Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Antihistaminika

ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441765

Nenechte se alergií ovládat, mějte vždy po ruce Analergin neo, přípravek k léčbě příznaků senné a alergické rýmy nebo chronické kopřivky.

Více informací

72 Kč

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 24. 9.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 24. 9.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety

Nenechte se alergií ovládat, mějte vždy po ruce Analergin neo, přípravek k léčbě příznaků senné a alergické rýmy nebo chronické kopřivky.

Sp.zn.sukls111800/2014
Příbalová informace: informace pro uživatele

Analergin Neo 5 mg
potahované tablety
levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Analergin Neo 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat
3. Jak se přípravek Analergin Neo 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Analergin Neo 5 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Analergin Neo 5 mg a k čemu se používá
Levocetirizin je látka k léčbě alergie.
Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými
stavy, jako jsou:
- senná rýma
- perzistující (přetrvávající) alergická rýma
- chronická kopřivka

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat
Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg
- jestliže jste alergický(á) na levocetirizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte závažným selháním ledvin
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Analergin Neo 5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné
potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování.
Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.
Další léčivé přípravky a přípravek Analergin Neo 5 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Levocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení
levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s:
- léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální
funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů
může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.
Přípravek Analergin Neo 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.
Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen
účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud
jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná
rizika. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu
a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl (a) byste řídit motorová
vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve,
než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Analergin Neo 5 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta denně.
Přípravek Analergin Neo 5 mg tablety není určen dětem do 6 let (viz bod 2, Zvláštní opatrnosti
je zapotřebí).
Pokud trpíte mírným až středně závažným selháním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku
v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění.
Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění. Řiďte se radou svého lékaře nebo
lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý(á). U dětí může
předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte
lékaře, který určí další potřebnou léčbu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyčkejte do doby, kdy
si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg
Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění,
pro které jste levocetirizin užívali.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů)
- sucho v ústech
- bolest hlavy
- únava
- ospalost
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených
pacientů)
- vyčerpanost
- bolest břicha
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou
(angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který
může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat
a neprodleně vyhledejte lékaře.
- agresivita
- agitovanost
- záchvaty
- poruchy vidění
- palpitace (bušení srdce)
- nevolnost
- zánět jater
- svědění
- vyrážka
- kopřivka
- místní reakce přecitlivělosti kůže
- bolest svalů
- zvýšení tělesné hmotnosti
- abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Analergin Neo 5 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“.
První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje
- Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.
- Pomocné látky zahrnují:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý
a magnesium-stearát.
Potahovou vrstvu: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.
Jak přípravek Analergin Neo 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Analergin Neo 5 mg je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety
je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká.
Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 20, 21 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.9.2014

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: ANALERGIN
Kód výrobku: 441765
Kód EAN: 8592387018577
Kód SÚKL: 0201921
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nenechte se alergií ovládat, mějte vždy po ruce Analergin neo, přípravek k léčbě příznaků senné a alergické rýmy nebo chronické kopřivky.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety

Diskuze

Diskuze ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety

Příbalový leták

Příbalový leták ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety

Příbalovou informaci k produktu ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ANALERGIN Neo 5mg 10x5mg tablety.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám