Podrobné informace

Hirudoid krém je přípravek, který potlačuje otok a zánět. Používá se k místní léčbě zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: HIRUDOID
Kód výrobku: 70622
Kód EAN: 4011548013076
Kód SÚKL: 100308
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Onemocnění povrchových žil jako zánět žil (flebitis), provázených ucpání cévy krevní sraženinou (tromboflebitis), záněty žilních městků (varikoflebitis), ošetřování křečových žil, podráždění nebo zánětu žil po injekcích a infúzích. Krevní výrony, pohmožděniny a otoky. Pomocná léčba po operacích křečových žil nebo po jejich injekční léčbě (skleroterapie). Zlepšení kvality jizev po operacích, popáleninách nebo úrazech; zvláčnění již vytvořených tuhých jizev a silně zrohovatělé pokožky. Přípravek mohou používat dospělí i děti.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Hirudoid
krém

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Hirudoid krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je Hirudoid krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid krém užívat
3. Jak se Hirudoid krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hirudoid krém uchovávat
6. Další informace

1. Co je Hirudoid krém a k čemu se používá

Hirudoid krém je přípravek, který potlačuje otok a zánět. Hirudoid krém se používá k místní léčbě zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch)

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hirudoid krém užívat

Neužívejte Hirudoid krém

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku polysulfát glykosaminoglykanu nebo jakoukoli další složku přípravku
  • nepoužívejte přípravek na otevřené rány a poškozenou pokožku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hirudoid krém je zapotřebí 

  • přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicí
  • při povrchovém zánětu žil se přípravek může užívat pouze v případě, že u Vás není možná kompresní léčba (viz bod 1)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání polysulfátu glykosaminoglykanu těhotnými a kojícími ženami hlášeny. Vzhledem k obsahu parabenů však můžete používat Hirudoid krém v těhotenství a po dobu kojení pouze pod dohledem lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Hirudoid krém
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Parabeny (methylparaben a propylparaben) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se Hirudoid krém používá

Vždy používejte přípravek přesně podle instrukcí v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se krém nanáší 2-3krát denně, v případě potřeby i častěji, na postiženou oblast. Podle velikosti ošetřovaného místa naneste proužek krému v délce 3-5 cm a jemně jej vetřete do pokožky.  V případě bolestivých zánětů je třeba při aplikaci krému na bolestivé místo a jeho okolí opatrnosti, ošetřené místo se může překrýt obvazem. Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicí. Hirudoid krém je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se krém aplikuje pod katodu.

Délka léčby
Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 1-2 týdny. Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 14 dnech pravidelné léčby, nebo pokud se Vaše příznaky vrátí po ukončení léčby, poraďte se s lékařem. Prosím, poraďte se s lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý. Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Hirudoid krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  • S následující frekvencí se vyskytly nežádoucí účinky
    Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000) - Velmi vzácně se mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou se tyto reakce rychle upraví po přerušení léčby.
  • Neznámé (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) - Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Pokud se u Vás objeví některá z reakcí vyjmenovaných výše, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Hirudoid krém uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Hirudoid krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření je přípravek použitelný 12 měsíců. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Hirudoid krém obsahuje
Léčivá látka glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 100 g krému obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.* * jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT). Pomocné látky - cetylstearylalkohol, glycerol 85%, hydroxid draselný, metylparaben, isopropylalkohol, propylparaben, kyselina stearová 95%, myristylalkohol, thymol, čištěná voda, lanalkolová mast DAB.

Jak přípravek Hirudoid krém vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý homogenní krém.
Velikost balení 40 g a 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Výrobci
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.2.2010

Informace pro pacienta

Jak otevřít tubu
Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.
Každá tuba přípravku Hirudoid krém je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na aktuální plnicí hmotnost.

Recenze

Recenze produktu HIRUDOID krém 40 g

Diskuze

Diskuze k produktu HIRUDOID krém 40 g

Přidat nový příspěvek do diskuze