Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

DOXIPROCT 1X30GM Mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12344

85 % 9 recenzí

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku.

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Značka: DOXIPROCT
Kód výrobku: 12344
Kód EAN: 7640107470110
Kód SÚKL: 42361
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA
Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku (cryptitis, papillitis), povrchních trhlin (fissur) při řítním otvoru. V těchto výše uvedených případech si může pacient aplikovat přípravek sám. V případě, že potíže přetrvávají déle než 5 dní, nebo se v průběhu léčby zhoršují, je třeba se poradit s lékařem. Při vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení je nutno neprodleně vyhledat lékaře. U náhlého ucpání hemoroidů krevní sraženinu (thrombosis), léčby před a po operativním odstranění hemoroidů (hemorrhoidectomia) je možné užívat přípravek až po poradě s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls263603/2011 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Doxiproct 

    40 mg/g + 20 mg/g 

 

 

 

 

 

       Rektální mast 

Calcii dobesilas monohydricus, lidocaini hydrochloridum monohydricum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Doxiproct a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct používat  

3. 

Jak se přípravek Doxiproct používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Doxiproct uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Doxiproct a k čemu se používá 

 
Přípravek Doxiproct obsahuje kalcium-dobesylát a lidokain-hydrochlorid. 
 
Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů (příznaky hemoroidů: bolest, pálení, svědění 
či krvácení z konečníku), svědění konečníku a okolí konečníku.  
V těchto případech si může pacient aplikovat přípravek sám bez porady s lékařem. 
V případě  zánětu  žlázek  a  papil  konečníku  (kryptitida,  papilitida),  povrchových  trhlin  (fisur) 
v konečníku  a  léčby  před  a  po  chirurgickém  odstranění  hemoroidů  (hemoroidektomie)  je  možné 
používat přípravek pouze po poradě s lékařem. 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud potíže přetrvávají nebo se v průběhu léčby zhoršují, 
musíte se poradit s lékařem.  
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct používat  

 
Nepoužívejte přípravek Doxiproct: 

  jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesylát a lidokain-hydrochlorid nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Doxiproct se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, Doxiproct můžete používat pouze na základě doporučení lékaře. 
Při vzniku náhlých prudkých bolestí  v oblasti konečníku  nebo výraznějšího krvácení z konečníku je 
nutno neprodleně vyhledat lékaře.

 

Pokud  máte  stolici  s příměsí  krve  a  jste  jakkoli  na  pochybách,  zda  jde  o  krvácení  z hemoroidů, 
vyhledejte co nejdříve svého lékaře. 

2/3 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Doxiproct není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Doxiproct 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud nebylo zaznamenáno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
V těhotenství  se  používá  Doxiproct    pouze  je-li  to  bezpodmínečně  nutné,  a  vždy  na  základě 
doporučení lékaře  
Doxiproct lze v těhotenství používat pouze v případě, že očekávaný přínos převýší možné riziko pro 
plod. 
Vzhledem k tomu, že léčivé látky přestupují do mateřského mléka, má být v období kojení přerušena 
léčba nebo kojení. Používání přípravku Doxiproct v období kojení proto vždy konzultujte s lékařem.  
 
Po perorálním podání (podání ústy) se kalcium-dobesylát v malém množství vylučuje do mateřského 
mléka, u místního podání však toto není známo. Po místním podání se lidokain-hydrochlorid vylučuje 
do  mateřského  mléka.  Používání  přípravku  Doxiproct  v období  kojení  proto  vždy  konzultujte 
s lékařem.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Přípravek Doxiproct obsahuje butylhydroxyanisol. 
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění 
očí a sliznic.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Doxiproct používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Mast aplikujte 2 – 3krát denně. K aplikaci masti do konečníku se doporučuje použít nástavec, který se 
našroubuje  na  otevřenou  tubu.  Nástavec  se  zavede  do  konečníku  a  jemně  se  zatlačí  na  tubu  při 
současném vytahování nástavce z konečníku. Při takovém způsobu použití obsah tuby vystačí na 10 
aplikací.  Při  zevních  hemoroidech  nebo  svědění  konečníku  mast  nanášejte  vícekrát  denně  v  tenké 
vrstvě na okolí vývodu konečníku.  
 
Léčba obvykle trvá několik dní. Pokud se do 5 dnů léčby příznaky nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte 
lékaře. Délka léčby bez porady s lékařem nemá překročit 2 týdny. 
Léčbu neopakujte bez předchozí porady s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a)  více přípravku Doxiproct, než jste měl(a) 
Případy předávkování nejsou známy.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxiproct 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

3/3 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek  je  většinou  dobře  snášen.  Výjimečně  se  může  objevit  přechodné  slabé  pálení  nebo  bolest 
v místě aplikace.  
Může vzniknout i místní alergická reakce, která může být doprovázena horečkou. V těchto případech 
je nutno léčbu přerušit a vyhledat lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Doxiproct uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 C   
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Doxiproct obsahuje 
Léčivé  látky:  jeden  gram  masti  obsahuje  calcii  dobesilas  monohydricus  40  mg,  lidocaini 
hydrochloridum monohydricum 20 mg  
Pomocnými  látkami  jsou:  polysorbát  80,  propyl-gallát,  butylhydroxyanisol,  bezvodá  kyselina 
citronová, makrogol 300, makrogol 1540, makrogol  4000, cetylalkohol, propylenglykol. 
 
Jak přípravek Doxiproct vypadá a co obsahuje toto balení 
Doxiproct  je  jemná,  bělavá  lesklá  mast  dodávané  v  hliníkové  tubě  uzavřené  membránou,  se 
šroubovacím PE uzávěrem s hrotem, aplikačním nástavcem, tuba je uložena v krabičce. 
Velikost balení:30 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
OM PHARMA S.A. 
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lisabon – Portugalsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016. 

Recenze (9)

Recenze produktu DOXIPROCT 1X30GM Mast

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

60 %

100 %

opravdu pomáhá

60 %

100 %

Docela dobrá mast, tišící potíže.

100 %

Doporučuji

Zabral už během 2 použití
Často není na skladě, musí se objednat
100 %

naprostá spokojenost

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu DOXIPROCT 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Roman T.

60 % 12/08/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám