Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

Ataralgin 10 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 31576

100 % 5 recenzí

Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při bolestech vyvolaných stresem a únavou. Jeho výdej není vázán na lékařský předpis.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Náhrada původního produktu

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při bolestech vyvolaných stresem a únavou. Jeho výdej není vázán na lékařský předpis.

Informace o produktu

Výrobce: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: ATARALGIN
Kód výrobku: 31576
Kód EAN: 8595112610114
Kód SÚKL: 48886
Držitel rozhodnutí: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.

Ataralgin se používá u dospělých k rychlé a účinné úlevě při bolestech různého původu, při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí, lze jej použít i při chřipkových onemocněních.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 1 

sp.zn. sukls239726/2010 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ataralgin  

tablety 

 

paracetamolum, guaifenesinum, coffeinum  

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci  dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.

  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ataralgin užívat 

3. 

Jak se přípravek Ataralgin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ataralgin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá 

 
Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin 
a kofein. 
Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku. 
Guaifenezin  zvyšuje  účinek  paracetamolu  proti  bolesti.  Mimoto  snižuje  duševní  a  emoční 
napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. 
Kofein  zesiluje  protibolestivé  účinky,  zejména  u  bolestí  hlavy,  odstraňuje  únavu  a  zvyšuje 
duševní aktivitu. 
Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny. 
Ataralgin se používá u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších k rychlému tlumení 
mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční  páteře. Dále se užívá při 
bolestech  kloubů  a  svalů  doprovázejících  chřipková  onemocnění,  k léčbě  horečnatých  stavů 
při  chřipkových  onemočněních  a  jako  doplňková  léčba  horečnatých  stavů  při  jiných 
onemocněních.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Ataralgin  užívat 

 
Neužívejte přípravek Ataralgin 
 
-   jestliže jste alergický(á) na paracetamol, guaifenezin, kofein nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1, 

 2 

-  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, akutní žloutenku,  
-  pokud současně užíváte léky poškozující játra, 
-  při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ataralgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 
-  máte problémy s ledvinami nebo játry (např. alkoholismus nebo zánět jater); 
-  máte dědičné onemocnění charakterizované nedostatkem enzymu glukosa-6-fosfát 

dehydrogenázy; 

-  máte hemolytickou anemii (chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek); 
-  trpíte chronickým kašlem nebo máte průduškové astma. 
 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. 
 
Dalšími léčivé přípravky a přípravek Ataralgin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte Atarlgin v kombinaci s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol. 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  zejména  v  případě,  že  užíváte  některý  z 
následujících léků: 
- metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení); 
- cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu); 
-  warfarin  a  další  deriváty  kumarinu  (léky  na  ředění  krve)  v  případě,  že  potřebujete  užívat 
paracetamol denně a dlouhodobě; 
- salicylamid (proti bolesti); 
- probenecid (lék k léčbě dny); 
- isoniazid nebo rifampicin (léky k léčbě tuberkulózy); 
- lamotrigin nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie); 
- barbituráty nebo karbamazepiny (léky způsobující relaxaci a ospalost); 
- zidovudin (k léčbě infekce HIV); 
- k.acetylsalicylová (k léčbě bolesti a horečky nebo k prevenci srdečních onemocnění); 
- chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí). 
 
Přípravek Ataralgin s jídlem, 

pitím a alkoholem

 

Při užívání tohoto přípravku se musíte vyhnout konzumaci alkoholu. 
Ataralgin obsahuje kofein. Vyvarujte se přílišného pití nápojů obsahujících kofein (např. čaj, 
káva nebo některé nápoje s kofeinem) v průběhu léčby. Vysoký příjem kofeinu může vést 
k obtížím se spánkem, třesu a nepříjemným pocitům na  hrudi (způsobeným zrychleným 
tlukotem srdce). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Ataralgin se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení 

dopravních prostředků

 a obsluha strojů 

 3 

Není známo, že by užívání přípravku Atalagin mělo  vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.

 

 
 
3. 

Jak  se přípravek Ataralgin  užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
Pokud nebylo Vaším lékařem předepsáno jinak, obvyklá dávka je pro dospělé  a dospívající 
ve věku 15 let a starší 1-2 tablety užívané až 3x denně s odstupem alespoň 4 hodin. 

Maximální denní dávka nesmí překročit dávku 6 tablet během 24 hodin. 

Maximální jednotlivá dávka nesmí být vyšší než 3 tablety. Jednotlivou dávku 3 tablety 
mohou užít pouze osoby s hmotností nad 60 kg.  

-  

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí nebo horečky, poraďte se s lékařem. 

Pokud obtíže ustupují, lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů. 

Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře. 

Užívání  vyšších  než  doporučených  dávek  může  vést  k  riziku  závažného  poškození 
jater. 

 
Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin 
Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék 
podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami. 
 
Použití u dětí 
Přípravek Ataralgin není určen pro děti a dospívající mladší 15 let. 
 
Použití u starších pacientů 

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ataralgin  než jste měl(a) 
Vyhledejte  okamžitě  lékařskou  pomoc,  jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Ataralgin,  než  je 
předepsáno nebo jestliže omylem užilo tento přípravek dítě. Udělejte to, i když se cítíte (nebo 
Vaše  dítě)  dobře,  kvůli  zpožděnému  riziku  závažného  poškození  jater.  Po  užití  více  tablet 
najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, 
bolestmi břicha. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ataralgin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku 
si vezměte, jakmile si vzpomenete, ale dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi 
jednotlivými dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin. 
Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): 

 4 

  

závratě,  pocit na zvracení, zvracení, zvýšení  hodnot  jaterních enzymů, 
lehká svalová slabost, únava. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 
 

změny  krevního  obrazu  jako  snížení  počtu  červených  krvinek 
(hemolytická 

anemie), 

snížení 

počtu 

krevních 

destiček 

(trombocytopenie,  agranulocytóza),  snížení  počtu  bílých  krvinek 
(leukopenie,  neutropenie),  úbytek  všech  druhů  krvinek  v krvi 
(pancytopenie),  
závažné  kožní  reakce,  reakce  z přecitlivělosti  od  slabého  zrudnutí 
pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, u některých choulostivých 
osob se může objevit dušnost v podobě astmatického záchvatu, u těchto 
stavů je, nutné terapii okamžitě přerušit a vyhledat lékařskou pomoc. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 

 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ataralgin  uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25

o

C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou 
EXP. Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ataralgin  obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou paracetamolum guaifenesinum acoffeinum.. Jedna tableta obsahuje 

paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130mg  a coffeinum 70 mg. 

-  Pomocnými  látkami  jsou  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  polyvidon  30,  sodná  sůl  kros-

karmelosy, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát. 

 5 

 

Jak přípravek Ataralgin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Ataralgin  jsou bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na 
jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena 
k dělení dávky. 
Tablety jsou v  Al/průhledných bezbarvých PVC PVC/PVdC/Al blistrech a krabičce. 
 
Balení obsahuje 10, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet v blistrech po 10 tabletách. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015 
 
 

Recenze (5)

Recenze produktu Ataralgin 10 tablet

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ok

Diskuze

Diskuze k produktu Ataralgin 10 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Monika P.

100 % 29/05/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám