Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na hemoroidy

DOXIPROCT 1X30GM Mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12344

85 % 9 recenzí

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DOXIPROCT 1X30GM Mast

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku.

sp.zn. sukls263603/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Doxiproct

40 mg/g + 20 mg/g Rektální mast Calcii dobesilas monohydricus, lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Doxiproct a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct používat
  3. Jak se přípravek Doxiproct používá
  4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Doxiproct uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Doxiproct a k čemu se používá

Přípravek Doxiproct obsahuje kalcium-dobesylát a lidokain-hydrochlorid.

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů (příznaky hemoroidů: bolest, pálení, svědění či krvácení z konečníku), svědění konečníku a okolí konečníku. V těchto případech si může pacient aplikovat přípravek sám bez porady s lékařem. V případě zánětu žlázek a papil konečníku (kryptitida, papilitida), povrchových trhlin (fisur) v konečníku a léčby před a po chirurgickém odstranění hemoroidů (hemoroidektomie) je možné používat přípravek pouze po poradě s lékařem. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud potíže přetrvávají nebo se v průběhu léčby zhoršují, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct používat

Nepoužívejte přípravek Doxiproct:

 jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesylát a lidokain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Doxiproct se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte poruchu funkce ledvin, Doxiproct můžete používat pouze na základě doporučení lékaře. Při vzniku náhlých prudkých bolestí v oblasti konečníku nebo výraznějšího krvácení z konečníku je nutno neprodleně vyhledat lékaře. Pokud máte stolici s příměsí krve a jste jakkoli na pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve svého lékaře. Děti a dospívající

Přípravek Doxiproct není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Doxiproct

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud nebylo zaznamenáno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V těhotenství se používá Doxiproct pouze je-li to bezpodmínečně nutné, a vždy na základě doporučení lékaře Doxiproct lze v těhotenství používat pouze v případě, že očekávaný přínos převýší možné riziko pro plod. Vzhledem k tomu, že léčivé látky přestupují do mateřského mléka, má být v období kojení přerušena léčba nebo kojení. Používání přípravku Doxiproct v období kojení proto vždy konzultujte s lékařem.

Po perorálním podání (podání ústy) se kalcium-dobesylát v malém množství vylučuje do mateřského mléka, u místního podání však toto není známo. Po místním podání se lidokain-hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka. Používání přípravku Doxiproct v období kojení proto vždy konzultujte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Doxiproct obsahuje butylhydroxyanisol.

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

3. Jak se přípravek Doxiproct používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mast aplikujte 2 - 3krát denně. K aplikaci masti do konečníku se doporučuje použít nástavec, který se našroubuje na otevřenou tubu. Nástavec se zavede do konečníku a jemně se zatlačí na tubu při současném vytahování nástavce z konečníku. Při takovém způsobu použití obsah tuby vystačí na 10 aplikací. Při zevních hemoroidech nebo svědění konečníku mast nanášejte vícekrát denně v tenké vrstvě na okolí vývodu konečníku.

Léčba obvykle trvá několik dní. Pokud se do 5 dnů léčby příznaky nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte lékaře. Délka léčby bez porady s lékařem nemá překročit 2 týdny. Léčbu neopakujte bez předchozí porady s lékařem.

Jestliže jste použil(a)

více přípravku Doxiproct, než jste měl(a)

Případy předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxiproct

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je většinou dobře snášen. Výjimečně se může objevit přechodné slabé pálení nebo bolest v místě aplikace. Může vzniknout i místní alergická reakce, která může být doprovázena horečkou. V těchto případech je nutno léčbu přerušit a vyhledat lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Doxiproct uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 C

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Doxiproct obsahuje

Léčivé látky: jeden gram masti obsahuje calcii dobesilas monohydricus 40 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, propyl-gallát, butylhydroxyanisol, bezvodá kyselina citronová, makrogol 300, makrogol 1540, makrogol 4000, cetylalkohol, propylenglykol.

Jak přípravek Doxiproct vypadá a co obsahuje toto balení

Doxiproct je jemná, bělavá lesklá mast dodávané v hliníkové tubě uzavřené membránou, se šroubovacím PE uzávěrem s hrotem, aplikačním nástavcem, tuba je uložena v krabičce. Velikost balení:

30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

OM PHARMA S.A. R. da Indústria, 2 - Quinta Grande 2610-088 Amadora - Lisabon - Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016.

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Značka: DOXIPROCT
Kód výrobku: 12344
Kód EAN: 7640107470110
Kód SÚKL: 42361
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i zevních hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku a okolí, zánětu žlázek a papil konečníku (cryptitis, papillitis), povrchních trhlin (fissur) při řítním otvoru. V těchto výše uvedených případech si může pacient aplikovat přípravek sám. V případě, že potíže přetrvávají déle než 5 dní, nebo se v průběhu léčby zhoršují, je třeba se poradit s lékařem. Při vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení je nutno neprodleně vyhledat lékaře. U náhlého ucpání hemoroidů krevní sraženinu (thrombosis), léčby před a po operativním odstranění hemoroidů (hemorrhoidectomia) je možné užívat přípravek až po poradě s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

DOXIPROCT 1X30GM Mast – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DOXIPROCT 1X30GM Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: DOXIPROCT 1X30GM Mast.pdf

Recenze (9)

Recenze produktu DOXIPROCT 1X30GM Mast

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

60 %

100 %

opravdu pomáhá

60 %

100 %

Docela dobrá mast, tišící potíže.

100 %

Doporučuji

Zabral už během 2 použití
Často není na skladě, musí se objednat
100 %

naprostá spokojenost

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu DOXIPROCT 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 15/09/2012

Doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám