 19/05/2013

Skvělý produkt. Je škoda, že ho začali prodávat v mnohem menším balení a za větší peníze. Přesto si ho kupuji

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám