Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Antihistaminika

ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15977

Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.

Více informací

109

Skladem

Zboží odešleme 17. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 18. 1. 2019.

Zboží odešleme 17. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 18. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.

sp.zn. sukls24012/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Analergin
10 mg
Potahované tablety
Cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete
potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Analergin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin užívat
3. Jak se přípravek Analergin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Analergin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Léčivou látkou přípravku Analergin je cetirizin-dihydrochlorid. Analergin je přípravek proti alergiím.
Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let věku používá k:
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ANALERGIN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Analergin, pokud:
 jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné
léčivé látky jiných přípravků);
 trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu
nižší než 10 ml/min.);

Upozornění a opatření
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat
sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
Před užitím přípravku Analergin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte
zvýšené riziko zadržování moči (např. při hyperplazii prostaty nebo porušené míše).
Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby
poradit se svým lékařem.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizindihydrochloridem
užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné
interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje opatrnost a vyloučení
současného požívání alkoholu.
Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma
neumožňuje vhodně upravit dávku.
Pokud jsou u Vás plánovány kožní alergické testy, je potřeba před jejich provedením na 3 dny přerušit
podávání cetirizin-dihydrochloridu.

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizin-dihydrochloridu není vzájemné působení s jinými léčivy
pravděpodobné.

Přípravek Analergin s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizin-dihydrochloridu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Analergin podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání
nepokračujte.

Neužívejte Analergin během kojení, protože se cetirizin-dihydrochlorid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po
užívání přípravku v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo
obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci
na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících
centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.
Přípravek Analergin obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANALERGIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Doporučená dávka přípravku je
pro dospělé a dospívající nad 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.
pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pacienti s poruchou funkce jater a poruchou funkce ledvin:
Doporučuje se úprava dávkování, kterou stanoví lékař.
Pokud vnímáte účinek přípravku Analergin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se
svým lékařem.

léčby:
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Analergin, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku Analergin, než jste měl(a), informujte prosím,
svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost,
rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace(útlum), ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a
zadržování moči.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Analergin:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh a z klinických studií.
Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10),
časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné
(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není
známo (z dostupných údajů nelze určit).

K častým nežádoucím účinkům patří ospalost, závrať, bolest hlavy, zánět hltanu, rýma (u dětí), průjem,
nevolnost, sucho v ústech a únava.

K méně častým nežádoucím účinkům přípravku Analergin patří průjem, bolesti břicha, slabost
(astenie), malátnost, zvláštní pocity na kůži projevující se brněním či mravenčením (parestézie),
rozrušení , svědění, vyrážka.

Vzácně se může vyskytnout zrychlená srdeční činnost (tachykardie), edém (otok), hypersenzitivita
(reakce z přecitlivělosti), abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty jaterních enzymů, bilirubinu),
nárůst hmotnosti, křeče, agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost, kopřivka.

Velmi vzácně se může vyskytnout nedostatek krevních destiček (trombocytopenie), porucha zaostřování (akomodace), neostré (rozmazané) vidění, mimovolní pohyby oční bulvy, anafylaktický
šok (závažná, rychle nastupující alergická reakce), náhlé mdloby (synkopa), třes, poruchy chuti,
dyskineze (porucha motoriky, pohybových schopností), dystonie (zvýšené nebo snížené svalové
napětí), tiky, potíže s močením, enuréza (pomočování), angioneurotický edém (otok vznikající na
různých místech organismu a způsobující obtíže podle postiženého místa, může vyvolat život
ohrožující komplikace), lokalizované kožní erupce (výsevy).
Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu u závratí, zvýšené chuti k jídlu, amnézie (ztráta
paměti), zhoršení paměti, sebevražedné myšlenky, retence (zadržování) moči.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku

5. JAK PŘÍPRAVEK ANALERGIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vzdušnou vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
„ Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Analergin obsahuje
Léčivou látku je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizinidihydrochloridum
10 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, bílá potahová látka OPADRY obsahující hypromelózu, oxid titaničitý,
makrogol 4000.
Jak přípravek Analergin vypadá a co obsahuje toto balení:
Bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze
rozdělit na stejné dávky.
Blistr PVC/PVDC (čirý, bezbarvý) / Al, krabička
Balení:
7 x 10 mg
10 x 10 mg
30 x 10 mg
50 x 10 mg
90 x 10 mg
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: ANALERGIN
Kód výrobku: 15977
Kód EAN: 8592387017419
Kód SÚKL: 202089
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Analergin je určen k léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí od 6 let. Bez doporučení lékaře je použití přípravku možné k léčbě sezónní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí nad 12 let věku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANALERGIN 50X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám