Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

IBALGIN Gel 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 28055
Pro léčení místních projevů revmatických i nerevmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (6)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace IBALGIN Gel 50 g

Pro léčení místních projevů revmatických i nerevmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.

 

 
sp. zn. sukls53674/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE pro uživatele 

 

Ibalgin gel 

ibuprofenum 

gel 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 
4. 

-  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ibalgin gel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin gel používat 

3. 

Jak se přípravek Ibalgin gel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ibalgin gel uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin gel a k čemu se používá 

 
Ibalgin gel patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje 
otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění 
pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.  
 
Ibalgin gel se používá k: 

k místní  léčbě  bolestivých  poranění  šlach,  svalů  a  kloubů  s otoky  nebo  bez  otoků,  jako  je  podvrtnutí, 
natažení, zhmoždění,   

 
Po poradě s lékařem se Ibalgin gel používá také k léčbě: 

bolesti při degenerativních onemocněních kloubů kolen a rukou (artróza), 

zánětu šlach a svalových úponů při revmatizmu měkkých tkání  

bolestivého povrchového zánětu žil. 

 
Ibalgin gel je určen dospělým a dospívajícím od 12 let. 
Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí. 
 

Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.). O 
vhodnosti současného používání přípravku s tabletami ibuprofenu se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.  

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin gel používat 

 
Nepoužívejte přípravek Ibalgin gel 

  jestliže jste  alergický(á) na  ibuprofen (léčivá látka  přípravku  Ibalgin  gel),  propylenglykol  nebo  na  kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  jestliže  jste  měl(a)  astmatický  záchvat,  kopřivku  nebo  alergickou  rýmu  po  užívání  kyseliny;  acetylsalicylové 
nebo některých dalších protizánětlivých léčiv; 
 
Přípravek nepoužívejte na otevřené rány nebo sliznice a do očí. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek nenanášejte na porušený kožní povrch. 
Vzhledem  k tomu,  že  se  přípravek  Ibalgin  gel  vstřebává  kůží  přímo  do  postižené  oblasti,  je  zde  nižší  riziko 
komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý přípravek proti 
bolesti ze skupiny léků zvaných NSAID) ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, 
pokud  máte  žaludeční  nebo  dvanácterníkový  vřed  (též  zvaný  peptický  vřed)  nebo  pokud  jste  někdy  měl(a) 
problémy s ledvinami nebo máte astma. 
Jestliže Ibalgin gel používáte na rozsáhlou plochu kůže, po dlouhou dobu nebo v kombinaci s ústně, nebo injekčně 
podávanými  nesteroidními  protizánětlivými  přípravky  (NSAID),  může  dojít  k  výskytu  celkových  nežádoucích 
účinků.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin gel  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Bez  porady  s  lékařem  nepoužívejte  pro  Vaše  onemocnění  současně  s  tímto  gelem  jiné  volně  prodejné  léky  pro 
místní používání. 
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin gel. 
 
Přípravek Ibalgin gel s jídlem a pitím 
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
  
Přípravek se nemá používat ve třetím trimestru těhotenství. 
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení může být přípravek používán pouze na výslovné doporučení 
lékaře, pokud je používán krátkodobě a na malé plochy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ibalgin gel neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin gel používá 

 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a dospívající od 12 let si na postižené místo 3–4krát 
denně v časových odstupech 3–4 hodin nanášejí 4–10 cm dlouhý proužek gelu, který si lehce vtírají do kůže.  
Po nanesení gelu si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách. 

 

Pokud  při  poraněních  nedojde do  7  dnů  k  ústupu obtíží,  nebo  naopak  dojde  ke zhoršení  či se  projeví  nežádoucí 
účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. 
Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin gel poraďte s lékařem. Pokud lékař 
neurčí jinak, Ibalgin gel se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2 týdnů. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin gel, než jste měl(a) 
Pokud  někdo  nanesl  větší  množství  gelu  na  postižené  místo  najednou,  není  to  důvod  k vážným  obavám. 
Předávkování přípravkem nebylo pozorováno. 
Při náhodném požití většího množství přípravku  dítětem  může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení 
podpořit nebo vyvolat. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin gel 
Pokud  zapomenete  použít  přípravek,  naneste  ho  na  postižené  místo,  jakmile  si  vzpomenete.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku gelu.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého. 
Při používaní přípravku Ibalgin gel se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu 
není známa (nelze z dostupných údajů určit): 

 

U citlivých pacientů byly hlášeny lokální projevy podráždění kůže, které se může projevit například pocity 
pálení nebo svědění, zčervenáním kůže, někdy i výsevy drobných pupínků.  

 

Velmi vzácně se u náchylných jedinců může vyvinout jiná alergická reakce ve formě dýchacích obtíží. 

Pokud  zaznamenáte  některou  z výše  uvedených  alergických  reakcí,  přestaňte  přípravek  používat  a  poraďte  se  o 
další léčbě s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: https://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin gel uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin gel obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofen 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g v 100 g gelu (tj. 5 %). 
Pomocnými látkami jsou hyetelóza, propylenglykol, isopropylalkohol, etanol 96 %, trolamin, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ibalgin gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bezbarvý až mírně nažloutlý, čirý až mírně opalizující gel. 
Velikost balení: 50 g nebo 100 g gelu 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 10237 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 10237 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
Sanofi Winthrop Industrie196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
18. 5. 2017 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 28055
Kód EAN: 8594739028913
Kód SÚKL: 20401
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ibalgin gel mohou používat dospělí a mladiství od 12 let k místní léčbě zánětů kloubních pouzder, zánětů šlach a svalových úponů, k místní léčbě při revmatických onemocněních, při bolestivých stavech při degenerativních onemocněních kloubů, při povrchních žilních onemocněních, k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů. Při zánětlivých revmatických a žilních onemocněních se o vhodnosti použití přípravku Ibalgin gel poraďte s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (6)

Recenze IBALGIN Gel 50 g

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

rychle působí,dobře se roztírá

100 %

100 %

Příjemnější použití než u krému, který je dost mastný.

100 %

80 %

60 %

Diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták IBALGIN Gel 50 g

Příbalovou informaci k produktu IBALGIN Gel 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: IBALGIN Gel 50 g.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám