Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na imunitu

CELASKON 100 mg 40 tablet - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 11762

92 % 15 recenzí

Vitaminy jsou složité látky nezbytně nutné pro mnohé funkce v organizmu.

Více informací

49
Běžná cena: 55 Kč, Ušetříte: 11 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 18. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (15)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CELASKON 100 mg 40 tablet

Vitaminy jsou složité látky nezbytně nutné pro mnohé funkce v organizmu.

 

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.sukls44899/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Celaskon tablety 100 mg 

acidum ascorbicum 

 

Vitamín C 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 - 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitamínu C (kyseliny askorbové). Organismus si 
ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě. 
 
Přípravek Celaskon tablety 100 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku 
vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při 
kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, 
těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků 
apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení 
škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení). 
 
Úloha vitamínu C v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je 
součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a 
krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými 
buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro 
normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran. 
 
Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. 
Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anemii. 
 
Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C. 
 

 

Strana 2 (celkem 4) 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Celaskon tablety 100 mg: 

jestliže jste alergický(á) na vitamín C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

Upozornění a opatření 
O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude 
předepisovat jiné léky. Vitamín C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých 
laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte 
se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej 
zcela vysadit. 
Zvýšené opatrnosti při užívání vitamínu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových 
ledvinových kamenů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 100 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k 
ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon tablety 100 mg současně 
s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem či 
lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
přípravek Celaskon tablety 100 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do 
mateřského mléka. 
Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až 
k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování. 
 
Přípravek Celaskon tablety 100 mg s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti 
Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a děti starší 6 let užívají při nedostatku vitamínu C v organismu obvykle 5 – 10 tablet denně, 
ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 2 – 5 tablet denně. 
 
Dětem ve věku 3 – 6 let se podává 1 – 2 tablety denně. 
 
Dávkování u dětí mladších 3 let určuje lékař. 
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích 
dávek za den než celou najednou. 
 
Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 100 mg při  doporučeném dávkování 
užívat po dobu 7 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším 
postupu s lékařem. 
 
Přípravek Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organismu 
nebo při jeho zvýšené potřebě viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se 
používá. 
 
Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 100 mg než jste měl(a) 
Při dávkování vyšším než 10 tablet denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému 
výskytu nežádoucích účinků. 
Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k pocitu na 
zvracení až zvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 100 mg) se mohou vyskytnout 
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):  

  pocit na zvracení*; 

  zvracení*;  

  průjem*; 

  ekzém, kopřivka. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):  

  pocit slabosti*; 

  oxalátové ledvinové kameny. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta u 10 000):  

  hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**; 

  selhání ledvin; 

  astmatický záchvat.*** 

 
* při vyšších dávkách (několik gramů denně). 
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).
 
*** u alergických jedinců. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  

 

Strana 4 (celkem 4) 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
Přípravek Celaskon tablety 100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu 
za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 
Léčivou látkou je acidum ascorbicum 100 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, 
natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, hlinitý lak oranžové žluti (E110). 
 
Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou o průměru 
7 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 
Lahvička  z hnědého  skla  s bílým  šroubovacím  uzávěrem  opatřeným  pojistnou  vložkou  a  pojistným 
proužkem, krabička. 
Velikost balení: 40 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitranska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
1.2.2016

 

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: CELASKON
Produktová řada: Celaskon
Kód výrobku: 11762
Kód EAN: 8594739016347
Kód SÚKL: 76188
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Držitel registračního rozhodnutí / Výrobce
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Složení
Léčivá látka: Acidum ascorbicum (Vitamin C) 100 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřičný škrob, dihydrát edetanu disodného, mastek, sodná sůl stearylfumarátu, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, hlinitý lak oranžové žluti

Co obsahuje Celaskon tablety_100 mg
Celaskon tablety_100 mg obsahuje v jedné tabletě 100 mg vitamínu C a dále pomocné látky, které umožňují přípravu tablet.

Jaký je význam vitamínů pro člověka
Vitaminy jsou složité látky nezbytně nutné pro mnohé funkce v organizmu. Ten není schopen si je sám tvořit, proto se musí přijímat v potravě.

Jaké jsou účinky vitamínu C na organizmus
Vitamin C patří mezi vitamíny rozpustné ve vodě, jeho úloha v organizmu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organizmu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Jak se projevuje nedostatek vitamínu C v organizmu
Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anémii.

Kdy je potřebné užívat Celaskon tablety_100 mg
Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C. Zvýšená potřeba vitamínu C je u těhotných a kojících žen, u dětí při růstu, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, po těžkých úrazech, popáleninách, rozsáhlých operacích, při pobytu v extrémně nízkých teplotách, u obyvatel velkých měst, u kuřáků (až trojnásobná potřeba ve srovnání s nekuřáky), u alkoholiků, při nedostatečné nebo jednostranné výživě zejména u starých lidí.
Dětem ve věku 3 - 6 let se podává Celaskon tablety_100 mg pouze na doporučení lékaře.

Kdy se Celaskon tablety_100 mg nedoporučuje užívat
Celaskon tablety_100 mg se neužívá při přecitlivělosti na vitamín C nebo některou jinou složku přípravku a u pacientů se sklonem k tvorbě oxalátových ledvinových kamenů.

Jaké jsou nežádoucí účinky při užívání Celaskonu tablety_100 mg
Při doporučeném dávkování je Celaskon tablety 100 mg velmi dobře snášen, protože množství vitamínu C, které přesahuje potřeby organizmu, se vyloučí rychle do moče. Při dávkách vyšších než 1 g vitamínu C denně (4 tablety Celaskonu tablety 100 mg ) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti, průjmům a k tvorbě ledvinových kamenů (bolesti v zádech). U alergických osob se mohou zcela ojediněle objevit ekzémy, kopřivka nebo i astmatický záchvat.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Vysoké dávky vitamínu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku.

Jak Celaskon tablety_100 mg ovlivňuje užívání jiných léků
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitamínu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání Celaskonu tablety 100 mg současně s volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem.
O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 g informujte lékaře při předepisování jiných léků.
Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej zcela vysadit.

Dávkování a způsob použití Celaskonu tablety_100 mg
Při nedostatku vitamínu C v organizmu dospělí a děti starší než 6 let obvykle užívají 2 - 4 tablety Celaskonu tablety 100 mg denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 1 - 2 tablety Celaskonu tablety 100 mg denně. Dětem ve věku 3 - 6 let se podává 1/2 - 1 tableta Celaskonu tablety 100 mg denně. Pro dobré zužitkování v organizmu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích dávek za den než celou najednou.

Jak dlouho se má užívat Celaskon tablety_100 mg
Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organizmu nebo při jeho zvýšené potřebě. O potřebnosti užívání Celaskonu tablety 100 mg, vhodném dávkování a délce užívání se poraďte s lékařem.

Upozornění
Při dávkování vyšším než 4 tablety denně, zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí.

Uchovávání
Při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávat v krabičce.
Přípravek je tak chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

CELASKON 100 mg 40 tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CELASKON 100 mg 40 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: CELASKON 100 mg 40 tablet.pdf

Recenze (15)

Recenze produktu CELASKON 100 mg 40 tablet

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CELASKON 100 mg 40 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 15/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám