Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

DOBEXIL H rektální mast k ošetření hemeroidů 20 g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 299691

40 % 1 recenze

Dobexil H ung je rektální mast k použití do konečníku, používá se k podpůrné léčbě hemoroidů a dalších onemocnění konečníku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Dobexil H ung je rektální mast k použití do konečníku, používá se k podpůrné léčbě hemoroidů a dalších onemocnění konečníku.

Informace o produktu

Výrobce: Icn Polfa Rzeszów Spolka Akcyjna, Rzeszów
Značka: DOBEXIL
Kód výrobku: 299691
Kód EAN: 3830044946937
Kód SÚKL: 200934
Držitel rozhodnutí: Icn Polfa Rzeszów Spolka Akcyjna, Rzeszów

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls171192/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

DOBEXIL H UNG 

40 mg / 20 mg 

rektální mast 

calcii dobesilas monohydricus, lidocaini hydrochloridum monohydricum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci 

dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

 Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 

 

 Co naleznete v této  příbalové informaci:  

1. 

Co je Dobexil H ung a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H ung používat  

3. 

Jak se Dobexil H ung používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Dobexil H ung uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je  Dobexil H ung a k čemu se používá 

Dobexil H ung je rektální mast k použití do konečníku, která obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, 
kalcium-dobesilát a lidokain. Používá se k  podpůrné léčbě vnějších a vnitřních hemoroidů a dalších 
onemocnění konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže a svědění v okolí konečníku.  Hemoroidy se 
nejčastěji  projevují  zduřením,  bolestí,  pálením,  svěděním  či  krvácením.  U  hemoroidů  a  bolestivých 
trhlin konečníku se přípravek může používat bez porady s lékařem. 

Po  poradě  s lékařem  se  přípravek  používá  k léčbě  před  a  po  chirurgických  zákrocích  na  konečníku 
nebo při akutním ucpání hemoroidů krevní sraženinou. 

Kalcium-dobesilát  upravuje  porušenou  funkci  stěn  hemoroidálních  žil,  tlumí  jejich  zvýšenou 
propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.  

Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest. 

 

2/4 

Na postižená místa působí  příznivě  i mastný charakter masťového základu, který brání sliznici před 
mechanickým a chemickým drážděním. 

Přípravek je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H ung používat  

Nepoužívejte Dobexil H ung  

-  jestliže jste alergický(á)   na kalcium-dobesilát a lidokain nebo na kteroukoli další složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže jste těhotná nebo kojíte; 

-  jestliže je Vám méně než 15 let; 

-  jestliže trpíte těžkým onemocněním srdce a/nebo ledvin. 

Upozornění a opatření 

-  jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním konečníku, je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o 

pravidelnou  stolici.  Je  proto  nutné  pít  dostatečné  množství  tekutin  a  jíst  málo  kořeněnou  stravu 
s dostatečným množstvím vlákniny. 

-  jestliže nedojde do 14 dnů k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, nebo dojde-li ke 

vzniku  náhlých  prudkých  bolestí  nebo  výraznějšího  krvácení,  poraďte  se  o  dalším  používání 
přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být 
příznaky jiných onemocnění, která mohou vyžadovat včasnou léčbu. 

Děti a dospívající 

Tento přípravek nesmí používat děti a do 15 let. 

 

Další léčivé přípravky a Dobexil H ung 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte jiné přípravky určené k použití do konečníku.  

Přípravek Dobexil H ung s jídlem a pitím 

Dobexil H ung se používá nezávisle na době jídla. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Tento  přípravek  se 
nesmí podávat v období těhotenství a při kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Dobexil H sup obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoluen. Může způsobit podráždění kůže, 
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. 

 

3. 

Jak se Dobexil H ung používá 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s  příbalovou  informací  nebo podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

3/4 

Rektální mast vtlačte do konečníku pomocí plastového aplikátoru nebo ji naneste do okolí konečníku 
2krát  denně  (ráno  a  večer).  Před  každým  ošetřením,  a  zvláště  po  stolici,  je  nutné  místo  v okolí 
konečníku pečlivě omýt či lépe osprchovat studenou vodou. 

Způsob použití plastového aplikátoru: 

Ke  každému  balení  přípravku  je  dodáván  plastový  aplikátor, jehož  pomocí  vtlačíte  rektální  mast  do 
konečníku.  Před  a  po  použití  aplikátor  pečlivě  omyjte.  Odšroubujte  uzávěr  tuby  a  vrchním  koncem 
uzávěru narušte hliníkovou membránu tuby. Našroubujte aplikátor na tubu. Pokud je aplikátor opatřen 
krytem, sejměte jej. Poté vsuňte lehce aplikátor do konečníku a tubu stiskněte, až vtlačíte rektální mast 
do konečníku.  

Přípravek používejte nejdéle 14 dnů. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dobexil H ung, než jste měl(a) 

Předávkování tímto přípravkem je vzhledem k jeho lékové formě nepravděpodobné. 

Při náhodném požití rektální masti dítětem ihned vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít  Dobexil H ung 

Pokud  je  to  možné,  aplikujte  rektální  mast,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  to  možné  není,  dávku 
vynechejte a pokračujte v obvyklém dávkování. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Rektální  mast  Dobexil  H  ung  v  doporučeném  dávkování  vyvolává  nežádoucí  účinky  jen  zřídka.  U 
citlivých  jedinců  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce,  např.  kožní  vyrážky  nebo  podráždění 
konečníku, které se projevuje jako pálení a svědění. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není 
známa. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak Dobexil H ung uchovávat  

Uchovávejte při teplotě do 30

o

C v dobře uzavřené tubě, aby nedocházelo k podtékání kolem 

nedostatečně uzavřeného uzávěru.  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 14 dnů po prvním 
otevření. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s    přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

4/4 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co Dobexil H ung obsahuje 

-  Léčivými  látkami  jsou  calcii  dobesilas  monohydricus  40  mg,  lidocaini  hydrochloridum 

monohydricum 20 mg v 1 g masti 

-  Pomocnými  látkami  jsou:  polysorbát  80,  propylenglykol,  makrogol    400,  makrogol    3350, 

butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, glycerol-stearát, kyselina citronová 

Jak Dobexil H ung vypadá a co obsahuje toto balení 

Dobexil H ung je slabě nažloutlá, homogenní, průsvitná mast. 

Balení  obsahuje:  zaslepenou  aluminiovou  tubu  s vnitřní  lakovou  úpravou,  plastový  uzávěr  s hrotem, 
plastový aplikátor s krytem nebo bez krytu, krabičku. 

Velikost balení: 20 g masti 

Držitel rozhodnutí o registraci  

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika  

Výrobci 

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika 

EMO-FARM Sp.z o.o, Ksawerów, Polsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
30.11.2015 

Recenze (1)

Recenze produktu DOBEXIL H rektální mast k ošetření hemeroidů 20 g

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 40 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

Diskuze

Diskuze k produktu DOBEXIL H rektální mast k ošetření hemeroidů 20 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám