Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

CLARITINE 10 mg 30 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 357443

100 % 1 recenze

ALERGIE? Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin a pomáhá tak obnovit Vaše běžné aktivity.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine 10mg 30 tablet je volně prodejný léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití.

Více informací

226
Běžná cena: 239 Kč, Ušetříte: 5 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

ALERGIE? Claritine® tablety uleví od častých příznaků alergií až na 24 hodin a pomáhá tak obnovit Vaše běžné aktivity.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine 10mg 30 tablet je volně prodejný léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Značka: CLARITINE
Kód výrobku: 357443
Kód EAN: 8590322002001
Kód SÚKL: 216113
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls40560/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CLARITINE 

10 mg 

tablety 

(loratadinum) 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Claritine a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat 

3. 

Jak se přípravek Claritine užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Claritine uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Claritine a k čemu se používá 

 
Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat 
alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu. 
 
Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, 
rýma, pálení a svědění nosu a očí. 
 
Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah 
kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).  
 
Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek. 
 
Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického 
zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat 

 
Neužívejte přípravek Claritine 

jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

 

v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže trpíte onemocněním jater. 
 

Laboratorní testy 
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva 
dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Claritine
 
Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují 
fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech. Přesto nebylo v klinických 
studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které 
ovlivňují fungování těchto enzymů.  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
 
Přípravek Claritine s jídlem a alkoholem 
Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla. 
Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje. 
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali 
loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine 
způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout 
ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Claritine obsahuje monohydrát laktózy (mléčný cukr) 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Claritine užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší 
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  
 
Použití u dětí 
Děti ve věku 2 až 12 let 
s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg: 
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  
s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší: 

 

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. 
 
Pacienti se závažnou poruchou funkce jater 
Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg 
Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  
 
Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a) 
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné 
problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže 
užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine 
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je 
předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou 
chuť k jídlu a potíže se spaním. 
 
Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující 
závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku  podkožní tkáně na různých místech 
organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, nevolnost, 
sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Claritine uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Claritine obsahuje 

Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnézium-stearát. 

 
Jak přípravek Claritine vypadá a co obsahuje toto balení 
Claritine jsou bílé nebo téměř bílé oválné tablety s obrázkem baňky a misky, půlicí rýhou a označením 
„10“ a na druhé straně hladké. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv 
sloužit k dělení na stejné dávky. 
 
Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.  
Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BAYER s.r.o. 
Siemensova 2717/4 
155 00 Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce
  
Schering-Plough Labo N.V. 
Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, 
Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2015 
 

Recenze (1)

Recenze produktu CLARITINE 10 mg 30 tablet

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Pomáhá, mírná únava.

Diskuze

Diskuze k produktu CLARITINE 10 mg 30 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Michal R.

100 % 05/12/2016

Pomáhá, mírná únava.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám