Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Zdravotnické potřeby » Zdravotnický materiál » Přípravky pro dezinfekci a sterilizaci

BETADINE dezinfekce rukou 120 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12885

100 % 1 recenze

Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou i předoperační dezinfekci rukou.

Více informací

109

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou i předoperační dezinfekci rukou.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: BETADINE
Kód výrobku: 12885
Kód EAN: 5995327165622
Kód SÚKL: 62318
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou i předoperační dezinfekci rukou. Přípravek mohou použít dospělí a děti od 6 měsíců věku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.:  sukls51947/2012 
a sp.zn.: sukls80411/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

BETADINE 

75 mg/ml 

kožní roztok 

povidonum iodinatum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Betadine a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Betadine používat 

3. 

Jak se Betadine používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Betadine uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Betadine a k čemu se používá 

 
Přípravek Betadine je dezinfekční prostředek, který ničí řadu choroboplodných zárodků 
(antimikrobiální účinek) a je vhodný k hygienické a předoperační dezinfekci rukou. 
Působí na bakterie, plísně, viry a prvoky.  
 
Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou a k předoperační dezinfekci rukou. 
Přípravek se používá u dospělých.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Betadine používat 

 
Nepoužívejte Betadine 

 

jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

 

jestliže máte hypertyreózu (zvýšenou činnost štítné žlázy) 

• 

jestliže máte adenom (uzel) štítné žlázy nebo jiné akutní onemocnění štítné žlázy 

• 

u kožního zánětu podobného herpetickému (takzvaná Dühringova  herpetiformní dermatitida). 

 

před nebo po scintigrafii radioaktivním jodem (vyšetření, při kterém je podána radioaktivní 
látka) nebo léčbě zhoubného nádoru štítné žlázy radioaktivním jodem 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Betadine se poraďte se svým lékařem. 
 
Sporadicky může dojít k přechodnému podráždění kůže. Proto se doporučuje poprvé použít roztok 
Betadine zkušebně, a pokud nenastane kožní reakce, je možné pravidelné používání přípravku. 
 
Dlouhodobé působení roztoku může způsobit podráždění nebo vzácně závažné kožní reakce. Při 

Strana 2 (celkem 4) 

smáčení může dojít k poleptání kůže. V případě podráždění kůže, kontaktní dermatitidy (zánětu kůže) 
nebo přecitlivělosti přestaňte přípravek používat.  
 
Před aplikací roztok neohřívejte.  
U pacientů se strumou (zvětšenou štítnou žlázou), uzly ve štítné žláze, nebo jiným neakutním 
onemocněním štítné žlázy existuje při podávání jodu riziko rozvoje zvýšené funkce štítné žlázy 
(hypertyreóza). Pokud trpíte onemocněním štítné žlázy, nepoužívejte přípravek Betadine, pokud to 
není přesně indikováno. I po ukončení léčby je třeba sledovat časné příznaky možného výskytu 
zvýšené funkce štítné žlázy a v případě potřeby kontrolovat funkci štítné žlázy. 
 
Tmavě hnědá barva roztoku Betadine je znamením jeho účinnosti. Jestliže se roztok začíná 
odbarvovat, jeho antimikrobiální účinnost klesá. Rozklad roztoku je podporován působením světla a 
teplot vyšších než 40 °C. 
 
Je nutno dbát, aby se Betadine nedostal do očí. Pokud se tak přes veškerou opatrnost stane, je nutné 
ihned vypláchnout oči velkým množstvím vody. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Betadine není určen pro použití u dětí. 
 
Další léčivé přípravky a Betadine 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné použití přípravků na ošetření ran obsahujících enzymatické sloučeniny vede k oslabení 
účinků obou látek. Přípravky obsahující rtuť, stříbro, peroxid vodíku a taurolidin se mohou vzájemně 
ovlivňovat s jodovaným povidonem a nemají se používat současně. 
 
Přípravky s jodovaným povidonem použité současně nebo okamžitě po aplikaci dezinfekce s obsahem 
oktenidinu na stejném nebo sousedním místě mohou způsobit přechodné tmavé zbarvení postižené 
oblasti. 
 
Použití přípravku Betadine může vést k falešně pozitivním laboratorním výsledkům při některých 
vyšetřeních (např. testy s toluidinem nebo guajakovou pryskyřicí pro stanovení krevního barviva nebo 
cukru ve stolici nebo moči).

 

 
Během použití jodovaného povidonu mohou být ovlivněny výsledky některých vyšetření štítné žlázy 
(scintigrafie štítné žlázy, stanovení jodu vázaného na bílkoviny, diagnostika radioaktivním jodem) a 
může znemožnit plánovanou léčbu štítné žlázy jodem (terapii radioaktivním jodem). Mezi ukončením 
používání přípravku Betadine a provedením další scintigrafie je třeba ponechat dostatečný časový 
interval. 
 
Těhotenství a kojení 
Vzhledem ke schopnosti jodu procházet placentou a vylučovat se do mateřského mléka a vzhledem ke 
zvýšené citlivosti plodu a novorozence na jod se má jodovaný povidon používat během těhotenství a 
kojení pouze v přísně indikovaných případech a pouze na doporučení lékaře. 
 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Betadine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
 
3. 

Jak se Betadine užívá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

Strana 3 (celkem 4) 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Betadine se vždy používá koncentrovaný, před použitím se neředí. 
 
Hygienická dezinfekce rukou 
Ruce a předloktí se umyjí pod tekoucí teplou vodou, potom se 5 ml roztoku Betadine nalije do jedné 
dlaně a rozetře se rovnoměrně po obou rukou a předloktích. V případě nutnosti je možno přidat trochu 
vody k vytvoření pěny, kterou se ruce myjí nejméně po dobu jedné minuty. Potom se ruce a předloktí 
dokonale opláchnou dostatečným množstvím tekoucí teplé vody. 
 
Předoperační dezinfekce rukou 
Obě ruce a předloktí se důkladně umyjí mýdlem pod tekoucí vlažnou vodou. Veškeré mýdlo se potom 
opláchne velkým množstvím tekoucí vody, přičemž je nutno dbát, aby na rukou a předloktích 
nezůstaly žádné zbytky mýdla. 
Pomocí dávkovače se nalije do jedné dlaně 10 ml roztoku Betadine a rovnoměrně se rozetře po obou 
rukou a předloktích. V případě nutnosti je možno  přidat trochu vody k vytvoření pěny, kterou se ruce 
důkladně myjí, případně s pomocí kartáče, po dobu 2,5 minuty. 
Potom se ruce a předloktí důkladně opláchnou velkým množstvím vlažné tekoucí vody a celý postup 
se ještě jednou opakuje s dalšími 10 ml přípravku Betadine po dobu dalších 2,5 min. 
Ruce a předloktí se nakonec důkladně opláchnou sterilní vodou a osuší se sterilizovanou textilií. 
Doba nutná pro dezinfekci: 5 minut (2 x 2,5 min.). 
Potřebné množství pro předoperační dezinfekci rukou je 20 ml přípravku Betadine. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U citlivých pacientů může dojít k dočasnému podráždění kůže, jako je svědění, zarudnutí kůže (i 
s puchýřky), splývající vyrážka a hnisání. Před první aplikací přípravku Betadine se doporučuje 
provést zkušební hygienické nebo předoperační mytí. Dojde-li k podráždění nebo jiným neobvyklým 
reakcím, poraďte se o dalším použití přípravku se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v následujících skupinách podle četnosti výskytu: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10000): 
Reakce z přecitlivělosti, kontaktní dermatitida (s příznaky jako zarudnutí, malé puchýřky a svědění)

  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000): 
Anafylaktická reakce (závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním, závratě, pokles 
krevního tlaku); hypertyreóza (zvýšená činnost štítné žlázy, která může způsobit zvýšenou chuť 
k jídlu, úbytek na váze, pocení, zrychlení srdečního tepu nebo neklid) u pacientů s onemocněním štítné 
žlázy; angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo krku) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  
Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy, která může způsobit únavu, přibývání na váze, pomalejší 
srdeční tep) se může vyskytnout po delším nebo rozsáhlém použití jodovaného povidonu;  
Poleptání kůže (může se vyskytnout při použití většího množství roztokuu, především při předoperační 
přípravě).  
Poruchy elektrolytové rovnováhy (rovnováha tekutin a solí), metabolická acidóza (pokles pH krve), 
akutní selhání ledvin, abnormální osmolalita krve (může se vyskytnout po vstřebání velkého množství 
jodovaného povidonu). 
 

Strana 4 (celkem 4) 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Betadine uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 

C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Betadine obsahuje 
Léčivou látkou je: povidonum iodinatum 75 mg v 1 ml roztoku (odpovídá 7,5% roztoku) 
 
Dalšími složkami jsou: nonoxinol 9, diolamid kyseliny laurové, ethoxylovaný tuk z ovčí vlny, 
hypromelosa, čištěná voda, roztok hydroxidu sodného. 
 
Jak Betadine vypadá a co obsahuje toto balení 
Vzhled: tmavě červenohnědá homogenní viskózní tekutina charakteristického zápachu.. 
Hnědá plastová lahvička s kapacím uzávěrem obsahující 120 ml a hnědá plastová láhev s kapacím 
uzávěrem obsahující 1000 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC, 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 
Maďarsko 
 
Výrobce: 
EGIS Pharmaceuticals PLC.  
9900 Körmend Mátyás király u. 65 
Maďarsko 
Na základě licence: Mundipharma A.G. Basilej, Švýcarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22.4.2015 

Recenze (1)

Recenze produktu BETADINE dezinfekce rukou 120 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BETADINE dezinfekce rukou 120 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lubomír K.

100 % 09/12/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám