Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15977
Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 15977
Kód EAN: 8592387017419
Kód SÚKL: 202089
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls24012/2012 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Analergin 

10 mg 

Potahované tablety 

Cetirizini dihydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete 
potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Analergin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin užívat 

3. 

Jak se přípravek Analergin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Analergin uchovávat 

6. 

Obsah balení a d

alší informace 

 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Léčivou látkou přípravku Analergin je cetirizin-dihydrochlorid. Analergin je přípravek proti alergiím. 
 
Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let věku používá k: 
-  

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

-  

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie) 

 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

ANALERGIN UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Analergin, pokud: 

 

jste  alergický(á)  na  cetirizin-dihydrochlorid,  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou  v bodě  6),  na  hydroxyzin  nebo  na  látky  odvozené  od  piperazinu  (blízce  příbuzné 
léčivé látky jiných přípravků); 

 

trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu 
nižší než 10 ml/min.); 

Upozornění a opatření  
Jestliže  máte  poruchu  funkce  ledvin,  prosím,  poraďte  se  s lékařem;  v případě  potřeby  budete  užívat 
sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.  

 
Před užitím přípravku Analergin  se poraďte se svým  lékařem  nebo lékárníkem,

  jestliže  máte 

zvýšené riziko zadržování moči (např. při hyperplazii prostaty nebo porušené míše). 

 

2/5 

Když  máte  epilepsii  nebo  je  u  Vás  vyšší  riziko  vzniku  křečí,  měli  byste  se  před  zahájením  léčby 
poradit se svým lékařem. 
 
Mezi  alkoholem  (při  hladině  0,5  promile  v  krvi,  což  odpovídá  jedné  skleničce  vína)  a  cetirizin-
dihydrochloridem  užívaným  v  běžných  dávkách  nebyly  pozorovány  žádné  klinicky  významné 
interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje opatrnost a vyloučení 
současného požívání alkoholu. 
Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma 
neumožňuje vhodně upravit dávku. 
 
Pokud jsou u Vás plánovány kožní alergické testy, je potřeba před jejich provedením na 3 dny přerušit 
podávání cetirizin-dihydrochloridu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Analergin  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Vzhledem k charakteru cetirizin-dihydrochloridu není vzájemné působení s jinými léčivy 
pravděpodobné. 
Přípravek Analergin s jídlem a pitím 
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizin-dihydrochloridu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Analergin podáván těhotným ženám. 
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání 
nepokračujte. 
 
Neužívejte Analergin během kojení, protože se cetirizin-dihydrochlorid vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické  studie  neprokázaly  zhoršení  pozornosti,  bdělosti  a  schopnosti  řídit  motorové  vozidlo  po 
užívání přípravku v doporučených dávkách.  
Jestliže  se  chystáte  řídit  motorové  vozidlo,  provozovat  potenciálně  nebezpečné  činnosti  nebo 
obsluhovat  stroje, nepřekračujte  doporučenou  dávku  tohoto přípravku.  Sledujte pozorně  svoji  reakci 
na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících 
centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek  Analergin  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK ANALERGIN UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. 
Doporučená dávka přípravku je  
pro dospělé a dospívající nad 12 let: 
10 mg (1 tableta) jednou denně. 
 
pro děti ve věku od 6 do 12 let: 
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin: 

 

3/5 

Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.  
 
Pacienti s poruchou funkce jater a poruchou funkce ledvin:  
Doporučuje se úprava dávkování, kterou stanoví lékař. 
 
Pokud vnímáte účinek přípravku  Analergin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Délka léčby: 
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Analergin, než jste měl(a) 
Pokud  se  domníváte,  že jste  užil(a)  vyšší  dávku  léku  Analergin,  než jste  měl(a),  informujte  prosím, 
svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, 
rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace(útlum), ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a 
zadržování moči.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Analergin: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh a z klinických studií. 
Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), 
časté  (postihují  1  až  10  pacientů  ze  100),  méně  časté  (postihují  1  až  10  pacientů  z 1  000),  vzácné 
(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není 
známo (z dostupných údajů nelze určit). 
K častým nežádoucím účinkům patří ospalost, závrať, bolest hlavy, zánět hltanu, rýma (u dětí), průjem, 
nevolnost, sucho v ústech a únava. 
K méně  častým  nežádoucím  účinkům  přípravku  Analergin  patří  průjem,  bolesti  břicha,  slabost 
(astenie),  malátnost,  zvláštní  pocity  na  kůži  projevující  se  brněním  či  mravenčením  (parestézie), 
rozrušení , svědění, vyrážka.  
Vzácně  se  může  vyskytnout  zrychlená  srdeční  činnost  (tachykardie),  edém  (otok),  hypersenzitivita 
(reakce  z  přecitlivělosti),  abnormální  funkce  jater  (zvýšené  hodnoty  jaterních  enzymů,  bilirubinu), 
nárůst hmotnosti, křeče, agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost, kopřivka. 
Velmi  vzácně  se  může  vyskytnout  nedostatek  krevních  destiček  (trombocytopenie),  porucha 
zaostřování  (akomodace),  neostré  (rozmazané)  vidění,  mimovolní  pohyby  oční  bulvy,  anafylaktický 
šok  (závažná,  rychle  nastupující  alergická  reakce),  náhlé  mdloby  (synkopa),  třes,  poruchy  chuti, 
dyskineze  (porucha  motoriky,  pohybových  schopností),  dystonie  (zvýšené  nebo  snížené  svalové 
napětí),  tiky,  potíže  s  močením,  enuréza  (pomočování),  angioneurotický  edém  (otok  vznikající  na 
různých  místech  organismu  a  způsobující  obtíže  podle  postiženého  místa,  může  vyvolat  život 
ohrožující komplikace), lokalizované kožní erupce (výsevy).  
Z  dostupných  údajů  nelze  určit  četnost  výskytu  u  závratí,  zvýšené  chuti  k  jídlu,  amnézie  (ztráta 
paměti), zhoršení paměti, sebevražedné myšlenky, retence (zadržování) moči. 
 

 

4/5 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 

 
 

5.  JAK PŘÍPRAVEK ANALERGIN UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vzdušnou vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„ 

Použitelné do:”. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6.  Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Analergin obsahuje  
Léčivou látku je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini- 
dihydrochloridum 10 mg. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, bílá potahová látka OPADRY obsahující hypromelózu, oxid titaničitý, 
makrogol 4000. 
 
Jak přípravek Analergin vypadá a co obsahuje toto balení: 
Bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Blistr PVC/PVDC (čirý, bezbarvý) / Al, krabička 
 
Balení: 
7 x 10 mg 
10 x 10 mg   
30 x 10 mg 
50 x 10 mg 
90 x 10 mg 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 

 

5/5 

Výrobce: 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015. 

Recenze

Recenze produktu ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám