Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

ZODAC GTT 1X20ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16100

80 % 1 recenze

Užívá se k léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 let.

Více informací

156
Běžná cena: 175 Kč, Ušetříte: 11 % (19 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Užívá se k léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 let.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ZODAC
Kód výrobku: 16100
Kód EAN: 8594739055209
Kód SÚKL: 58834
Doplněk názvu: 10MG/ML POR GTT SOL 1X20ML I
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Zodac Gtt se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ZODAC GTT

 

sp.zn. sukls96628/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ZODAC GTT 

10 mg/ml 

perorální kapky, roztok 

cetirizini dihydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat 
3.  Jak se přípravek ZODAC GTT užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku ZODAC GTT je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC GTT je přípravek proti 
alergiím. 
 
Přípravek ZODAC GTT se u dospělých a u dětí od 2 let věku užívá ke: 

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie). 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat 

 
Neužívejte přípravek ZODAC GTT 
-  jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce 
příbuzné léčivé látky jiných přípravků);  

-  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance 

kreatininu nižší než 10 ml/min). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku ZODAC GTT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
-  Máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou 

dávku určí lékař. 

-  Máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou). 

 

-  Máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí. 
 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným 
v doporučených dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce (vzájemné působení). 
Proto se stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu 
při léčbě přípravkem ZODAC GTT. 
 
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat 
přípravek ZODAC GTT několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na 
alergie. 
 
Děti a dospívající
 
Podávání přípravku se nedoporučuje u kojenců a batolat mladších 2 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC GTT 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné. 
 
Přípravek ZODAC GTT s jídlem a pitím 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek ZODAC GTT nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat 
žádné škodlivé účinky na plod.  Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě 
s lékařem. 
 
Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste bez porady s lékařem neměla přípravek 
ZODAC GTT užívat během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po 
užívání přípravku ZODAC GTT v doporučených dávkách. 
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku tohoto 
přípravku. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků 
tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben a propylparaben 
Methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně 
zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek ZODAC GTT užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC GTT 
Dávka je odměřována počtem kapek nakapaných na lžičku nebo zředěných ve sklenici vody. V 
případě, že se používá naředěný roztok, je zvláště u dětí důležité naředit kapky pouze takovým 

 

množstvím vody, aby mohl pacient vypít (spolknout) celkový objem roztoku najednou. Naředěný 
roztok má být užit ihned. 
 
Doporučená dávka přípravku ZODAC GTT je: 
 
pro dospělé a dospívající starší 12 let:  
10 mg (20 kapek) jednou denně, 
 
pro děti ve věku od 6 do 12 let:  
5 mg (10 kapek) dvakrát denně, 
 
pro děti ve věku od 2 do 6 let:  
2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně. 
 
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou 
denně. 
Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, který může 
upravit dávkování dle potřeb Vašeho dítěte. 
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC GTT jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se 
se svým lékařem. 
 
Délka léčby 
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého 
lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a), informujte, 
prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, strnulost/ztuhlost, abnormálně 
zrychlený tep, třes a zadržování moči. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC GTT 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, 
musíte přestat užívat přípravek ZODAC GTT a ihned se poradit s lékařem:
 
-  alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje 

otok obličeje a hrdla).  

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  
-  ospalost  

 

-  závrať, bolest hlavy  
-  zánět hltanu, rýma (u dětí)  
-  průjem, nevolnost, sucho v ústech  
-  únava 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  rozrušení (neklid)  
-  parestezie (zvláštní pocity na kůži – „mravenčení“)  
-  bolesti břicha  
-  pruritus (svědění kůže), vyrážka  
-  astenie (nadměrná únava), malátnost  
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)  
-  přecitlivělost 
-  deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost  
-  křeče  
-  tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)  
-  abnormální funkce jater  
-  kopřivka  
-  otok  
-  zvýšení tělesné hmotnosti 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  
-  trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)  
-  tiky (mimovolní záškuby)  
-  mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, 

dysgeuzie (změněná chuť)  

-  rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy) 
-  anafylaktický šok (těžká alergická reakce) 
-  angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém 

(lokalizované kožní erupce)  

-  pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)  
-  zvýšená chuť k jídlu  
-  sebevražedné myšlenky  
-  amnézie (ztráta paměti), porucha paměti  
-  vertigo (závrať, pocit otáčení nebo pohybu)  
-  zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

 
5. 

Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ZODAC GTT obsahuje  
-  Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizin-

dihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu. 

 
-  Dalšími složkami jsou: methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát 

sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, čištěná voda. 

 
Jak přípravek ZODAC GTT vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok 
Velikost balení: 20 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Výrobce
 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Něměcko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 6. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu ZODAC GTT 1X20ML Kapky, roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Pomáhá i při nachlazení

Nemá výraznou chuť, proto ho sní i děti s jídlem

Diskuze

Diskuze k produktu ZODAC GTT 1X20ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 27/03/2012

Pomáhá i při nachlazení

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám