Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Nemoci cév

CILKANOL 30X300MG Tobolky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12389
85 %

Při chronických žilních onemocněních ke zmírnění obtíží, jako jsou otoky, bolest, svědění a křeče dolních končetin, k podpoře hojení bércových vředů a při hemoroidech.

Více informací

114 Kč

Skladem

Zítra odešleme, u vás v pondělí 10. 8.

Zítra odešleme, u vás v pondělí 10. 8.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace CILKANOL 30X300MG Tobolky

Cilkanol užívají na doporučení lékaře dospělí a mladiství při chronických žilních onemocněních ke zmírnění obtíží, jako jsou otoky, bolest, svědění a křeče dolních končetin, k podpoře hojení bércových vředů a při hemoroidech.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro uživatele

Cilkanol

300 mg, tvrdé toboky

troxerutinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat
 3. Jak se přípravek Cilkanol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá

Přípravek Cilkanol patří do skupiny léků zvaných venofarmaka, která se používají k léčbě žilních onemocnění.

Léčivá látka troxerutin snižuje propustnost krevních vlásečnic, snižuje lomivost cév, zlepšuje prokrvení a výživu tkání končetin. Přípravek Cilkanol užívají dospělí a dospívající od 15 let k léčbě příznaků a projevů při chronické žilní nedostatečnosti (pocit unavených, těžkých a bolestivých nohou, pocit napětí nebo svědění a mravenčení v kůži nohou, otoky dolních končetin, křeče, pocit neklidných nohou).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat

Neužívejte přípravek Cilkanol

 • jestliže jste alergický(á) na troxerutin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek Cilkanol se nepodává dětem a dospívajícím do 15 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cilkanol se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Užívání přípravku Cilkanol při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Je třeba dodržovat ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (kompresní léčba obinadlem nebo punčochou při křečových žilách, aj.).

Pokud se u Vás objeví zánět žil (zarudnutí, bolestivost, otok v oblasti žíly), silná bolest v končetině (končetinách), vřed nebo náhlý otok jedné nebo obou končetin, vyhledejte neprodleně lékaře.

Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem. V případě nedostatečného či neuspokojivého účinku po dvou týdnech léčby je nezbytné vyhledat lékaře.

Přípravek není určen k léčbě otoků dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin a jater.

Další léčivé přípravky a přípravek Cilkanol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Dosud nejsou známy žádné léky, jejichž účinek by ovlivňovalo současné užívání přípravku Cilkanol. Přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Cilkanol jiné volně prodejné přípravky pro léčbu žilních onemocnění, protože by mohlo dojít k nežádoucímu prohloubení jejich účinků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku v období těhotenství a kojení je vždy nutné konzultovat s lékařem, který rozhodne, zda je pro Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při doporučeném dávkování přípravku Cilkanol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110)

Může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Cilkanol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 15 let je 2 - 4 tobolky 3× denně.

Tvrdé tobolky se užívají při jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Léčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 - 4 týdnů. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 měsíce. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba. Pokud do 2 týdnů nepocítíte úlevu nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba léčbu přerušit a vyhledat lékaře. Pokud u Vás dochází k opakovanému výskytu obtíží, vyhledejte lékaře, protože otoky mohou mít jinou příčinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cilkanol, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více tvrdých tobolek dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cilkanol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cilkanol

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a jsou mírného charakteru. Potíže většinou při dalším podávání vymizí, výjimečně mohou být důvodem k přerušení léčby.

Frekvence těchto nežádoucích účinků je neznámá (z dostupných údajů nelze určit):

 • bolesti hlavy;
 • lehká nevolnost;
 • svědivé vyrážky a návaly (hlavně na začátku léčby).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cilkanol obsahuje

 • Léčivou látkou je troxerutin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: makrogol 6000, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), červený oxid železitý (E172) a oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Cilkanol vypadá a co obsahuje toto balení

Žluto-bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující žlutou náplň. PVC/Al blistr, krabička. Obsah balení: 30 tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16.3.2016

sp.zn. sukls218495/2011

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ZENTIVA
Kód výrobku: 12389
Kód EAN: 8594739015722
Kód SÚKL: 4336
ATC skupina: Troxerutin
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták CILKANOL 30X300MG Tobolky

Příbalovou informaci k produktu CILKANOL 30X300MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: CILKANOL 30X300MG Tobolky.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (9)

Recenze CILKANOL 30X300MG Tobolky

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

80 %

100 %

100 %

90 %

neustále jsem měla takové napínaní a otoky kotníků.Hledala jsem nějakou pomoc,mastičky nezabíraly,doporučuji.jsem spokojená.

je to velice krátké užívání.ale cítím ulehčení nohou,ztrácí se otoky kotníků
80 %

lze doporučit

80 %

lze doporučit

80 %

užívám dlouhodobě, býval kdysi na lék.předpis s doplatkem od zdr.pojišťovny, nyní je zařazen mezi volně prodejné léky. Vzhledem k tomu, že mám problémy s tzv.těžkými nohami a žílami, doporučuji, mně pomáhá.

doporučuji
90 %

užívám dlouhodobě, býval kdysi na lék.předpis s doplatkem od zdr.pojišťovny, nyní je zařazen mezi volně prodejné léky. Vzhledem k tomu, že mám problémy s tzv.těžkými nohami a žílami, doporučuji, mně pomáhá.

doporučuji

Diskuze

Diskuze CILKANOL 30X300MG Tobolky

Zkušenosti uživatelů

90 % 08/08/2013

neustále jsem měla takové napínaní a otoky kotníků.Hledala jsem nějakou pomoc,mastičky nezabíraly,doporučuji.jsem spokojená.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám