Podrobné informace

K pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: HOTEMIN
Kód výrobku: 13695
Kód EAN: 5995327210223
Kód SÚKL: 84648
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé pacienty. Hotemin krém se používá k pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva. Přípravek se používá k léčbě bolestivých stavů po úrazu kloubů.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)

sp.zn.sukls81850/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Hotemin
krém
piroxicamum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Hotemin, krém, musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je krém Hotemin a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete krém Hotemin používat.
3. Jak se krém Hotemin používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak krém Hotemin uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE KRÉM HOTEMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Piroxikam, léčivá látka přípravku Hotemin, krém, patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků
(tzv. nesteroidní antiflogistika, antirevmatika). Svým účinkem zmírňuje projevy zánětu, jako jsou
otoky, zarudnutí, horečka a bolest. Při lokálním (místním) podání proniká piroxikam kůží a působí
v zanícených, bolestivých tkáních, ale jeho hladiny v krvi zůstávají nízké.
Přípravek se doporučuje použít u
sportovních a jiných poranění měkkých tkání (namožení, natažení svalů, pohmoždění), v případech
kdy není porušena kůže postižené oblasti.
Po poradě s lékařem lze Hotemin krém použít k léčbě
mírných lokalizovaných forem revmatismu měkkých tkání jako je svalová bolest (myalgie),
zánět obalu svalových snopců (myofibrozitida), zánět tíhového váčku (burzitida), zánět šlachy
(tendinitida), zánět šlachy a jejího pouzdra (tendovaginitida), tenisový loket (epikondylitida),
bolestivé nebo křečovité stočení svalů krku (torticollis), bolestivé rameno (periartritida),
lokalizovaných forem osteoartrózy jako je gonartróza nebo rhizartróza (degenerativní kloubní
onemocnění postihující kolenní klouby nebo drobné klouby prstů).

Strana 2 (celkem 4)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KRÉM HOTEMIN
POUŽÍVAT
Nepoužívejte krém Hotemin
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na piroxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku
Hotemin;
jestliže jste měl(a) hypersenzitivní reakci (svědění, kopřivka, otok hltanu, obtíže při polykání
anebo dýchání) po předchozím podávání jiných nesteroidních protizánětlivých léků (např.
diklofenaku, naproxenu, ibuprofenu) nebo derivátů kyseliny salicylové;
u dětí a mladistvých ve věku do 14 let;
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hotemin, krém, je zapotřebí
Přípravek se smí nanášet pouze na neporušenou kůži.
Přípravek se nesmí nanášet do očí nebo jejich okolí, do úst nebo na jiné sliznice. Po každém
použití si pečlivě umyjte ruce. Pokud se krém náhodně dostane na výše uvedená místa, vymyjte
krém vodou.
Při zakrytí okluzním obvazem (zakrytí plastovou folií) nebo bandáží se zvyšuje vstřebávání
piroxikamu do krevního oběhu a tím riziko rozvoje systémových nežádoucích účinků
(nevolnost, zažívací obtíže, bolesti žaludku a břicha). Proto nezakrývejte místo ošetřované
krémem Hotemin žádnými okluzními obvazy nebo bandážemi, abyste se vyvaroval(a)
uvedeným problémům.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud Vám Váš lékař předepíše nějaká další ústně nebo injekčně podávaná nesteroidní antirevmatika
(ať už přípravek obsahující piroxikam, léčivou látku tohoto krému, nebo přípravek s jinou léčivou
látkou, např. diklofenakem, ibuprofenem, naproxenem), poraďte se s ním o vhodnosti současného
použití krému Hotemin.
Budete-li pečlivě dodržovat pokyny uvedené v této příbalové informaci, je možnost vzájemného
ovlivnění s jinými současně používanými léky prakticky zanedbatelná.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bezpečnost použití piroxikamu v těhotenství a v období kojení nebyla prokázána, a proto se použití
krému Hotemin v těhotenství a v období kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné údaje nenaznačují, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat
stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Hotemin, krém
Tento léčivý přípravek obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE KRÉM HOTEMIN POUŽÍVÁ
Hotemin, krém, je určen pouze k zevnímu použití.
V závislosti na velikosti ošetřované plochy kůže naneste 1-3 cm dlouhý proužek krému na bolestivé
místo. Ošetřované místo nikdy nepřekrývejte obvazem nebo bandáží. Ošetření lze provádět třikrát,
nejvýše však čtyřikrát denně. Pokud po jednom týdnu léčby nezpozorujete žádné zlepšení nebo se
příznaky zhorší, obraťte se na lékaře. Bez doporučení lékaře nepoužívejte nepřetržitě přípravek déle
než 2 týdny.
Strana 3 (celkem 4)
Nepoužívejte přípravek při léčbě u dětí a mladistvých ve věku do 14 let.
Nepoužívejte přípravek ve vyšších dávkách než je doporučeno, vyvarujete se tak nežádoucích účinků,
které může vyvolat léčivá látka vstřebaná do krevního oběhu.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Hotemin, krém
Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Hotemin, použijte ho, jakmile si vzpomenete. Nenanášejte
dvojnásobné množství.
Jestliže jste omylem požil(a) přípravek Hotemin, krém
Jestliže jste omylem Vy nebo Vaše dítě požili přípravek Hotemin, krém, neprodleně kontaktujte
lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i krém Hotemin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv z následujících příznaků, může se jednat o závažnou
hypersenzitivní (alergickou) reakci na Hotemin a Vy můžete potřebovat neodkladnou lékařskou
pomoc, a proto přestaňte používat přípravek, obraťte se na svého lékaře, záchrannou službu nebo
vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:
otok očních víček, rtů, úst nebo krku vyvolávající potíže s polykáním anebo dýcháním,
náhlá dušnost,
mdloby nebo pocit na omdlení.
Toto jsou velmi závažné, ale velmi vzácné nežádoucí účinky.
Kopřivka.
Kopřivka je také příznakem vzácných alergických reakcí. Přestaňte používat přípravek, obraťte se na
svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě. Pokud je kožní vyrážka závažná a vyskytne-li se na
celém těle, okamžitě se obraťte na svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažným následkům.
Přípravek může způsobovat přechodné zarudnutí, svědění nebo olupování kůže v místě podání. Při
výskytu těchto příznaků přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem.
Hotemin, krém, může vzácně vyvolat i jiné nežádoucí účinky. V těchto případech se mohou
vyskytnout následující příznaky:
nevolnost,
trávicí obtíže,
bolesti žaludku a břicha.
Tyto příznaky obvykle vymizí po ukončení používání krému Hotemin. Pokud však jsou příznaky
závažné nebo přetrvávají delší dobu, je třeba se poradit se svým lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK KRÉM HOTEMIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Hotemin, krém, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Strana 4 (celkem 4)
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co krém Hotemin obsahuje
Léčivou látkou je piroxicamum 10 mg v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina stearová, cetylstearylalkohol,
methylparaben, sorbitan-stearát, cetomakrogol 1000, čištěná voda.
Jak krém Hotemin vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý až nažloutlý homogenní krém bez zápachu, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z umělé
hmoty, krabička.
Velikost balení: 50 g krému.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
22.5.2013

Recenze (1)

Recenze produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 20 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (11)

20 %

nefunguje, několik jsem zápěstí namazala, beze změny

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze