Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

FLAVOBION 70 mg 50 tablet

Léčivý přípravek
FLAVOBION 70 mg 50 tablet

Silymarin ze semen ostropestřece mariánského upravuje metabolizmus a detoxikační funkci jater.

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás v úterý 25. 1.

225 Kč

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

FLAVOBION 70 mg 50 tablet

Volně prodejný léčivý přípravek  k léčbě onemocněnní jater.

Léková forma

Tablety k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum 22-27:1, extrahováno acetonem 95% (V/V) 100 mg, odpovídá silymarinum 70 mg vyjádřeno jako silibinin, v jedné potahované tabletě.

Jak užívat

Dospělí obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované tablety. Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Délka léčby tímto přípravkem není omezena, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Na co si dát pozor

Před užitím Flavobion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí), navštivte svého lékaře.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 50 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
333238
Kód EAN:
8594172160591
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Silymarin
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest | léčiva k terapii onemocnění jater, hepatoprotektiva | léčiva k terapii onemocnění jater | silymarin
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

FLAVOBION 70 mg 50 tablet

Příbalovou informaci k produktu FLAVOBION 70 mg 50 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: FLAVOBION 70 mg 50 tablet.pdf

Příbalová informace - informace pro uživatele

FLAVOBION 70 mg potahované tablety

Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete

 1. Co je Flavobion a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavobion užívat
 3. Jak se přípravek Flavobion užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Flavobion uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Flavobion čemu se používá

Flavobion je lék určený k léčbě onemocnění jater. Flavobion obsahuje komplex léčivých látek izolovaných z plodu rostliny ostropestřec mariánský (Silybum marianum L. Gaertner). Flavobion má ochranný účinek na jaterní buňku, obnovuje a zlepšuje činnost poškozených jaterních buněk, napomáhá odstraňování škodlivých látek z organizmu. Flavobion užívají dospělí jako podpůrnou léčbu při chronickém zánětu jater, ztvrdnutí jater (jaterní cirhóze), steatóze jater (nahromadění tuku v jaterních buňkách), a u poškození jater vlivem některých léků, alkoholu, či toxických látek. Tento přípravek není vhodný k léčbě akutních otrav.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flavobion užívat

Neužívejte přípravek Flavobion,

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku silymarin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Flavobion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí), navštivte svého lékaře.

Děti a dospívající

Flavobion není určen pro léčbu dětí a dospívajících. Další léčivé přípravky a Flavobion

Vzájemné ovlivnění účinku Flavobionu a jiných léků současně užívaných není známo, přesto informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem neužívejte pro léčbu svého onemocnění současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky.

Flavobion s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař, je zakázáno pití alkoholických nápojů.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Flavobion se nedoporučuje u těhotných a kojících žen užívat bez předchozí porady s lékařem, který zváží přínos a potenciální rizika léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Flavobion obsahuje laktózu a sacharózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Flavobion užíva

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované tablety. Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Délka léčby tímto přípravkem není omezena, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavobion, než jste měl(a).

Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Pokud jste užili vyšší dávku, mohou se objevit ve větší intenzitě nežádoucí účinky přípravku. Přesto při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavobion

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií:

Velmi časté: Postihují více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté: Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů

Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů

Vzácné: Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů

Velmi vzácné: Postihují méně než 1 10000 léčených pacientů

Není známo: Z dostupných údajů nelze určit

Možné nežádoucí účinky:

Velmi vzácné: Kožní alergické projevy, průjem, trávicí obtíže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Flavobion uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 5 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Flavobion obsahuje

 • Léčivou látkou je Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum 22-27:1, extrahováno acetonem 95% (V/V) 100 mg, odpovídá silymarinum 70 mg vyjádřeno jako silibinin, v jedné potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), potahová soustava Opadry 12H210000 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, propylenglykol, polysorbát 80, hlinitý lak indigokarmínu, žlutý oxid železitý, hlinitý lak chinolinové žluti).

Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička z hnědého skla s PE uzávěrem garantujícím neporušenost obalu, obsahující slabě šedozelené potahované tablety čočkovitého tvaru.

Velikost balení: 50 a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH Byk-Gulden-Str 2, 78467 Konstanz, Německo

Výrobce

Takeda Pharma sp. z.o.o., ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

17. 8. 2018

sp. zn. sukls290037/2018

FLAVOBION 70 mg 50 tablet

FLAVOBION 70 mg 50 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.