Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

CONDROSULF 400 mg 180 tobolek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229878

96 % 10 recenzí

Nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo.

Více informací

949
Běžná cena: 1 219 Kč, Ušetříte: 22 % (270 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (10)
Diskuze

Podrobné informace

Nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo.

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Značka: CONDROSULF
Kód výrobku: 229878
Kód EAN: 7680422770373
Kód SÚKL: 176921
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls188197/2010 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CONDROSULF 400 mg  

Tvrdé tobolky 

 

 Chondroitini natrii sulfas 

 

Přečtěte si pozorně tuto  příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

  Pokud se do 3 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je přípravek CONDROSULF a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF  užívat 
3.  Jak se přípravek CONDROSULF užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek CONDROSULF uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Léčivou  látkou  přípravku  CONDROSULF  je  chondroitinsulfát,  který  je  jednou  z  hlavních 
součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve 
tkáni  vodu.  Zabezpečuje  tím  mechanické  a  elastické  vlastnosti  chrupavky.  Při  kloubních 
degenerativních  procesech  dochází  ke  snižování  obsahu  chondroitinsulfátu  v chrupavce 
působením  specifických  enzymů  (lytických  enzymů),  které  vedou  k  degeneraci  chrupavky. 
Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke 
zhoršení  funkce  kloubu.  Chondroitinsulfát  potlačuje  aktivitu  enzymů,  které  poškozují 
chrupavku,  podporuje  látkovou  výměnu  v  chrupavce  a  zlepšuje  mechanicko-elastické 
vlastnosti  chrupavky.  Podávání  přípravku  CONDROSULF  zajišťuje   obnovení  metabolické 
rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů). 
 
Přípravek  CONDROSULF  je  určen  k léčbě  degenerativních  onemocnění  kloubů,  zejména 
osteoartrózy kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) kloubu mírného až středního 
stupně a osteoartrózy kloubů prstů ruky.  
 
Osteoartróza  je  onemocnění,  které  způsobuje  bolest  a  funkční  omezení  kloubů.    Typickým 
příznakem  osteoartrózy  kolene  je  námahová  bolest,  která  vzniká  při  chůzi,  a  tzv.  startovací 
bolest  (ranní  a  po  delším  klidu  vznikající  ztuhlost  spojená  s bolestivostí).  V klidu  se  obtíže 
zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke kolenu  nebo 
do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky 
apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá.  

 

2/4 

 
Jestliže je charakter příznaků odlišný od příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře, 
neboť  se  může  jednat  o  jiné  kloubní  onemocnění  vyžadující  jinou  léčbu.  Pokud  se  Vaše 
příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, vyhledejte svého lékaře. U osteoartrózy kloubů 
prstů ruky a při osteoartróze jiných kloubů se před zahájením léčby poraďte se svým lékařem.  
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek CONDROSULF : 

  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

Upozornění a opatření 
Při výskytu klidových bolestí postiženého kloubu, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené 
teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte prosím svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF 
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
  

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat. 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly dosud provedeny. Při užití 
přípravku  se  nepředpokládá  jeho  vliv  na  tyto  schopnosti.  Pokud  se  ovšem  cítíte  unavený(á) 
nebo máte bolesti hlavy, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku CONDROSULF  
Tento  přípravek  obsahuje  35  mg  sodíku  v jedné  tobolce.  Nutno  vzít  v  úvahu  u  pacientů  na 
dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
3.   JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  
Obvykle se užívá přípravek CONDROSULF následovně:  
 
Dospělí 
Zahajovací léčba
 po dobu 2 týdnů:  
2krát denně 2 tvrdé tobolky. 

 

3/4 

 
Udržovací léčba
 po dobu 2 až 3 měsíců:  
1krát denně 2 tvrdé tobolky.  
 
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry. 
 
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti), je třeba 
konzultovat další užívání přípravku CONDROSULF s lékařem. 
 
Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3 měsících léčby (tj. po jedné léčebné kúře), poraďte 
se prosím se svým lékařem. 
 
Přípravek CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se 
zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle. Tobolky se užívají 
nerozkousané a zapijí se vodou.

 

 
Jestliže jste užil(a)  větší dávku přípravku CONDROSULF, než jste měl(a): 
Nejsou  známy  žádné  případy  náhodného  nebo  záměrného  předávkování.  Pokud  jste  užil(a) 
více  přípravku  CONDROSULF    než  se  doporučuje,  měl(a)  byste  informovat  svého  lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF : 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  dále 
dle doporučeného dávkování. 
 
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných) 
 
Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo 
nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.  
Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují též velmi zřídka. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

4/4 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF  UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek CONDROSULF  obsahuje: 
Léčivou  látkou je  chondroitini natrii sulfas 400 mg  
Pomocnými látkami jsou želatina, oxid titaničitý (E 171), idigokarmín (E 132), chinolínová 
žluť (E 104) a  magnesium-stearát (E 470 B). 
 
Jak přípravek CONDROSULF  vypadá a co obsahuje toto balení:   
Lékovou formou přípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní 
část je zelená a uvnitř je bílý až téměř bílý prášek. 
 
Velikost balení: 60 nebo 180 tvrdých tobolek 
 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce
:  
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika, 
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015. 

 

Další zdroje informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele 
rozhodnutí o registraci

IBI, spol. s r.o. 
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 
Tel.: 00420 221 111 500, fax: 00420 222 247 428 
e-mail: 

ibi@ibi.cz

 

 

Recenze (10)

Recenze produktu CONDROSULF 400 mg 180 tobolek

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kupodivu pomohl velmi rychle, určitě doporučuji. Chcete-li ušetřit, požádejte lékaře o 800mg variantu, tu hradí z poloviny pojišťovna.

100 %

Je účinný a doporučuji ho.

účinný
100 %

Po dvou týdnech bolesti kyčle přestaly. Čas od času si jednorázovou kůru dopřeji. Pomáhá mi.

100 %

již vyzkoušené v minulosti a byli jsme spokojeni

80 %

Znám ho, původně jen na lékařský předpis.

Uleví
80 %

koupila jsem na vícenásobné doporučení, užívám krátkou dobu

Diskuze

Diskuze k produktu CONDROSULF 400 mg 180 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Kristina H.

100 % 29/01/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám