Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léčivé přípravky na podlitiny a modřiny

HIRUDOID Forte krém 40 g - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70627
Hirudoid forte krém je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin.

Více informací

114
Běžná cena: 146 Kč, Ušetříte: 22 % (32 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Hirudoid forte krém je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: HIRUDOID
Kód výrobku: 70627
Kód EAN: 4011548013083
Kód SÚKL: 100311
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Onemocnění povrchových žil, jako zánět žil (flebitis), provázených ucpání cévy krevní sraženinou (tromboflebitis), záněty žilních městků (varikoflebitis), ošetřování křečových žil, podráždění nebo zánětů žil po injekcích a infúzích. Krevní výrony, pohmožděniny a otoky. Pomocná léčba po operacích křečových žil nebo po jejich injekční léčbě (skleroterapie). Zlepšení kvality jizev po operacích, popáleninách nebo úrazech, zvláčnění již vytvořených tuhých jizev a silně zrohovatělé pokožky. Přípravek mohou používat dospělí i děti, těhotné a kojící ženy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

 
sp.zn. sukls107296/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

 

Hirudoid forte  

445mg/100g 

krém 

 

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

  
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Hirudoid forte krém a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid forte krém používat 

3. 

Jak se Hirudoid forte krém používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hirudoid forte krém uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Hirudoid forte krém a k čemu se používá 

 
Hirudoid  forte  krém  je  léčivý  přípravek,  který  potlačuje  otok  a  zánět  a  stimuluje  rozpouštění  krevních 
sraženin. 
 
Hirudoid forte krém se používá 
k místní léčbě 
-  zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu 
-  povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve 

žilním  systémem  dolních  končetin  prostřednictvím  mechanického  stlačování  žil,  např.  pomocí 
elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek 
používá pouze na doporučení lékaře. 

 
Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid forte krém používat 

 
Nepoužívejte Hirudoid forte krém 

 

2/4 

- jestliže jste alergický(á)  na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan- polysulfát) nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
- Přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi. 
- Nepoužívejte Hirudoid forte krém na otevřené rány a poškozenou pokožku. 
Před použitím přípravku Hirudoid forte krém se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a Hirudoid forte krém 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
 
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Žádné  škodlivé  účinky  na  nenarozené  a  kojené  děti  nebyly  dosud  při  lokálním  používání 
glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Hirudoid forte nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3.  

Jak se Hirudoid forte krém používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu   s  příbalovou  informací.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Doporučená dávka  
Obvykle se Hirudoid forte krém nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.  
Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.   
  
Způsob použití 
K zevnímu použití na kůži
 
Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. 
Hirudoid forte krém rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně vmasírujte (pokud je to možné) do 
pokožky. 
 
 
V  případě  bolestivého  povrchového  zánětu  žil  naneste  Hirudoid  forte  krém  na  postižené  místo jemně  a 
s opatrností a ošetřené místo poté překryjte obvazem. V těchto případech krém do pokožky nevtírejte ani 
pokožku nemasírujte. 
 
Hirudoid forte krém je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při 
iontoforéze se krém aplikuje pod katodu. 
 

 

3/4 

 
Jak otevřít tubu 
Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte 
silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Každá  tuba  přípravku  Hirudoid  forte  krém  je  kontrolována  z hlediska  správné  hmotnosti.  Při  procesu 
plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale 
nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.  
 
 
 

Délka léčby 
Při  léčbě  poranění  tupým  předmětem  je  délka  léčby  obvykle  do  10  dnů,  u  povrchového  zánětu  žil  většinou  1–2 
týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař. 
 
Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, 
poraďte se s lékařem. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 
 
4. 

 Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 
Velmi  vzácně  se  při  použití  přípravku  Hirudoid  forte  krém  mohou  vyskytnout  lokální  reakce 
z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí. 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  

Jak Hirudoid forte krém uchovávat 

 

4/4 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti  uvedené na tubě a krabičce za  EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25

°C

 

 
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co Hirudoid forte krém obsahuje 
Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 
 
100 g krému obsahuje 445 mg glycosaminoglycani  polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 40000 U.* 
* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) 
 
Dalšími složkami jsou: 
Bentonit,  emulgující  glycerol-monodistearát,  isopropyl-myristát,  imidomočovina,  fenoxyethanol, 
isopropylalkohol, myristylalkohol, střední nasycené triacylglyceroly, čištěná voda, rozmarýnová silice. 
 
Jak Hirudoid forte krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý  homogenní  krém  v zaslepené  hliníkové  tubě  s vnitřním  ochranným  lakem  z epoxyfenolových 
pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 40 g a 100 g  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016. 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu HIRUDOID Forte krém 40 g

Diskuze

Diskuze k produktu HIRUDOID Forte krém 40 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám