Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15800

96 % 9 recenzí

Tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu.

Více informací

114
Běžná cena: 140 Kč, Ušetříte: 19 % (26 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: DITUSTAT
Kód výrobku: 15800
Kód EAN: 8594737020810
Kód SÚKL: 14724
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Ditustat tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu a krvácení z dýchacích cest různého původu. Přípravek je určen pro dospělé i děti od 6 měsíců.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls98489/2010 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

DITUSTAT 

22 mg/ml 

Perorální kapky, roztok 

Dropropizinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.   

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je DITUSTAT a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat  

3. 

Jak se DITUSTAT

 

užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak DITUSTAT uchovávat

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je DITUSTAT a k čemu se používá 

DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum).  Svým působením snižuje dráždivost v oblasti 
hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu.  
 
DITUSTAT tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při onemocněních dýchacích cest. 
 
Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat u kašle provázejícího akutní onemocnění dýchacích 
cest. U chronického kašle se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
 
Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat 

Neužívejte DITUSTAT: 
-  jestliže jste alergický(á) na dropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže trpíte onemocněním se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách.  
-  jestliže trpíte dědičným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom neboli ciliární dyskinesie 

(porucha pohyblivosti řasinek a transportu hlenu z dýchacích cest). 

-  jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
-  nepodávejte dětem do 6 měsíců věku. 
 
Upozornění a opatření 

 

 

2/4 

Před užitím přípravku DITUSTAT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DITUSTAT

 

je zapotřebí: 

-  jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
-  jestliže užíváte léky s tlumivým účinkem (sedativa).   
 
Další léčivé přípravky a DITUSTAT 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek  DITUSTAT  byste  neměl(a)  užívat  pokud  současně  užíváte  sedativa  (léky  na  uklidnění), 
neboť  může  dojít  k  zesílení  jejich  tlumivého  účinku.  Není  vhodné  kombinovat  DITUSTAT

 

s léky 

usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia) bez předchozí porady s lékařem. 
 
DITUSTAT s jídlem a pitím 
Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
DITUSTAT

 

nesmí užívat těhotné ani kojící ženy. 

 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

DITUSTAT  má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 
3. 

Jak se DITUSTAT užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek DITUSTAT

 

podle věku pacienta: 

 
Použití u dětí 

Děti: 

Věk dítěte 

Odpovídající dávkování 

6-12 měsíců 

6 kapek 3-4krát denně 

1-3 roky 

13 kapek 3-4krát denně 

3-13 roků 

26 kapek 3-4krát denně 

Před použitím přípravku u malých dětí se poraďte s lékařem. 

 

Dospívající od 13 let a dospělí:  52 kapek 3-4krát denně.  

Jednotlivé dávky nesmí být užity dříve než za 4 hodiny od podání dávky předchozí. 

 

Způsob podání: 

Přípravek nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze 
dnem vzhůru. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Přípravek užívejte půl hodiny před jídlem. 

 

 

 

3/4 

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, poraďte 
se s lékařem. 

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní (u dětí ne déle než 3 dny).  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku DITUSTAT, než jste měl(a): 
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít DITUSTAT: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i DITUSTAT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Nežádoucí  účinky  nejsou  časté.  Může  se  vyskytnout  nevolnost,  zvracení,  pálení  žáhy,  poruchy 
zažívání, průjem, slabost, ospalost, bolesti hlavy a bušení srdce. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 
 
5. 

Jak DITUSTAT uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co DITUSTAT obsahuje 

Léčivou látkou je dropropizinum 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kapek). 

Pomocné  látky  jsou  badyáníková  silice,  silice  máty  peprné,  polysorbát  80,  monohydrát 
citronové kyseliny, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová a čištěná voda. 

 
Jak DITUSTAT vypadá a co obsahuje toto balení 

Čirý, velmi slabě žlutý až žlutý roztok charakteristické vůně po anýzu a mátě. 
 
Velikost balení: 10 ml, 25 ml a 50 ml. 

 

 

4/4 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
747 70 Opava-Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015. 
 
 

Recenze (9)

Recenze produktu DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Výborný, zabírá rychle.

80 %

100 %

Jsem spokojena opravdu pomáhají.

100 %

Opravdu velice účinné.

100 %

80 %

předepisuje naám ho dětská lékařky, ne vždy zabere

dětem chutná
ne vždy zabírá
100 %

zabíra rychle

100 %

Skvělý přípravek! Používám už pár let.Na počáteční suchý dusivý kašel.

Diskuze (1)

Diskuze k produktu DITUSTAT 1X50ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Opravdu pomohl!

(0) 13/04/2012

Presel nocni kasel a to opravdu rychle a konecne jsem se vyspala, stoptusin mi vunec nepomohl. Doporucuji!

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie H.

100 % 24/11/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám