Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léčivé přípravky na zvlhčení sliznice, mořská voda

COLDASTOP 1X20ML Nosní kapky, emulze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15247

100 % 1 recenze

Coldastop se používá při akutním a chronickém poškození nosní sliznice.

Více informací

184

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Coldastop se používá při akutním a chronickém poškození nosní sliznice.

Informace o produktu

Výrobce: Desitin KS
Značka: COLDASTOP
Kód výrobku: 15247
Kód EAN: 4031649000164
Kód SÚKL: 61188
Držitel rozhodnutí: Desitin KS
Coldastop se používá při akutním a chronickém poškození nosní sliznice, např. při nadměrném používání léků ke snížení překrvení a zduření nosní sliznice, při suchém nosním kataru s atrofií nosní sliznice nebo tvorbě krust a příškvarů ve vchodu nosním, na vnitřní ploše nosních křídel a nosohltanu. Coldastop lze použít při pooperační léčbě po operacích nosní přepážky.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls228509/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Coldastop 

8,25 mg/20 mg  

Nosní kapky, roztok 

retinoli palmitas (retinol – vitamín A)/alfa tocoferoli acetas (tokoferol – vitamín E) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Coldastop a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldastop používat 

3. 

Jak se Coldastop používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Coldastop uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je Coldastop a k čemu se používá 

 
Coldastop se používá při akutním a chronickém poškození nosní sliznice, např. při 
nadměrném používání léků ke snížení překrvení a zduření nosní sliznice, při vysychání nosní 
sliznice, které je spojené s jejím ztenčováním, nebo při tvorbě krust a příškvarů ve vchodu 
nosním, na vnitřní ploše nosních křídel a nosohltanu. Coldastop lze použít při pooperační 
léčbě po operacích nosní přepážky. 
 
Pokud by po cca 14 dnech léčby nedošlo ke zlepšení stavu nosní sliznice, či došlo ke zhoršení 
nebo výskytu nežádoucích účinků, používání přípravku přerušte a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldastop používat  

 
Nepoužívejte Coldastop 

jestliže jste alergický(á) na retinol-palmitát (retinol – vitamín A), tokoferol-alfa-acetát 
(tokoferol – vitamín E), podzemnici olejnou (arašídy) nebo sóju nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

Stránka 2 z 4

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím Coldastopu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a Coldastop 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy. 
 
Coldastop s jídlem a pitím 
Interakce s jídlem a pitím nejsou známy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Kvůli riziku malformací plodu způsobených vitamínem A, by se Coldastop  měl používat 
opatrně u těhotných žen nebo žen v plodném věku bez účinné antikoncepce. 
 
Jestliže bude léčba vitamínem A nezbytná, doporučená maximální denní dávka je 2,4 mg 
retinolového ekvivalentu (8000 m.j.) a maximální jednotlivá dávka je 0,9 mg retinolového 
ekvivalentu (3000 m.j.). To odpovídá maximální jednotlivé dávce 2 kapky do každé nosní 
dírky a maximální denní dávce 2 jednotlivých dávek. 
 
Během léčby Coldastop není nutné přerušovat kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Coldastop nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Coldastop obsahuje  butylhydroxyanisol (E 320) a butylhydroxytoluen (E 321), které 
mohou způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a 
sliznic. 
 
 
3. 

Jak se Coldastop používá

 

 

 
Vždy používejte Coldastop  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Režim 
dávkování není možné libovolně měnit, protože by to vedlo k selhání léčby. 
 
Podává se dospělým a dětem od 3 let. 
Nedoporučí-li lékař jinak, zakloňte hlavu a pomocí přiloženého kapátka vkápněte 2-3 kapky 
Coldastopu do každé nosní dírky 3 x denně. Po vkápnutí držte kapátko zmáčknuté a vytáhněte 
je z nosu, aby nedošlo ke kontaminaci přípravku. Poté mírně zatlačte na obě nosní křídla, aby 
se  přípravek  rozptýlil  po  celé  sliznici.  Pokud  se  olej  dostane  i  na  sliznici  hltanu,  léčebný 
účinek se ještě zvýší. 
U  těhotných  žen  nebo  žen  v plodném  věku,  které  nepoužívají  účinnou  antikoncepci,  je 
maximální  jednotlivá  dávka  2  kapky  Coldastopu  do  každé  nosní  dírky  a  maximální  denní 
dávka je 2 kapky do každé nosní dírky dvakrát denně. 
 
Přípravek lze užívat nepřetržitě po dobu několika týdnů nebo přerušovaně. 

Stránka 3 z 4

 

 

 
Jestliže máte pocit, že účinek Coldastopu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více Coldastopu, než jste měl(a) 
Předávkování při lokální aplikaci na nosní sliznici není dosud popsáno. 
Pokud jste použil(a) příliš mnoho léku, ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít

 

 Coldastop 

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku, použijte ji hned, jakmile si vzpomenete. 
Použijte původní dávku a pokračujte podle původního režimu dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat

 

 Coldastop  

Režim dávkování není možné libovolně měnit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V některých  případech  byly  zaznamenány  reakce  přecitlivělosti  (místní  kožní  reakce,  pálení 
nosní sliznice, rinitida). Vdechnutí Coldastopu s obsahem terpineolu může ojediněle způsobit 
podráždění a vyvolat kašel. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové 
stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak Coldastop uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce 
za „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření spotřebujte do 6 týdnů. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Coldastop obsahuje přírodní složky a může se proto někdy zdát slabě zakalený. Neovlivňuje 
to jeho působení a snášenlivost. Pokud se objeví intenzivnější zakalení nebo nepříjemný 
zápach v průběhu 6 týdnů od prvního otevření, roztok je nutné zlikvidovat. 
 

Stránka 4 z 4

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Coldastop obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (retinol - vitamín A), alfa tocoferoli acetas 

(tokoferol – vitamín E). 
1  ml  roztoku  obsahuje  8,25  mg  retinoli  palmitas  (což  odpovídá  15.000  m.j.  retinolu  - 
vitamínu A) a 20 mg alfa tocoferoli acetas (tokoferol - vitamín E), 1 ml = cca 33 kapek. 

-  Pomocnými látkami jsou podzemnicový olej, citronová silice, silice oplodí sladkého 

pomeranče, terpineol, směs esterů mastných kyselin, butylhydroxyanisol (E 320), 
butylhydroxytoluen (E 321), isopropyl-myristat. 

 
Jak Coldastop vypadá a co obsahuje toto balení 
Coldastop je slabě žlutý, čirý, olejový roztok s pomerančovou vůní. 
Lahvička  z tmavého  skla  o  obsahu  20  ml   vybavená  integrovaným  skleněným  kapátkem  a 
zakončením z tmavošedého kaučuku v šroubovacím PP uzávěru, krabička. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Desitin Arzneimittel GmbH 
Weg beim Jäger 214 
22335 Hamburg 
Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Desitin Pharma spol. s r.o. 
Opletalova 25 
111 21 Praha 1 
tel. ++420-2-222 45 375 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.4.2015. 
 
 

Recenze (1)

Recenze produktu COLDASTOP 1X20ML Nosní kapky, emulze

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu COLDASTOP 1X20ML Nosní kapky, emulze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana R.

100 % 27/06/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám