Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na bolest Léky na bolest hlavy

ATARALGIN 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 31578
92 %

Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při bolestech vyvolaných stresem a únavou. 

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás v pondělí 26. 10.

Zítra odešleme, u vás v pondělí 26. 10.

Běžná cena: 89 Kč
79 Kč (3,95 Kč/kapsle)
Ušetříte: 11 % (10 Kč)
ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

ATARALGIN 20 tablet

Čtěte podrobně příbalovou informaci, která je součástí každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro pacienta

Ataralgin

tablety

paracetamolum, guaifenesinum, coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ataralgin užívat
 3. Jak se přípravek Ataralgin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ataralgin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein.

 • Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.
 • Guaifenezin zvyšuje účinek paracetamolu proti bolesti. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.
 • Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu. Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny. Ataralgin se používá u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemočněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ataralgin užívat

Neužívejte přípravek Ataralgin

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, guaifenezin, kofein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1,
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, akutní žloutenku,
 • pokud současně užíváte léky poškozující játra,
 • při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ataralgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • máte problémy s ledvinami nebo játry (např. alkoholismus nebo zánět jater);
 • máte dědičné onemocnění charakterizované nedostatkem enzymu glukosa-6-fosfát dehydrogenázy;
 • máte hemolytickou anemii (chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek);
 • trpíte chronickým kašlem nebo máte průduškové astma.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Dalšími léčivé přípravky a přípravek Ataralgin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Atarlgin v kombinaci s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména v případě, že užíváte některý z následujících léků:

 • metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení);
 • cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu);
 • warfarin a další deriváty kumarinu (léky na ředění krve) v případě, že potřebujete užívat paracetamol denně a dlouhodobě;
 • salicylamid (proti bolesti);
 • probenecid (lék k léčbě dny);
 • isoniazid nebo rifampicin (léky k léčbě tuberkulózy);
 • lamotrigin nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie);
 • barbituráty nebo karbamazepiny (léky způsobující relaxaci a ospalost);
 • zidovudin (k léčbě infekce HIV);
 • k.acetylsalicylová (k léčbě bolesti a horečky nebo k prevenci srdečních onemocnění);
 • chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí).

Přípravek Ataralgin s jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání tohoto přípravku se musíte vyhnout konzumaci alkoholu. Ataralgin obsahuje kofein. Vyvarujte se přílišného pití nápojů obsahujících kofein (např. čaj, káva nebo některé nápoje s kofeinem) v průběhu léčby. Vysoký příjem kofeinu může vést k obtížím se spánkem, třesu a nepříjemným pocitům na hrudi (způsobeným zrychleným tlukotem srdce).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Ataralgin se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by užívání přípravku Atalagin mělo vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Ataralgin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud nebylo Vaším lékařem předepsáno jinak, obvyklá dávka je pro dospělé a dospívající ve věku 15 let a starší 1-2 tablety užívané až 3x denně s odstupem alespoň 4 hodin.

 • Maximální denní dávka nesmí překročit dávku 6 tablet během 24 hodin.
 • Maximální jednotlivá dávka nesmí být vyšší než 3 tablety. Jednotlivou dávku 3 tablety mohou užít pouze osoby s hmotností nad 60 kg.
 • Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí nebo horečky, poraďte se s lékařem.
 • Pokud obtíže ustupují, lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů.
 • Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.
 • Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami.

Použití u dětí

Přípravek Ataralgin není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Použití u starších pacientů

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ataralgin než jste měl(a)

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže jste užil(a) více přípravku Ataralgin, než je předepsáno nebo jestliže omylem užilo tento přípravek dítě. Udělejte to, i když se cítíte (nebo Vaše dítě) dobře, kvůli zpožděnému riziku závažného poškození jater. Po užití více tablet najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ataralgin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku si vezměte, jakmile si vzpomenete, ale dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi jednotlivými dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin. Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): závratě, pocit na zvracení, zvracení, zvýšení hodnot jaterních enzymů, lehká svalová slabost, únava.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v krvi (pancytopenie), závažné kožní reakce, reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, u některých choulostivých osob se může objevit dušnost v podobě astmatického záchvatu, u těchto stavů je, nutné terapii okamžitě přerušit a vyhledat lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ataralgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 o C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ataralgin obsahuje

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum guaifenesinum acoffeinum.. Jedna tableta obsahuje paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130mg a coffeinum 70 mg.
 • Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros- karmelosy, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát. Jak přípravek Ataralgin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ataralgin jsou bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky. Tablety jsou v Al/průhledných bezbarvých PVC PVC/PVdC/Al blistrech a krabičce.

Balení obsahuje 10, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet v blistrech po 10 tabletách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16. 08. 2019

sp. zn. sukls164128/2019

Informace o produktu

Výrobce: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: ATARALGIN
Kód výrobku: 31578
Kód EAN: 8595112610015
Kód SÚKL: 48888
ATC skupina: Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ATARALGIN 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu ATARALGIN 20 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: ATARALGIN 20 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (47)

ATARALGIN 20 tablet

Recenze od 47 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Dobrý den, ataralgin mi pomohl. Trpím na bolest hlavy spojenou s krční páteří a lék mi pomohl. Ráda doporučuji.

90 %

velmi pomáhá
100 %

100 %

80 %

80 %

Doporučila mi ho má lékařka užívat společně s Ibalginem proti bolesti hlavy.

100 %

Když bolí zub, pomůže jakž takž přečkat noc.

Dobré mít jej v lékárničce.
100 %

100 %

Doporucuji

pomaha proti bolesti
nic
100 %

Zabere
Nebolí po něm žaludek
Trvá déle než zabere

Diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Zuzana H.

100 % 14/06/2018

Dobrý den, ataralgin mi pomohl. Trpím na bolest hlavy spojenou s krční páteří a lék mi pomohl. Ráda doporučuji.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám