Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

FLAVAMED TABLETY 50X30MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101737
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FLAVAMED
Kód výrobku: 101737
Kód EAN:
Kód SÚKL: 124373
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Přípravek Flavamed tablety se užívá při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek Flavamed tablety rozpouští vazký hlen,který pak může být snadněji vykašlán.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls136302/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Flavamed 30 mg tablety 

 

Ambroxoli hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
- Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Flavamed a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed užívat 
3.  Jak se přípravek Flavamed užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Flavamed uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Flavamed a k čemu se používá 
 
Přípravek Flavamed je lék uvolňující hlen při onemocněních dýchacích cest. 
 
Flavamed je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 6 let věku. 
 
Přípravek  Flavamed  se  užívá  při  akutních  nebo  chronických  onemocněních  plic  a  průdušek,  při 
kterých se tvoří vazký hlen. Přípravek  Flavamed rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji 
vykašlán. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed užívat 
 
Neužívejte přípravek Flavamed 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  u dětí mladších 6 let. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Flavamed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

-  jestliže  jste  v  minulosti  prodělal(a)  velmi  závažnou  kožní  alergickou  reakci  (Stevens-

Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). 

•  Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s 

puchýřky na kůži a sliznicích. 

•  Život  ohrožující  Lyellův  syndrom  je  známý  také  jako  syndrom  opařené  kůže.  Jeho 

příznakem je vážná tvorba puchýřů na kůži, obdobně jako při popálení. 

 

V souvislosti s podáváním ambroxolu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. 
Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Flavamed užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 

-   jestliže  máte  poškozené  funkce  ledvin  nebo  trpíte  závažným  onemocněním  jater.  Přípravek 

Flavamed  pak  musíte  užívat  jen  s  mimořádnou  opatrností  (tj.  v  delších  dávkovacích 
intervalech  nebo  snížených  dávkách  –  poraďte  se  o  tom  se  svým  lékařem).  Při  závažných 
poruchách  funkcí  ledvin  by  mohlo  dojít  k  hromadění  produktů  metabolismu  léčivé  látky 
obsažené v přípravku Flavamed. 

-  jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem 

nepohyblivých  řasinek).  Při  tomto  onemocnění  je  nemožný  transport  hlenu  ven  z  plic.  V 
takovém případě užívejte Flavamed jen pod lékařským dohledem. 

-  jestliže jste prodělal(a) peptický vřed, měl(a) byste se o užívání přípravku Flavamed poradit s 

lékařem,  protože  mukolytika  by  mohla  poškozovat  žaludeční  sliznici.  Poraďte  se  se  svým 
lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed užívat. 

Děti 
Přípravek Flavamed smí být užíván jen dětmi staršími 6 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Flavamed 
Nebyly hlášeny žádné klinicky relevantní nežádoucí interakce s dalšími léčivy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Flavamed užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře! 
 
Zvláště v prvním trimestru těhotenství není užívání přípravku Flavamed doporučeno. 
 
Bylo  pozorováno,  že  léčivá  látka  přípravku  Flavamed  prochází  do  mateřského  mléka.  Užívání 
přípravku Flavamed v období kojení se nedoporučuje. 
 
Ze studií na zvířatech nevyplývá škodlivý vliv ambroxolu na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neexistuje  žádný  důkaz  o  ovlivnění  schopnosti  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Studie  na  ovlivnění 
schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
Přípravek Flavamed obsahuje laktosu (mléčný cukr) 
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Flavamed užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  užívat  Flavamed  jinak,  platí  následující  pokyny.  Dodržujte,  prosím, 
návod k použití, jinak přípravek Flavamed nebude moci správně působit! 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Věk 

Jednotlivá dávka 

Maximální denní dávka 

děti 6–12 let 

½ tablety 2–3krát denně (což 
odpovídá 2–3krát 15 mg 
ambroxoli hydrochloridum) 

1 ½ tablety (což odpovídá 45 mg 
ambroxoli hydrochloridum) 

dospívající od 12 let a dospělí  

V průběhu prvních 2–3 dnů 1 

3 tablety (což odpovídá 90 mg 

 

tableta třikrát denně (což 
odpovídá třikrát 30 mg 
ambroxoli hydrochloridum), 
poté 1 tableta dvakrát denně (což 
odpovídá dvakrát 30 mg 
ambroxoli hydrochloridum) 

ambroxoli hydrochloridum) 

 
Poznámka: 
U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 2 tablety dvakrát denně. 
 
Způsob podání 
Perorální  podání.  Tablety  přípravku  Flavamed  se  polykají  nejlépe  celé  po  jídle  a  zapíjejí  se 
dostatečným množstvím tekutiny (např. vody, čaje nebo ovocné šťávy). 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Délka užívání 
Přípravek Flavamed nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4–5 dnů. 
Jestliže  se  obtíže  po  4–5  dnech  nezlepší  nebo  se  naopak  zhorší,  měl(a)  byste  vyhledat  neprodleně 
lékaře! 
 
Máte-li  pocit,  že  účinek  přípravku  Flavamed je  příliš  slabý  nebo  příliš  silný,  poraďte  se,  prosím,  se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavamed, než jste měl(a) 
Do  dnešní  doby  nebyly  u  lidí  hlášeny  žádné  specifické  příznaky  předávkování.  Podle  hlášení  při 
náhodném  předávkování  a/nebo  při  špatném  dávkování  se  objevují  příznaky  podobné  známým 
nežádoucím  účinkům  ambroxol-hydrochloridu,  které  se  vyskytují  při  doporučeném  dávkování  a 
mohou vyžadovat symptomatickou léčbu. Kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed 
nebo jste užil(a) příliš málo přípravku Flavamed, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

 

 

-  Nevolnost 

 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 

-  Bolest žaludku, zvracení, průjem, bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů): 

-  Reakce z přecitlivělosti 
-  Vyrážka, kopřivka  

 
Není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit): 

-  Anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku,  angioedému  (rychle  se  šířící  otok  kůže, 

podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění 

 

-  Závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy. 

 
Protiopatření 
Pokud se u Vás vyskytne jeden nebo více nežádoucích účinků uvedených výše, ihned ukončete léčbu 
přípravkem Flavamed. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Flavamed uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na  blistru  za 
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Flavamed obsahuje 
 
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 
Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  celulosový  prášek,  sodná  sůl 
kroskarmelosy, povidon K 30, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Flavamed vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, kulaté, na obou stranách ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.  
Velikosti balení: 10, 20, 50 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce 
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Bulharsko 

 

Flavamed Cough Tablets 

Česká republika 

Flavamed 

Estonsko 

 

Flavamed 30 mg 

Finsko   

 

Flavamed 30 mg Tablets 

 

Německo 

 

Flavamed Hustentabletten 

Maďarsko 

 

Flavamed Cough Tablets 

Lotyšsko 

 

Flavamed Cough Tablets 

Litva   

 

Flavamed Cough Tablets 

Polsko   

 

Flavamed Cough Tablets 

Rumunsko 

 

Flavamed Comprimate 

Slovensko 

 

Flavamed Cough Tablets 

Slovinsko 

 

Flavamed 30 mg Tablets 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 7. 2017. 
 
 

Recenze

Recenze produktu FLAVAMED TABLETY 50X30MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FLAVAMED TABLETY 50X30MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám