Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

LIOTON 100 000 GEL 1X30GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12380

85 % 4 recenze

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Více informací

124
Běžná cena: 145 Kč, Ušetříte: 14 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: LIOTON
Kód výrobku: 12380
Kód EAN: 4013054003374
Kód SÚKL: 83106
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls97972/2015 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Lioton 100 000 gel 

1000 IU/g 

Heparinum natricum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat  

3. 

Jak se Lioton 100 000 gel používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Lioton 100 000 gel uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá 

Bez  doporučení  lékaře  lze  Lioton  100 000  gel  použít  k  léčbě  poranění  a  pohmožděnin,  infiltrátů 
(nahromadění  zánětlivých  buněk  a  tekutiny  v  tkáni)  a  místních  otoků,  podkožních  krevních  výronů 
(hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. 
Na  doporučení  lékaře  může  být  přípravek  používán  také  k  léčbě  onemocnění  povrchových  žil,  jako  např. 
syndromu  křečových  žil  (varixů)  a  jeho  komplikací,  zánětu  hlubokých  žil  (flebotrombózy),  zánětu 
povrchových  žil  (tromboflebitidy),  povrchového  zánětu  okolí  žil  (periflebitidy),  bércových  vředů, 
pooperačních  povrchových  zánětů  křečových  žil  (varikoflebitidy)  a  následků  operačního  odstranění 
povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie). 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat  

 
Nepoužívejte Lioton 100 000 gel:  
-  jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Lioton 100 000 gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

2/3 

Lioton 100 000 gel nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající 
pokožku. Používání přípravku Lioton 100 000 gel při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze 
na doporučení lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Lioton 100 000 gel 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Heparin  může  u  pacientů  léčených  perorálními  antikoagulancii  (léky  tlumící  srážlivost  krve)  prodloužit 
protrombinový  čas  (dobu,  za  kterou  dojde  ke  srážení  krve).  Proto  užíváte-li  léky  ovlivňující  srážení  krve, 
poraďte se o používání přípravku Lioton 100 000 gel s lékařem.  
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného 
používání přípravku Lioton 100 000 gel s jinými léky se poraďte s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto 
jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lioton 100 000 gel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Lioton 100 000 gel obsahuje parabeny 
Lioton  100  000  gel  obsahuje  methylparaben  a  propylparaben.  Může  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
 
3. 

Jak se Lioton 100 000 gel  používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
3–10  cm  dlouhý  proužek  gelu  naneste  jednou  až  třikrát  denně  na  kůži  nad  postiženým  místem  a  jemně 
rozetřete, aby bylo usnadněno jeho vstřebání. 
 
Obvyklá délka léčby je 2–3 týdny. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton 100 000 gel, než jste měl(a) 
Předávkování  nebylo  dosud  zaznamenáno.  Pokud  by  došlo  k  předávkování,  účinek  heparinu  může  být 
neutralizován protaminsulfátem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton 100 000 gel 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Lioton 100 000 gel  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

3/3 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti. 
Alergické  reakce  na  heparin  nanášený  na  kůži  se  vyskytují  velmi  vzácně.  Reakce  z  přecitlivělosti,  např. 
zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha  10,  webové  stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

 

5. 

Jak Lioton 100 000 gel uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Lioton 100 000 gel obsahuje 
Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu. 
Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, 
levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda. 
 
Jak Lioton 100 000 gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička. 
 
Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie 
 
Výrobce: 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.7.2015 

Recenze (4)

Recenze produktu LIOTON 100 000 GEL 1X30GM Gel

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Skvěle' na unavené a težké nohy. Ihned se vstřebá a velice příjemné citrusové voní. Žádné lepení. Podle mého názoru nejlepsi na trhu.

Cena
60 %

Účinný gel na otíkající nohy, ale vyžší cena.

100 %

80 %

babičce velmi pomáhá na bolesti pohybového aparátu

Diskuze

Diskuze k produktu LIOTON 100 000 GEL 1X30GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 16/11/2011

babičce velmi pomáhá na bolesti pohybového aparátu

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám