Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

ACIX 40 Žvýkací tablety - diskuze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 44553

75 % 4 recenze

U stavů jako pálení žáhy, záněty žaludeční sliznice, vřed žaludku nebo dvanáctníku, bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti v nadbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, říhání, plynatost.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ACIX 40 Žvýkací tablety

U stavů jako pálení žáhy, záněty žaludeční sliznice, vřed žaludku nebo dvanáctníku, bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti v nadbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, říhání, plynatost.
1/4
sp.zn. sukls2724/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

ACIX
žvýkací tablety
(algeldratum a magnesii hydroxidum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek ACIX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACIX užívat
3. Jak se přípravek ACIX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACIX uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek ACIX a k čemu se používá

ACIX žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který působí proti překyselení žaludku žaludečními
šťávami, a tak chrání sliznici žaludku a tenkého střeva.
Léčivé látky obsažené ve žvýkacích tabletách neutralizují žaludeční kyselinu, čímž účinně snižují
kyselost žaludečního obsahu a způsobují úlevu od obtíží.
ACIX se užívá u stavů jako pálení žáhy, záněty žaludeční sliznice, vřed žaludku nebo dvanáctníku,
bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti v nadbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, říhání a plynatost.
Žvýkací tablety jsou dobře rozpustné a mají rychlý nástup účinku do několika minut.
Lék mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACIX užívat

Neužívejte přípravek ACIX:
- jestliže jste alergický(á) na hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin.

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 15 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACIX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v případě že:
- hubnete, máte potíže s polykáním či přetrvávající bolesti břicha, které se objevily poprvé nebo se
nedávno změnily,
2/4
- trpíte-li onemocněním ledvin, poruchou vyprazdňování střev (zácpa, průjem), poruchou hladin
fosforu a hořčíku v krvi,
- trpíte-li porfyrií nebo podstupujete hemodialýzu, užívání přípravku ACIX se nedoporučuje.

V případě diabetu je nutno vzít v úvahu také přítomnost sacharózy 50 mg v jedné tabletě.

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání.

Jestliže Vaše obtíže přetrvávají více než 7 dní nebo se zhorší, navštivte svého lékaře, který Vás vyšetří
a zjistí příčinu nemoci a stanoví odpovídající léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek ACIX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků, jako jsou:
H2 antagonisté (léky k léčbě peptického vředu), antituberkulotika (isoniazid, ethambutol),
betablokátory (atenolol, metoprolol, propranolol), chlorochin (antimalarikum), cefdirin, cefpodoxim,
fluorochinolony, linkosamidy (léky určené k léčbě infekcí), cykliny, diflunisal, digoxin (při srdeční
nedostatečnosti), bisfosfonáty (léčba osteoporózy), soli železa, fluorid sodný, glukokortikoidy
(prednisolon, dexamethason), indometacin, ketokonazol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin,
natrium-polystyrensulfonát (lék určen k léčbě vysoké hladiny draslíku v krvi), levothyroxin,
rosuvastatin.

Mezi užitím přípravku ACIX a užitím výše uvedených léků se doporučuje časový odstup nejméně 2
hodiny.

Při současném užívání přípravku ACIX a salicylátů může dojít ke zvýšenému vylučování salicylátů
ledvinami v důsledku snížení kyselosti (tzv. alkalizace) moči.

Při současném užívání přípravku ACIX a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v krvi,
což může vést k předávkování chinidinem.

Současné užívání hydroxidu hlinitého a citrátů může mít za následek zvýšenou hladinu hliníku v krvi,
zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Užívání přípravku ACIX s jídlem a pitím
Žvýkací tablety ACIX se obvykle užívají 1 hodinu po jídle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství užívejte přípravek ACIX jen na výslovné doporučení Vašeho lékaře. Přípravek
by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
V průběhu prvních tří měsíců těhotenství se nedoporučuje přípravek užívat.

Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se zpravidla vyskytuje během
těhotenství.

Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých
dávkách anebo po dlouhou dobu.

V kojení se může během léčby pokračovat.
3/4

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek ACIX obsahuje sacharózu a sorbitol.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 50 mg sacharózy v jedné tabletě. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s
cukrovkou.


3. Jak se přípravek ACIX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let obvykle 12 žvýkací tablety 1 hodinu po
každém hlavním jídle, nebo jednorázově 12 tablety při obtížích. Maximální denní dávka je 8
žvýkacích tablet.
Pacientům s lehčími onemocněními ledvin nebo jater, také pacientům starším 65 let se nedoporučuje
podávat více než polovinu denní dávky tj. 4 žvýkací tablety denně.
Tablety se žvýkají a nechají se rozpustit v ústech nebo se rozkousané zapíjejí malým množstvím
tekutiny.
Bez porady s lékařem neužívejte lék pravidelně déle než 7 dnů. Jestliže se během této doby příznaky
onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhorší, případně se vyskytnou nežádoucí účinky anebo jiné
neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACIX, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem se poraďte s lékařem.
V případech předávkování se může vyskytnout průjem, bolest břicha a zvracení. Je třeba přerušit
léčbu, dodat dostatečné množství tekutin a vyhledat pomoc lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACIX
Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku ACIX se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti
výskytu:

Méně časté (postihují až 1 ze 100 léčených pacientů):
Při nadměrném užívání přípravku se může vyskytnout průjem nebo zácpa.

Neznámá frekvence (z dostupných dat nelze určit):
Příznaky přecitlivělosti, které se mohou projevit jako svědění, kopřivka, náhle vzniklý otok
kolem očí, pocit tísně na hrudníku s obtížným dýcháním nebo polykáním, zrychlená tepová
frekvence, nízký krevní tlak.
4/4
Zvýšená hladina hliníku v krvi (hyperaluminémie), zvýšená hladina hořčíku v krvi
(hypermagnezémie).
Při dlouhodobém užívání, nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání
fosfátů ze zažívacího traktu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až
měknutí kostí.
Vyrážka, zarudnutí kůže (erytém).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


5. Jak přípravek ACIX uchovávat

Přípravek uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/krabičce za EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ACIX obsahuje
Léčivými látkami jsou algeldratum 0,400 g (odpovídá aluminii hydroxidum 0,306 g) a magnesii
hydroxidum 0,400 g v 1 žvýkací tabletě.
Pomocnými látkami jsou mannitol, sacharosa, sorbitol, draselná sůl acesulfamu, aroma máty peprné,
předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Jak přípravek ACIX vypadá a co obsahuje toto balení
Žvýkací tablety ACIX jsou bílé, kulaté bikonkávní žvýkací tablety s označením ACIX na obou
stranách.

Velikost balení:
20 žvýkacích tablet (2 blistry po 10 tabletách)
40 žvýkacích tablet (4 blistry po 10 tabletách)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
9.10.2013

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ACIX
Kód výrobku: 44553
Kód EAN: 8584005010483
Kód SÚKL: 52419
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Acix se užívá u stavů jako pálení žáhy, záněty žaludeční sliznice, vřed žaludku nebo dvanáctníku, bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti v nadbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, říhání, plynatost. Žvýkací tablety jsou dobře rozpustné a mají rychlý nástup účinku do několika minut. Lék mohou užívat dospělí a děti starší 14 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (4)

Recenze produktu ACIX 40 Žvýkací tablety

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

60 %

60 %

100 %

Opravdu pomáhá.

Diskuze

Diskuze k produktu ACIX 40 Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

60 % 18/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám